• PLAN NABAVKI ZA 2021. GODINU
  1. Odluka o dopuni Plana  nabavki za 2021. godinu 
  2. Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2021.godinu
  3. Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2021.godinu
  4. Odluka o dopuni Plana nabavki za 2021.godinu
  5. Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2021.godinu
  6. Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2021.godinu
  7. Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2021.godinu

  ___________________________________________________________________________

  Odluka i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku nabavke usluga: “Prihvat bankovnih kartica na sistemu naplate cestarine”.

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge: “Sistematski pregledi”, broj. 01-01.3-11587-11/21 SL

  Odluku o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku: “Održavanje software-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1”.

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za pružanje usluga: “Nabavka usluga organizacije event-a, te najam i izrada profesionalne konferencijske opreme“, broj: 01-01.3-12262-4/21 ŽB

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za pružanje usluga: „Nadzor na izvođenju radova rekonstrukcije poslovnog objekta u Briješću“, broj: 01-01.3-3567-42/21 BŠ

  Odluka  o otkazivanju postupka javne nabavke za izvođenje radova: „Rekonstrukcija poslovnog objekta Briješće“, broj: 01-01.3-12740-64/20 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba: “Nabavka lož ulja za Mostar”, broj: 01-01.3-11069-12/21 SZ

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavku: “Nabavka usluga za preuzimanje vrijednosnih pošiljki, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja sredstava”, broj: 01-01.3-10764-9/21 ES

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za javnu nabavku radova: Zamjena oštećene prelazne naprave na mostu MO6, desna strana autoceste, dionica Podlugovi – Jošanica“, broj: 01-01.3-12267-9/21 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za pružanje usluga: „Provođenje dodatnih preventivnih arheoloških istraživanja u pojasu regulacije korita rijeke Lašve uz trasu BC Lašva – Nević polje, dionica: Izlaz iz poslovne zone Vitez – Nević polje, L=5,2 km“, broj: 01-01.3-11076-6/21 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba: „Nabavka uredskog materijala i pribora“, broj: 01-01.3-10739-7/21 SL

  Odluka o otkazivanju otvorenog postupka javne nabavke za nabavku usluga: „Izrada Idejnog projekta brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica HR dionica I Mostar sjever – Polog (L= 20,3 km)“, broj: 01-01.3-7267-76/20 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova : „Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice Svilaj-Odžak“, broj: 01-01.3-6015-48/21 SL

  Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova: Zamjena oštećene prelazne naprave na mostu MO6, desna strana autoceste, dionica Podlugovi – Jošanica, broj: 01-01.3-122267/21 AK

  Odluka o izboru za konkurentski zahtjev nabavke roba: “Nabavka autoguma za vozila JP Autoceste”, broj: 01-01.3-10477-19/21 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku: “Izrada idejnog projekta brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica HR dionica I Mostar Sjever – Polog (L=20,3 km)” , broj: 01-01.3-7267-64/20 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za pružanje usluga “Analiza potrošnje električne energije na koridoru Vc s prijedlogom zadataka za studijsko istraživanje”, broj: 01-01.3-11074-4/21 ŽB

  Odluka o dodjeli pojedinačnog ugovora  za  pružanje usluga: „Geotehnički monitoring postojećih inklinometarskih instalacija na lokalitetima: Ulazni portal tunela 1. mart na dionici Drivuša-Lašva; Izlazni portal tunela Grab na dionici Lepenica-Tarčin; Lokalitet Topla voda na dionici Lašva-Kakanj“, broj: 01-01.3-10755-3/21 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog postupka za pružanje usluga: “Provođenje eksternih audita za i ISO 9001 i za ISO 14001 jednom godišnje”, broj: 01-01.3-10741-4/21 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma  za pružanje usluga: „Nadogradnja i održavanje CMS aplikacije (web stranice) JP Autoceste FBiH“, broj. 01-01.3-10752-4/21 ŽB

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: “Dodatni radovi na sanaciji mosta M06, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica”, broj: 01-01.3-10691-9/21 AK 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: “Nabavka ACC TAG uređaja”, broj: 01-01.3-6968-13/21 AK

  Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova: Dodatni radovi na sanaciji mosta M06, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica“, broj: 01-01.3-10691/21 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Održavanje robotskih kosilica”, broj: 01-01.3-6013-9/21 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Održavanje višenamjenskog vozila”, broj: 01-01.3-6048-6/21 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke za pružanje usluga: „Redovno održavanje Dacia Duster vozila na području Mostara LOT 1 i Sarajeva LOT 2“; LOT 2: „Redovno održavanje Dacia Duster vozila na području Mostara“, broj: 01-01.3-8755-9/21 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke za pružanje usluga: „Redovno održavanje Dacia Duster vozila na području Mostara LOT 1 i Sarajeva LOT 2“; LOT 1: „Redovno održavanje Dacia Duster vozila na području Mostara“, broj: 01-01.3-8755-8/21 PV

  Izmjenjena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: Revizija glavnog projekta autoceste dionica Ozimica-Poprikuše (Žepče jug), broj 01-01.3-1545-57/20 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: „Revizija glavnog projekta autoceste dionica Ozimica-Poprikuše (Žepče jug)“, broj: 01-01.3-1545-47/20 SL

  Obavještenje o poništenju postupka nabavke usluga iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama “Advokatske usluge – Advokatske usluge iz oblasti usaglašenosti ugovora sa pozitivno-pravnom regulativom u BiH u oblasti privrede i naknade štete”, broj: 01-01.3-6041-16/21 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom  postupku nabavke za pružanje usluga: „Redovno održavanje IVECO vozila“, broj: 01-01.3-6024-10/21 PV

  Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke za pružanje usluga: „Redovno održavanje hidrantske mreže na tunelima i naplatnim mjestima“, broj: 01-01.3-6014-9/21 PV

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni  ponuda u postupku: “Zamjena prelaznih naprava na mostovima dionice Kakanj – Visoko”, broj. 01-01.3-6047-9/21 ES

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke “Redovno održavanje Dacia Duster vozila na području Mostara LOT1 i Sarajeva LOT 2”, broj: 01-01.3-8755/21 PV

   Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otovrenom postupku za pružanje usluga:  “Dodatna inžinjersko-geološka i geomehanička istraživanja, interpretacija rezultata i izrada geotehničkih projekata i elaborata”, broj: 01-01.3-3481-17/21 PV

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke za pružanje usluga: “Redovno održavanje hidrantske mreže na tunelima i naplatnim mjestima duž autoceste A1”, broj: 01-01.3-6014/21 P.V.

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke za pružanje usluga: “Redovno održavanje IVECO vozila”, broj: 01-01.3-6024/21 P.V. 

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke za pružanje usluga putem direktnog sporazuma:”Izrada Glavnog projekta za adaptaciju trećeg sprata poslovne zgrade u Mostaru””, broj: 01.01.3-4398/21 ŽB 

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke za pružanje usluga: “Nadzor na izvođenju radova rekonstrukcije poslovnog objekta u Briješću”, broj: 01-01.3-3567/21 B.Š. 

   

  1. Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
  2. Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
  3. Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
  4. Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
  5. Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu
  6. Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu. 

  ____________________________________

  OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2020. GODINU JP AUTOCESTE FBiH

  ____________________________________

   

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za nabavku radova “Izvođenje bukobrana na dionici Podlugovi – Visoko”, broj: 01-01.3-3952/19 MA  

   

   Odluku i Zapisnik vezane za javnu nabavku radova: “Radovi na redovnom i zimskom održavanju dionice autoceste A1, dionice: Zenica Jug – Tarčin” – LOT 1: Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Zenica Sjever – Podlugovi, broj: 01-01.3-12388 -44/20 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Izrada Glavnog projekta autoceste dionica Ozimica-Poprikuše (Žepče jug)”, broj 01-01.3-13287-34/20 MA

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za postupak “Rezervna serverska oprema i potrošni materijal za IT sisteme”, broj: 01-01.3-12482-19/20 ES

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u  otvorenom postupku za nabavku radova „Radovi na redovnom i zimskom održavanju dionice autoceste A1, dionice: Zenica Jug -Tarčin“ – LOT 2 „Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice:  Podlugovi – Tarčin

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke za izvođenje radova: “Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Svilaj – Odžak”, broj: 01-01.3-6015/2 S.L. 

