Opći uvjeti korištenja ACC usluge

Član 1.

Korisnik ACC usluge je pravna ili fizička osoba koja je potpisala Pristupnicu za ACC uslugu.

Član 2.

ACC TAG se koristi kao elektronski način plaćanja cestarine na svim aktivnim naplatnim mjestima na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH.

Član 3.

Kupovina ACC TAG-a vrši se jednokratno, gotovinski, virmanski, ili bankovnom karticom na svim javno istaknutim prodajnim mjestima. Dopuna ACC korisničkog računa može se vršiti gotovinski, virmanski ili bankovnom karticom na svim javno istaknutim prodajnim mjestima ili online plaćanjem putem korisničkog web portala i mobilne aplikacije.

Član 4.

Naplata i visina naknade za uslugu korištenja autoceste vrši se u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o naplati naknade za korištenje autoceste A1 („Sl.novine FBiH“ br. 50/12, 45/13, 59/14, 77/14, 99/14, 54/15 i 86/20), kojom su defnisane visine naknade prema udaljenostima i klasama vozila. JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar (u daljem tekstu JP Autoceste FBiH) određuje visinu naknade za uslugu korištenja ACC TAG-a, te bonuse koji se odobravaju za korištenje ACC TAG-a o čemu će prethodno obavještavati korisnike putem web stranice preduzeća.

PRAVA I OBAVEZE JP AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR

Član 5.

JP Autoceste FBiH je obavezno da na svakom naplatnom mjestu osigura najmanje jednu ulaznu i izlaznu traku za plaćanje cestarine korištenjem ACC usluge, a koja će biti označena odgovarajućom signalizacijom. U slučaju prekida rada sistema elektronske naplate, JP Autoceste FBiH će osposobiti sistem za rad u najkraćem mogućem roku. JP Autoceste FBiH ne odgovara za eventualnu štetu koju može pretrpjeti korisnik zbog nemogućnosti korištenja ACC usluge. Korisnik ACC usluge je dužan ponašati se po instrukcijama uposlenika na naplatnim mjestima i prihvatiti plaćanje cestarine putem magnetnih kartica.

Član 6.

Korisnik postaje vlasnik ACC TAG uređaja kupovinom ACC TAG uređaja po cijeni koju određuju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Član 7.

JP Autoceste FBiH se obavezuju da će korisničke podatke koristiti (tj. obrađivati) za vrijeme trajanja korištenja ACC usluge i novog obračunskog sistema, te da se lični/osobni podatci neće proslijeđivati trećim licima, obrađivat će se povjerljivo i s njima će se postupati u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. aprila/travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih/osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih  podatakate o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) ili GDPR (General Data Protection Regulation).

Član 8.

U slučaju da korisnik ACC usluge zloupotrijebi ili pokuša da zloupotrijebi ACC TAG, JP Autoceste FBiH ima pravo vremenski ograničiti ili stopirati upotrebu ACC TAG-a bez prethodnog upozorenja i obrazloženja korisniku. Radi sprečavanja zloupotrebe zaposlenik naplatnog mjesta može zahtijevati od korisnika ACC usluge da izvrši uvid u ličnu/osobnu kartu, pasoš/putovnicu ili drugi validan identifikacioni dokument, u skladu sa internim procedurama preduzeća i/ili nalogu izvršnog direktora sektora.

PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

Član 9.

Korisnik je ovlašten koristiti ACC uslugu bez vremenskog ograničenja, odnosno neograničeno po različitim modalitetima koji su u skladu sa važećim cjenovnikom cestarine.

Član 10.

Korisnik ima pravo koristiti jedan ACC TAG uređaj za naplatu cestarine za jedno vozilo druge, treće ili četvrte  kategorije. Za vozila prve kategorije prepaid biling sistema omogućeno je korištenje jednog TAG uređaja na više vozila nezavisno od registarskih oznaka. Istovremeno plaćanje cestarine jednim TAG uređajem za više vozila nije moguće. U slučaju korištenja jednog ACC TAG uređaja na više vozila prve kategorije, korisnik je dužan nabaviti nosač za ACC TAG uređaj za svako vozilo i osigurati da uređaj prilikom korištenja bude propisno postavljen u vozilu. Nosač za ACC TAG uređaj korisnik može obezbijediti kod ovlaštenog partnera za prodaju nosača. ACC TAG uređaj prve kategorije bez registarskih oznaka za korisnika prepaid biling sistema se programira isključivo na zahtjev korisnika.

Za drugu, treću i četvrtu kategoriju vozila ACC TAG se vezuje za registarske oznake, isključivo jedno vozilo i stvarnu kategoriju vozila. U slučaju da korisnik mijenja kategoriju vozila – dodajući ili izuzimajući priključno vozilo (prikolica i sl.), korisnik ACC usluge je obavezan postojeći TAG izmijeniti/reprogramirati (po istoj proceduri kao kupovina TAG-a) i u vozilu posjedovati ACC TAG za stvarnu kategoriju vozila. Za korisnike prepaid biling sistema prve kategorije vozila dopušteno je koristiti priključno vozilo uz naknadni obračun i naplatu ispravne kategorije sa korisničkog računa sa čim je korisnik saglasan. Prilikom izmjene tehničkih karakteristika vozila, izmjene vlasništva, registarskih oznaka vozila i slično korisnik ACC usluge je dužan u roku od 7 dana izmjene prijaviti na istaknutom prodajnom mjestu JP Autoceste FBiH.

 

Član 11.

Korisnik ima pravo pokloniti ACC TAG drugom pravnom ili fizičkom licu uz prethodno obavještenje i saglasnost JP Autocesta FBiH koje može realizovati na istaknutom prodajnom mjestu JP Autocesta FBiH .

