Šta je ekspropijacija?

Eksproprijacija predstavlja zakonom uređeno oduzimanje ili ograničavanje prava vlasništva na nekretninama uz naknadu prema tržišnoj vrijednosti nekretnine. Eksproprijacija se isključivo koristi kada je u pitanju izgradnja objekata od javnog interesa, a pod objekte se podrazumijevaju svi oni objekti koje je na zakonom propisan način utvrđeno da su od javnog interesa, što podrazumijeva nadoknadu prema tržišnoj vrijednosti nekretnine.

Utvrđivanje javnog interesa

Poslovi eksproprijacije zemljišta odnosno nekretnina obavljaju se za potrebe realizacije projekata izgradnje autoceste na Koridoru Vc za koje je Vlada FBiH utvrdila javni interes, drugih objekata na autocesti, te objekata za potrebe upravljanja i održavanja autoceste i ostalih objekata.

Otkup zemljišta vrši se temeljem Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 70/07,36/10, 25/12, 34/16) i Zakona o autocesti na Koridoru Vc („Službene novine FBiH“, broj: 8/13). Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na osnovu podnesenog prijedloga korisnika eksproprijacije donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kada se na podruĉju dvaju ili više kantona namjerava graditi ili izvoditi radove u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.

Ko su učesnici u postupku eksproprijacije?

Oni koji čine sudionike u postupku eksproprijacije su korisnik eksproprijacije, po čijem prijedlogu se vrši eksproprijacija, raniji vlasnik nekretnine obuhvaćen prijedlogom za eksproprijaciju i općinski organ nadležan za imovinsko-pravne poslove koji provodi sam postupak eksproprijacije nekretnina.

Predmetom eksproprijacije mogu biti sve nekretnine na kojima postoji pravo vlasništva tj. nekretnine fizičkih i pravnih lica. Postupak eksproprijacije pokreće se na temelju prijedloga za eksproprijaciju, koga nadležnoj općinskoj službi podnosi korisnik eksproprijacije i koji obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

  • ko je korisnik eksproprijacije,
  • nekretnine za koje se predlaže eksproprijacija,
  • vlasnici odnosno posjednici nekretnina,
  • radovi zbog kojih se predlaže eksproprijacija.

Uz sam prijedlog obavezno se podnosi dokaz o utvrđenom javnom interesu:

  • izvod iz zemljišnih knjiga koji sadrži podatke o nekretnini koja je prijedlog eksproprijacije,
  • posjedovni list, dokaz da je s vlasnikom pokušan sporazum prije podnošenja prijedloga za eksproprijaciju,
  • dokaz da su osigurana sredstva i položena kod banke, koja osiguravaju isplatu naknade.

Postupak eksproprijacije

Postupak eksproprijacije započinje podnošenjem prijedloga za eksproprijaciju nepokretnosti i u toku samog postupka  vlasnicima je omogućeno da daju izjavu o svim bitnim činjenicama od značaja za konkretni slučaj, kao što su npr. faktičko vlasništvo, pitanje nasljedstva, postojanje objekata, biljnih zasada i sl. i ta će izjava biti unesena u zapisnik. Nakon toga, nadležni organ lokalne samouprave, tačnije imovinsko-pravna služba, donosi rešenje o eksproprijaciji. Po pravosnažnosti rješenja korisnik eksproprijacije dostavlja ponudu o visini naknade, odnosno konkretan novčani iznos naknade koji predstavlja tržišnu vrijednost zemljišta koje se ekspropriše. Tu tržišnu vrijednost određuje nadležna poreska uprava prema kriterijumima određenim zakonom, a angažovani vještaci u postupku, poštujući tu tržišnu vrijednost, donosi nalaz i mišljenje o stanju i vrijednost nekretnina koje su predmet eksproprijacije. Ukoliko stranka prihvati ponuđenu naknadu za nepokretnost koja se ekspropriše, onda slijedi zaključenje sporazuma o naknadi pred organom općinske uprave. Za sam postupak zaključenja sporazuma, stranka će sa sobom ponijeti ličnu kartu i karticu važećeg tekućeg računa. Ukoliko stranka  nije katastarski vlasnik potrebno je da organu dostavi i dokaz o vlasništvu tj. pravni osnov po kojem polaže pravo svojine (npr. kupoprodajni ugovor, ugovor o doživotnom izdržavanju, rješenje o naslijedstvu, ugovor o poklonu i sl.). Sa druge strane, ukoliko stranka ne prihvati ponuđenu naknadu onda se predmet, po službenoj dužnosti, proslijeđuje općinskom sudu, gdje će se u vanpraničnom postupku odrediti visina naknade za to zemljište. Pored toga, korisnik eksproprijacije podnosi posebnu ponudu, na osnovu izlaska na teren i izvršene procjene vještaka poljoprivredne, građevinske, ili šumarske struke i njihovog zapisnika o vještačenju, u zavisnosti od toga da li su predmet vještačenja bili biljni zasadi, objekti ili šume. Tu ponudu vlasnik takođe, može da prihvati ili ne, pa u zavisnosti od toga, postupak se dalje sprovodi na isti način kao i u slučaju postupka naknade za zemljište. Samim sporazumom o naknadi, koji ima snagu izvršne isprave, korisnik eksproprijacije se obavezuje da, obično u roku od trideset dana od dana zaključenja sporazuma, uplati novčani iznos iz sporazuma, dok se stranka obavezuje da nepokretnost, tj. predmet eksproprijacije preda korisniku u svojinu i državinu odmah po isplati naknade.