   

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu ponuda u postupku “Nabavka opreme za monitoring core mreže, sistema naplate cestarine i sistema nadzora i daljinskog upravljanja autocestom”, broj: 1-01.3-12485-10/20 ES

  Odluka i Zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba: “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH”, broj: 01-01.3-10841-10/20 SZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova: Zamjena dotrajale metalne ograde na mostovima, na dionici Visoko – Sarajevo sjever

  Odluka o dodjeli ugovora u direktnom postupku za pružanje usluga: „Izrada Glavnog projekta za adaptaciju trećeg sprata poslovne zgrade u Mostaru“, broj: 01-01.3-4398-3/21 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za nabavku roba: “Rezervna serverska oprema i potrošni materijal za IT sisteme”, broj: 01-01.3-12482-9/20 ES

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u ograničenom postupku za nabavku radova: “Izgradnja dijela brze ceste Lašva – Nević Polje Lot 5: petlja “Vitez – izlaz iz poslovne zone” – petlja Nević Polje”, broj 01-01.3-3987-50/20 M.A. 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi – Sarajevo sjever“, broj: 01-01.3-12169-33/20 AK

   

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: “Nabavka rezervnih dijelova za Škoda vozila”, broj: 01-01.3-10514-6/20 E.S. 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: “Nabavka uniformi za uposlenike na naplati i upravljanju AC-om”, broj: 01-01.3-12407-23/20 S.L. 

  Odluku o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i končnih ponuda u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona za postupak: “Usluge prevođenja”, broj: 01-01.3-10513-17/20 ES

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku usluga: “Održavanje višenamjenskog vozila”, broj: 01-01.3-12364-6/20 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova: “Sanacija Kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi – Sarajevo sjever”, broj: 01-01.3-12082-23/20 SL

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke za pružanje usluga: „Dodatna Inženjersko – geološka i geomehanička istraživanja, intrepretacija rezultata i izrada geotehničkih projekata i elaborata“, broj: 01-01.3-3481/21 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Zakup oglasnog prostora u printanim, digitalnim i drugim medijima u cilju promocije rada JP Autoceste FBiH”, broj:01-01.3-10511-13/20 ES

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom  postupku nabavke za izvođenje radova: „Adaptacija i opremanje Kontrolonog centra na COKP- u Zvirići“, broj. 01-01.3-12081-9/20 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine”, broj: 01-01.3-12383-24/20 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za  pružanje usluga: „Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Mostara (Lot 1 Mostar)“, broj: 01-01.3-12217-7/20 ŽB

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za nabavku usluga: “Iznajmljivanje jednog vozila na period od 12 mjeseci”, broj: 01-01.3-13198-9/20 SZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Nabavka službenih vozila”, broj: 01-01.3-12184-9/20 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM – “LOT 4: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM”, broj: 01-01.3-11125-30/20 ES

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona km – “LOT 5: Kreditno zaduženjee kod komercijalnih banakau iznosu od 5.000.000,00 KM”, broj: 01-01.3.11125-32/20 ES

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom  postupaku nabavke roba: “Nabavka kancelarijskog namještaja”, broj: 01-01.3-12384-12/20 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku  usluga: Revizija glavnog projekta brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica HR dionica ll Polog-granica HR (L=40,5km)“, broj: 01-01.3-10906-16/20 AK

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke ponuda vezano za: “Iznajmljivanje jednog vozila na period od 12 mjeseci”, broj: 01-01.3-13198-9/20 SZ

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku roba: Nabavka stolica za potrebe naplate cestarine”, broj: 01-01.3-10413-8/20 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku radova: “Radovi sanacije odvodnje”, broj: 01-01.3-12155-26/20 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom  postupaku nabavke roba “Lot 2: „Nabavka rezervnih  dijelova  za  VW vozila  za  Mostar“, broj: 01-01.3-10397-16/20 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom  postupku nabavke roba: “Nabavka ribon traka davača kartica koji se koriste u procesu naplate cestarine”, broj: 01-01.3-10368-7/20 PV

  Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke usluga: “Redovno održavanje hidrantske mreže na tunelima i naplatnim mjestima”, broj: 01-01.3-12411-9/20 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za: “Održavanje priključaka za višenamjensko vozilo”, broj: 01-01.3-12343-7/20 SZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za pružanje usluga “Stručno osposobljavanje zaposlenika u Službi upravljanja, nadzora i sigurnosti prometa”, broj: 01-01.3-10431-6/20 BŠ

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za uslugu: “Održavanje robotskih kosilica”, broj: 01-01.3-10420-7/20 SZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku: “Nabavka transportnog vozila za potrebe logistike jpac FBiH”, broj: 01-01.3-11411-7/20 MA