Član 12.

Korisnik odgovara za svaku neovlaštenu ili nezakonitu upotrebu ACC usluge, odnosno ACC TAG-a. Ukoliko se tag uređaj koristi  za vozilo veće kategorije od one za koju je programiran korisnik je saglasan da JP Autoceste naplate razliku  do punog iznosa cestarine za tu kategoriju vozila terećenjem korisničkog računa. Ukoliko se  ACC TAG uređaj programiran za besplatan prolaz koristi za vozilo veće kategorije ili vozilo drugih registarskih oznaka u odnosu na koje je programiran ACC TAG, korisnik je saglasan da JP Autoceste blokiraju ACC TAG i naplate taksu za deblokiranje i razliku punog iznosa cestarine za vozilo i kategoriju vozila koje nije oslobođeno Rješenjem o oslobađanju plaćanja cestarine. Ako korisnik ACC TAG uređaja programiranog za besplatne prolaze koristi priključno vozilo, dužan je platiti razliku cestarine za priključno vozilo.

Ukoliko se ACC TAG uređaj prepaid biling tarifnog paketa programiran na drugu ili treću kategoriju vozila koristi za vozilo veće kategorije ili vozilo drugih registarskih oznaka u odnosu na koje je programiran ACC TAG, korisnik je saglasan da JP Autoceste blokiraju ACC TAG i naplate taksu za deblokiranje i razliku punog iznosa cestarine za vozilo i kategoriju vozila koje je koristilo uređaj.

Korisnik koji  želi otkazati korištenje ACC TAG-a, dužan je pismenim putem otkazati korištenje ACC TAG-a i predati zahtjev sa ACC TAG uređajem na javno istaknutom prodajnom mjestu i prethodno izmiriti sva eventualna dugovanja. U slučaju gubitka ACC TAG uređaja korisnik podnosi Zahtjev za blokiranje istog. JP Autoceste FBiH je dužno neiskorištenu pretplatu  ACC kredita vratiti korisniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva, odnosno razduživanja ili blokiranja ACC TAG-a. Povrat uplaćenih sredstava se vrši bez bonusa i samo ukoliko je od posljednje uplate na ACC TAG prošlo manje od 3 godine. Sve suprotno navedenom smatrat će se kršenjem Općih uvjeta korištenja ACC usluge.

Ukoliko korisnik ACC usluge čiji je ACC TAG uređaj blokiran zbog zloupotrebe želi otkazati korištenje ACC usluge istu može realizirati nakon što plati taksu za deblokiranje i razliku nastalu zloupotrebom ACC TAG uređaja.

Član 13.

Korisnik ACC usluge je dužan održavati ACC TAG isključivo na javno istaknutim prodajnim mjestima. Garancija za ispravno funkcionisanje ACC TAG uređaja je dvije godine (24 mjeseca) od dana kupovine ACC TAG uređaja. Garancija ne pokriva: neovlašteno servisiranje, otvaranje, reverzni inženjering na ACC TAG-u, fizičko oštećenje nastalo na ACC TAG-u, gubitak ili slično.  Korisnik ACC usluge je isključivo odgovoran za svako fizičko oštećenje nastalo na ACC TAG- u, otuđenje, gubitak ili slično. Fizičko oštećenje, otuđenje ili gubitak ACC TAG-a korisnik je dužan prijaviti u roku od 3 dana. Korisnik može kupiti zamjenski ACC TAG uređaj po cijeni koja je utvrđena važećom odlukom JP Autoceste FBiH.

Član 14.

Prilikom plaćanja cestarine ACC TAG treba biti propisno istaknut u vozilu, a korisnik ACC TAG-a je dužan pridržavati se svih uputstava o uvjetima korištenja i održavanja ACC TAG-a.

Član 15.

U slučaju kršenja odredbi Općih uvjeta korištenja ACC usluge, JP Autoceste FBiH može staviti ACC TAG na „sivu listu“ i privremeno ga blokirati, odnosno „crnu listu“ i korisnika potpuno isključiti iz ovog vida naplate cestarine, a sporni ACC TAG će biti poništen trajno. Korisnik ACC usluge koji tri puta ponovi zloupotrebu, odnosno tri puta se ACC TAG nađe na „sivoj listi“, automatski će biti postavljen na „crnu listu“. Korisnik čiji je ACC TAG na „sivoj listi“ je dužan platiti naknadu za deblokiranje ACC TAG uređaja u iznosu od 40,00 KM i razliku spornog iznosa cestarine po važećem cjenovniku manuelne naplate. U slučaju neizmirenja obaveza JP Autoceste FBiH može blokirati sve ACC TAG uređaje u posjedu korisnika koji je vršio zloupotrebu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

JP Autoceste FBiH je ovlašteno radi zaštite svoje poslovne djelatnosti dopunjavati i mijenjati Opće uvjete korištenja ACC usluge, s tim da sve izmjene i dopune uvjeta moraju biti objavljene na zvaničnoj web stranici preduzeća.

Član 17.

Korisnik ACC usluge saglasan je da u cjelosti i blagovremeno izmiruje sve troškove koji nastaju upotrebom i korištenjem ACC TAG-a.  Korisnik je dužan osigurati da prilikom korištenja ACC TAG uređaja na korisničkom računu posjeduje iznos pretplate dovoljan za plaćanje cestarine za željenu dionicu. Za Prepaid billing korisnike omogućen je ulazak u minus za jednu transakciju u slučaju nedovoljnog iznosa pretplate na korisničkom računu.

Član 18.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 28.01.2021. godine.