Utvrđen Prijedlog programa investiranja sredstava

U nastavku 133. sjednice, koja je održana u Sarajevu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila Prijedlog programa investiranja sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu  u iznosu od 107.000.000 KM.

Putem ovog programa će biti finansirana izgradnja dijela brze ceste Lašva – Nević Polje, za šta je predviđeno 100.000.000 KM.  Ova sredstva će biti iskorištena za izgradnju dijela trase od izlaza iz poslovne zone Vitez do Nević Polja (oko 5 kilometara) i od Selišta do ulaza u poslovnu zonu Vitez (oko 4 kilometra).

Ovim programom bit će finansirane  i zaobilaznice Mostar – Sjever (dionica Autoceste na koridoru Vc) sa 2.000.000 KM i Mostar – Jug  sa 5.000.000 KM. Ovaj prijedlog stupit će na snagu nakon usvajanja od strane Parlamenta Federacije BiH.