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za: “Najam pametnih sefova za naplatna mjesta”, broj: 01-01.3-10517-8/20 NH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za pružanje usluga: “Održavanje ručnih kosilica i alata”, broj: 01-01.3-10399-8/20 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga: “Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja”, broj: 01-01.3-6432-20/20 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom  postupaku nabavke roba ” Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Sarajevo”, broj: 01-01.3-10397-15/20

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za izvođenje radova:  “Sanacija mosta M06, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica”, broj: 01-01.3-7205-9/20 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za pružanje usluga “Tehnički i šestomjesečni pregled službenih vozila”, broj: 01-01.3-12209-11/20 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za:”Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM – LOT 1: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM”, broj: 01-01.3-11125-18/20 ES

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za:”Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM – LOT 2: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM”, broj: 01-01.3-11125-20/20 ES

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za: “Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM – LOT 3: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM”, broj: 01-01.3-11125-22/20 ES

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za: “Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM – LOT 6: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 10.000.000,00 KM”, broj: 01-01.3-11125-24/20 ES

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova: Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova“, broj: 01-01.3-10457-13/20 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za za isporuku roba “Nabavka pasivne opreme i sitnog materijala za potrebe Odjela za održavanje sistema naplate, nadzora i upravljanja autocestom”, broj: 01-01.3-12394-5/20 BŠ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za za isporuku roba “Nabavka DSLR fotoaparata”, broj: 01-01.3-12214-5/20 BŠ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za i izvođenje radova “Nabavka i ugradnja induktivnih petlji za potrebe sistema naplate”, broj: 01-01.3-12398-3/20 BŠ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova: “Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Svilaj-Odžak”, broj: 01-01.3-10041-10/20 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i konačnih ponuda u u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona „Redovni periodični ljekarski pregled zaposlenika koji su raspoređeni na radna mjesta sa posebnim uslovima rada”, broj: 01-01.3-10365-8/20 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu nabavke radova “Nabavka i ugradnja ograde za zaštitu od snijega opreme i uređaja na dionici autoceste Zenica jug – Tarčin i Bijača – Mostar”, broj: 01-01.3-10408-8/20 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba: “Nabavka i ugradnja Info Displeja u tunelu 1.mart”, broj: 01-01.3-10370-10/20 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba: “Nabavka bankovnih sigurnosnih i numeriranih PVC vrećica”, 01-01.3-10369-8/20 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba “Nabavka AdBlue tekućine za službena vatrogasna vozila JP Autoceste FBiH”, broj: 01-01.3-11810-5/20 BŠ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za : “Redovno održavanje specijalnog vozila Dulevo”, broj: 01-01.3-1046-7/20 NH

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku LOT 1: “Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Sarajevo”, broj: 01-01.3-10397-7/20 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: “Održavanje Oracle infrastrukture i tehonlogija”, broj: 01-01.3-10374-7/20 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za pružanje usluga “Usluge pranja i čišćenja vozila JP Autoceste FBiH”, broj: 01-01.3-11433-3/20 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga: “Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca za potrebe JPAC”, broj: 01-01.3-10373-14/20 SL

  Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Nadzor nad dodatnim radovima na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići  u dužini oko 5,8 km“, broj: 01-01.3-10038-10/20 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za pružanje usluga “Redovno i vanredno servisiranje i održavanje hidrauličkog alata za spašavanje Holmatro”, broj: 01-01.3-10371-5/20 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba “Nabavka industrijskih skenera i prateće opreme”, broj: 01-01.3-10456-5/20 BŠ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga “Redovno i vanredno servisiranje i održavanje Bauer kompresora i izolacionih aparata”, broj: 01-01.3-10422-3/20 BŠ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba “Poslovni darovi”, broj: 01-01.3-104634/20 BŠ

  Odluka o poništenju postupka putem direktnog sporazuma za pružanje usluga “Održavanje ručnih kosilica i alata”, broj: 01-01.3-10399-2/20 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga: „Kontrolno ispitivanje elemenata okoliša prema okolinskim dozvolama“, broj: 01-01.3-5854-29/20 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova: Izgradnja Sarajevske zaobilaznice (LOT 3B)“, broj: 01-01.-1548-15/20 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: “Usluge GPS praćenje vozila”, broj: 01-01.3-7350-14/20 SZ

  Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača u otvorenom postupku “Rekonstrukcija i zamjena sustava hlađenja i grijanja u objektima u sklopu autoceste” broj: 01-01.3-6391-13/20 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Usluge online plaćanja (e-commerce usluge)”, broj. 01-01.3-7249-16/20 ES

  Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prijenosa i popravka kvarova” broj: 01-01.3-4274-18/20 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba: “Nabavka bankarske opreme i rezervnih dijelova za potrebe naplate cestarine”, broj: 01-01.3-7250-10/20 NH

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke, a koji se odnosi na pružanje usluga:”Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja” broj: 01-01.3-6432-8/20 SL

  Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba „Sistem daljinskog nadzora mrežnih optičkih kablova na potezu COKP Drivuša – Zvirovići“, broj: 01-01.3-5859-11/20 PV

  Zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi-Visoko” broj: 01-01.3-3952-66/19MA

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku radova: “Izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi-Visoko” broj: 01-01.3-3952-73/19MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku roba: “Redovno i vanredno servisiranje bankraske opreme koja se koristi u procesu naplate cestarine na autocesti A1”, broj: 01-01.3-6805-10/20 SZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu OU Sarajevo – Sarajevo sjever, Core Internet pristup”, broj: 01-01.3-6654-7/20 NH

  Odluka o poništenju postupka “Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.)”- Nadzor nad izvođenjem radova” broj: 01-01.3-6546-6/20 ES

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za  isporuku roba: „Nabavka autoguma za vozila JP Autoceste FBiH“, broj: 01-01.3-6418-7/20 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku radova: “Otklanjanje efekata aquaplaninga na mostu M6 dionice Podlugovi – Sarajevo sjever”, broj: 01-01.3-7220-7/20 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: “Dorada na prepaid biling sistemu” broj: 01-01.3-5591-7/20 PV

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova:  Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radovabroj: 01-01.3-6458-9/20 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku direktnog sporazuma za  pružanje usluga: „Provođenje eksternih audita za ISO 9001 i za ISO 14001 jednom godišnje“ broj: 01-01.3-7445-5/20 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu nabavke usluga: “Sistem za analizu prikupljenih logova – održavanje i licenciranje” broj: 01-01.3-6421-6/20 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba: “Nabavka kontejnera za potrebe SUiO”, broj: 1-01.3-6840-3/20 BŠ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba: “Nabavka materijala za potrebe naplatnih mjesta na autocesti A1”, broj: 01-01.3-6803-5/20 BŠ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga. “Izrada projekta odvodnje oborinskih voda sa autoceste u naselju Bilješevo”, broj: 01-01.3-6800-3/20 BŠ

  Odluka o izboru najboljeg ponuđača “Izrada projekta adaptacije i opremanja Kontrolnog centra na COKP-u Zvirići prema projektu izvedenog stanja objekta COKP-a Zvirić” broj 01-01.3-6740-4/20 BŠ

  Odluka o dodjeli pojedinačnog ugovora za pružanje usluga: “Geotehnički monitoring postojećih inklinometarskih instalacija na lokalitetima: Ulazni portal tunela 1. mart na dioici Drivuša – Lašva; Izlazni portal tunela Grab na dionici Lepebica – Tarčin; Lokalitet Topla voda na dionici Lašva – Kakanj” broj: 01-01.3-5867-3/20 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga: “Nadogradnja i održavanje CMS aplikacije (web stranice) JP Autoceste FBiH” broj: 01-01.3-5668-3/20 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga: “Elaborat o zamjeni dotrajale metalne ograde na mostovima na dionici Visoko – Sarajevo sjever”, broj:  01-01.3-5611-3/20 BŠ

  Odluka i Zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Dodatne geoistražne usluge za dionicu Putnikovo brdo – Medakovo”, broj: 01-01.3-5521-9/20 ES

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prijenosa i popravka kvarova” broj: 01-01.3-4274-8/20 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba: Održavanje sistema radio govornih veza za potrebe preduzeća”, broj: 01-01.3-4258-7/20 SZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Nabavka mrežne opreme za potrebe lokalnih ureda” broj: 01-01.3-5540-12/19 NH

  Odluku o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Zamjena rasvjetnih tijela s klasičnim žaruljama s rasvjetnim tijelima u LED tehnologiji” broj: 01-01.3-5542-38/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Usluge revizije finansijskih izvještaja” broj: 01-01.3-4113-13/20 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i  Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za izvođenje radova: Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići  u dužini oko 5,8 km“ broj: 01-01.3-1029-10/20AK