Procenat izvršenja eksproprijacije zaključno sa 01.05.2021. 

100 % završena eksproprijacija na dionicama: Donja Gračanica - Tunel Pečuj , Ponirak - Vraca (Tunel Zenica), Vranduk – Ponirak, Nemila – Poprikuše, Tunel Kvanj – Buna, Buna – Počitelj, Počitelj - Zvirovići, BC Prača - Goražde (tunelski portali i pristupni putevi)

 

Dionica Općina Katastarka općina Stepen realizacije
 

Ozimice – Poprikuše

 

Žepče

 

Žepče-van

Papratnica

Željezno polje

Želeče

 

 

82 %

(za 6 km)

 

Nemila – Vranduk

 

Zenica

 

Nemila

Kovanići

Orahovičko polje

Topčić polje

 

80 %

 

Lot 5

BC Lašva – Nević Polje

 

Vitez / Novi Travnik / Travnik

 

Mošunj

Bučići

Stojkovići

Putičevo

Nova bila

 

 

 

82 %

 

Mostar jug – tunel Kvanj

 

Mostar

 

Gnojnice Donje

Ortiješ

Blagaj

Kosor

Malo polje

Hodbina

 

 

81 %

 

Putnikovo – Medakovo

 

Tešanj

Kraševo

Tešanjka

Novo selo

Lepenica

Medakovo

 

30 %

 

Ozimice – Medakovo

 

Tešanj

Jablanica

Karadaglije

Tešanj ii

Medakovo

Trepče

Novo selo

 

10 %

Javni oglas:

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Medakovo – Ozimice na Koridoru Vc – objavljen 07.01.2021. 

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina – objavljen 15.10.2020.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Donja Gračanica – Nemila, poddionica Južni izlaz iz tunela Zenica – Zenica Sjever i Petlja Zenica – Donja Gračanica na Koridoru Vc – objavljen 05.08.2020.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje, dionica lot 5 (izlaz iz poslovne zone Vitez – Petlja Nević Polje) – objavljen 13.07.2020.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Putnikovo Brdo – Medakovo – objavljen 15.01.2020.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Medakovo – Ozimica poddionica Ozimica – Poprikuše – objavljen 02.11.2019.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice LOT 3 Butile – Vlakovo –  Mostarsko raskrižje na Koridoru Vc – objavljen 29.03.2019.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Tarčin – Konjic na Koridoru Vc – objavljen 15.03.2019.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice brze ceste Sarajevo – Goražde – objavljen 23.02.2019.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice brze ceste Sarajevo – Goražde – objavljen 14.02.2019.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Tarčin – Konjic na Koridoru Vc – objavljen 28.01.2019.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Mostar jug – Buna, poddionica Mostar jug – tunel Kvanj na Koridoru Vc – objavljen 07.01.2019.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc – objavljen 01.08.2018.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc – objavljen 09.06.2018.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje – objavljen 12.05.2018.

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju Donja Gračanica – Nemila na Koridoru Vc – objavljen 31.01.2018.

 

Dokumenti:

SADRŽAJ ELEBORATA EKSPROPRIJACIJE

OBRAZAC PRITUŽBE ZA PROJEKT TUNEL ZENICA

OKVIR ZA OTKUP I PRESELJENJE ZEMLJIŠTA ZA KORIDOR VC - MART 2017. 

AKCIONI PLAN DIONICA KAKANJ - DRIVUŠA

AKCIONI PLAN DIONICA SVILAJ - ODŽAK

AKCIONI PLAN DIONICA VLAKOVO - TARČIN

AKCIONI PLAN DIONICA ZVIROVIĆI - BIJAČA

AKCIONI PLAN: OKVIR ZA NAKNADE I PRESELJENJE