Ugovor o izgradnji poddionice Počitelj – Zvirovići potpisan je 20.06.2019. godine.

LOT 1 obuhvata trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do Petlje Zvirovići. Veliki most Počitelj nije sastavni dio ovog lota. Izvođač radova je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a.

Izvođač radova za LOT 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje za LOT 1 je 24 mjeseca, a za LOT 2 30 mjeseci.

 

TEHNIČKI OPIS:

Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača. Duga je 11,07 kilometara i podijeljena je na dva LOT-a.

U LOT-u 1 su značajni objekti: petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tunel Počitelj (L=1.200 m), tri vijadukta ukupne dužine 250 m, i otvorena trasa.

LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m. Most Počitelj je kontinurani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92,97,92,91,88 i 66 m.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZA PERIOD JULI/SEPTEMBAR 2021. 

LOT 1: Radovi na izradi nasipa; Iskop u usjeku; Priprema posteljice;Izrada tampona i
cementne stabilizacije; Zaštita pokosa sa žičanom mrežom; Žičana ograda; Kolektor
centralne odvodnje na sekciji 1 i 2, radovi na sistemu vodozaštite; izrada temelja portala, TK
instalacije, Izmještanje Regionalne ceste R425a; Priključna cesta sa autoputa na magistralnu
cestu M17 i M6; Radovi u Tunelu Počitelj, Izmještanje postojećeg vodovoda,
Radovi na objektima: Most M4, Propusti, Potputnjaci Počitelj i Gradina; IRI Počitelj: Betonski
Radovi na tunelu Počitelj (Cut &Cover), Iskop i nasip na IRI Počitelj, Izrada bočnih temelja
portala

LOT 2: Temelji stubova S1, S2, S3, S4, S5 -završeni, Stubovi- S3, S4 S5- završeni, Upornjak U1-završen, Prijelaz preko željezničke pruge za pristup do stubnog mjesta S6 – završeno, Stup S1 3 kampade od 19 završeno, Stub S2 16 kampada od 20 završeno, bazni segment na S3 i S4 90 % završeno, iskop temelja za stub S6 završen.