  Odluka o odobravanju vanplanske nabavke za nabavku usluga “Kontrolno ispitivanje elemenata okoliša prema okolinskim dozovolama”, broj: 01-01.3-3822/20 BŠ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba “Autogume za vozila JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar” broj: 01-01.3-3222-3/20 BŠ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za pružanje usluga: Usluge dezinfekcije objekata JP Autoceste FBiH“ broj: 01-01.3-3315-10/20 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: “Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku” broj: 01-01.3-3339-9/20 NH

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku roba: “Nabava nesterilnih nitrilih rukavica” broj: 01-01.3-3340-5/20 ES

  Odluka o dodjeli ugovora: “Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine” broj: 01-01.3-3074-3/20 NH

  Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba “Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku” broj 01-01.3-3339/20 NH

  Odlukua o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba “Nabavka nesterilnih nitrilnih rukavica” broj 01-01.3-3340/20 ES

  Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga Usluge dezinfekcije objekata JP Autoceste FBiH“ broj 01-01.3-3315/20 AK

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke “Autogume za vozila JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar” broj. 01-01.3.3222/20 BŠ

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke “Revizija Glavnog projekta autoceste dionica Ozimica-Poprikuše (Žepče jug)” br: 01-01.3-1545/20 S.L. 

  Odluka o dopuni Plana nabavki za 2019. godinu

  Odluka o dopuni Plana nabavki za 2019. godinu

  Odluka o dopuni Plana nabavki za 2019. godinu

  Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2019. godinu

  Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2019. godinu

  Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2019. godinu

  Odluka o dopuni Plana nabavki za 2019. godinu

  Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2019. godinu

  Odluka o dopuni Plana nabavki za 2019. godinu

  ________________________________________

  OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA 2019. GODINA

  _________________________________________

  Odluka i Zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba:” Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH”, 01-01.3-10841-10/20 SZ

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke: “Zakup oglasnog prostora u printanim, digitalnim i drugim medijima u cilju promocije rada JP Autoceste FBiH” broj. 01-01.3-5845-14/19 ES

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga:  „Izrada Glavnog projekta brze ceste Prača-Goražde (dio saobraćajnice) (Zaključak Vlade FBiH)“. broj: 01-01.3-5063-31/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za pružanje usluga: Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc: Lot 2: “Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste Vranduk – Ponirak“ broj: 01-01.3-3253-66/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za pružanje usluga: „Izrada projektno-tehničke dokumentacije sa pripadajućim studijama za vanredne /nepredviđene aktivnosti“ broj: 01-01.3-5784-17/19 SL

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga „Eksterna kontrola kvaliteta za ugovor o građenju dionice Prača-Goražde (Faza I)“ broj: 01-01.3-5507-30/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba: Nabavka hardware i software za Call Centar na lokaciji COKP – a Zvirićibroj: 01-01.3-5528-7/19 AK

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Usluge nabavke avio karata” broj: 01-01.3-5285-21/19 MA

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluga Usluge produkcije i pripreme propagandnog /dokumentarnog programabroj: 01-01.3-4686-8/19 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku “Usluge grafičkog dizajna i štampe” broj: 01-01.3-5887-9/19 ES

  Odluka o otkazivanju postupka nabavke u otvorenom postupku za pružanje usluga: Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc:Lot 2: “Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste Vranduk – Ponirak“ broj: 01-01.3-3253-56/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  za isporuku roba: „Opremanje arhivskog depoa na Bijači i Mostaru“, broj: 01-01.3-5877-17/19 PV

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova “Postavljanje zaštitne žičane ograde i odbojno-elastične ograde na dionici brze ceste Briješće – spoj sa ulicom Safeta Zajke”, broj: 01-01.3-5520-11/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za pružanje usluga:  „Redovno i vanredno vanjsko pranje objekata naplate cestarine, naplatnih kućica i naplatnih staza na autocesti A1 u Federaciji BiH“, broj: 01-01.3-5909-8/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  za pružanje usluga: „ Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Sarajeva“, broj: 01-01.3-5469-7/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahjevu za isporuku roba: „Nabavka vode za piće Mostar/Sarajevo“, broj: 01-01.3-5468-11/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za pružanje usluga: „Nabavka usluga redovnog šestomjesečnog pregleda sustava videonadzora i panik sustava na svim dionicama i objektima autoceste“, broj: 01-01.3-4804-7/19 ŽB

