Pravo na besplatno korištenje autoceste ostvaruje se na temelju Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 53/15, Pravilnika o izmjenama o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 47/16  , Pravilnika o izmjeni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 8/18.,Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objekuma s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 6/20,  i Pravilnika o dopuni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objekuma s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 94/20.

U grupu vozila oslobođenih od plaćanja cestarine uključeni su:

a) Vozila crvenog križa, na temelju člana 19, stavka 1. Tačka 4. Zakona o crvenom križu FBiH – samo za vozila sa obilježjem crvenog križa,

b) Vozila oslobođena na osnovu Sporazuma o statusu snaga (SOFA) za EUFOR i NATO stožer u Sarajevu u BiH kojim upravljaju pripadnici (vojno ili civilno osoblje) EUFOR-a ili NATO-a bilo u vojnoj ili civilnoj odori, bez obzira da li vozila imaju NATO-ve ili EUFOR-ove registracijske oznake ili druga obilježja NATO-a ili EUFOR-a, a uz obavezno pokazivanje svoje identifikacione kartice EUFOR-a ili NATO-a. Izuzetno, za pripadnike (vojno ili civilno osoblje) koji stižu u BiH kako bi služili u EUFOR-u/NATO stožeru u Sarajevu, ili pripadnike (vojno ili civilno osoblje) koji dolaze u službeni posjet EUFOR-u/NATO stožeru u Sarajevu, a koji nemaju identifikacijske kartice EUFOR-a/NATO stožera u Sarajevu, pokazuju svoje nacionalne identifikacijske kartice i putne naloge kojima potvrđuju njihovu povezanost sa EUFOR-om/NATO stožera u Sarajevu.

c) Vozila pomoći na cesti uz predočenje identifikacijske legitimacije, samo za slučaj intervencije na autocesti i brzoj cesti – samo uz prethodnu najavu COKP,

d) Vozila oružanih snaga Bosne i Hercegovine

e) Vozila invalidnih osoba sa 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60% ili više – samo za fizičke osobe za jedno vozilo u vlasništvu istog i to samo za vozila I kategorije,

f) Vozila udruženja i saveza organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH koja su registrirana na udruženje ili savez,

g) Vozila Civilne zaštite – samo za vozila sa obilježjem,

h) Ambulantna – sanitetska vozila – sva vozila sa oznakom M1 i SC,

i)Vozila Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine po zahtjevu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutarnjih poslova, Obavještajno – sigurnosne agencije BiH, upravnih organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti (Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Granična policija u BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Služba za poslove sa strancima, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje i Agencija za policijsku podršku),

j) Vozila Međunarodne komisije za nestale osobe,

k) Vozila u vlasništvu Centralne banke Bosne i Hercegovine kada njima upravljaju službenici Ministarstva sigurnosti BiH – Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH,

l) Vatrogasna vozila – samo specijalna vozila sa obilježjem.

Da bi ostvarili pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine korisnici izuzev grupe vozila utvđenih u tačkama b), c), d) i e) dužni su osigurati ACC TAG uređaj posebno programiran za slobodne prolaze.

Vozila upravitelja ne plaćaju cestarinu, ali se na ostvareni promet prolaza vozila obračunava i plaća PDV u skladu propisima o PDV-u.

Iznos PDV obaveze, upravitelj je obavezan obračunati i platiti za sva vozila koja su oslobođena plaćanja cestarine članom 98. Zakona.

Zahtjev za oslobađanje plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH

Pravna/fizička lica koja žele da ostvare oslobađanje od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar podnose zahtjev koji treba da sadrži:

a) Vozila invalida:

  • zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine preuzmite OVDJE.
  • ovjerenu kopiju Rješenja nadležnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizionom klauzulom pravosnažnosti
  • ovjerenu kopija vozačke dozvole
  • ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili vlasničke dozvole

b) Vozila udruženja osoba sa invaliditetom:

  • ovjerene kopije Rješenja resornog ministarstva ili Rješenja o upisu u sudski registar
  • obavještenje o razvrstavanju poslovnog i drugog subjekta prema djelatnosti
  • ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili vlasničke dozvole

c) Ostala vozila:

  • sva druga vozila uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine dostavljaju ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili vlasničke dozvole

Oslobađanje od plaćanja cestarine za invalidne osobe može se ostvariti samo za jedno vozilo u vlasništvu invalidne osobe.

Za pravna lica: Na osnovu dostavljene dokumentacije JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar izdaje Rješenje o oslobađanju od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u trajanju od godinu dana od dana donošenja rješenja .

Za fizička lica: Na osnovu dostavljene dokumentacije JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar izdaje Rješenje o oslobađanju od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u trajanju od:

1) jedne (1) godine od dana izdavanja Rješenja od strane JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar za invalide koji dostave ovjerenu kopiju Rješenja mjerodavnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti,

2) pet (5) godina od dana izdavanja Rješenja od strane JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar za invalide koji dostave ovjerenu kopiju nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti.

Dodatne informacije možete zatražiti na broj telefona: + 387 36 512 340 i + 387 32 460 012