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku usluga: “Redovno i vanredno održavanje bankarske opreme koja se koristi u procesu naplate cestarine na autocesti A1”, broj: 01-01.3-3932-20/19 AK

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku radova: “Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, mnjih zidova i sl.) – izvođenje radova”, broj: 01-01.3-5519-6/19 MA

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za pružanje usluga: “Izrada Galvnog projekta autoceste dionica Mostar jug – Tunel Kvanj” br. 01-01.3-5998-20/19 S.L.

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Nadzor nad implementacijom ITS-a (Inteligentni transportni sistemi) na izgrađenoj dionici autoceste Bilješevo – Sarajevo sjever” br: 01-01.3-5783-19/19 S.L.

   

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku nabavke usluga: „Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi – Visoko“, broj: 01-01.3-3941-17/19 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluga:  “Usluge produkcije i pripreme propagandnog/dokumentarnog programa“ broj: 01-01.3-4686-6/19 AK

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba: „Nabavka računara“ broj: 01-01.3-5539-13/19 AK

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za isporuku roba: „Nabavka lamelnih i koalescentnih filtera za odvajanje ulja od vode u separatorima“broj: 01-01.3-5879-7/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za  „Izrada Idejnog i Glavnog projekta brze ceste Mostar-Široki Brijeg-granica RH, dionica Polog-granica RH (40,5 km)“ broj: 1-01.3-4936-32/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku direktnog sporazuma za  isporuku roba: Nabavka alata i dijagnostičkih alata za potrebe IT službe” broj: 01-01,3-5818-5/19 ŽB

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke “Agencijske usluge” broj: 01-01.3-1113/20 BŠ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za LOT 2: “Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Mostar” broj: 01-01.3-4383-12/19 SL

  Odluka o poništenju postupka u  konkurentskom zahtjevu za pružanje usluga: „Nadogradnja i održavanje CMS aplikacije (web stranice) JP Autoceste FBiH“ broj: 01-01.3-5215-10/19 ŽB

  Odluka o poništenju postupka nabavke za usluge: Glavni pregled kolničke konstrukcije, sa ocjenom stanja i prijedlogom potrebnih radova za sanaciju“, broj: 01-01.3-5785-10/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Dodatni radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Treševine”, broj: 01-1.3-6002-9/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga:  „Proširenje, nadogradnja i održavanje sistema videonadzora na naplatnim mjestima i COKP-ovima“; broj: 01-01.3-4987-7/19 SL

  Odluka o poništenju u ponovljenom  konkurentskom zahtjevu za isporuku roba: „Nabavka autoguma za vozila JP Autoceste FBiH“ broj: 01-01.3-4570-21/19 PV

  Odluka o izboru i Zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi-Visoko” broj 01-01.3-3952-40/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u otvorenom postupku za isporuku roba: „Dogradnja sistemskih NVR rješenja-Milestone certificiranje“ broj: 01-01.3-4828-7/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u otvorenom postupku za pružanje usluga: „Održavanje verifikacionog videonadzora“ broj: 01-01.3-4826-7/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u otvorenom postupku za pružanje usluga: „Održavanje Integralnog finansijskog informacionog sistema“ 01-01.3-5467-7/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u otvorenom postupku za isporuku roba: „Nabavka sistema za pohranu backup-a podataka“ broj: 01-01.3-5470-7/19 PV

  Odluka o poništenju postupka i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga: „Usluge revizije“ 01-01.3-5843-9/19 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i konačnih ponuda u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona za pružanje usluga: ADVOKATSKE USLUGE –Advokatske usluge iz oblasti opšteg poreznog savjetovanja te oblasti indirektnih poreza odnosno PDV-a” broj: 01-01.3-4409-18/19 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluga “Izrada projekta za mjerenje visine vozila na Autocesti A1” broj: 01-01.3-4302-11/19 MA

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova  “Izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi-Visoko” broj: 01-01.3-3952-28/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: “Usluge odvoza i pražnjenja kontejnera od 5m3” LOT 3, broj: 01-01.3-5156-12/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: “Usluge odvoza i pražnjenja kontejnera od 5m3” LOT 2, broj: 01-01.3-5156-11/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: “Usluge odvoza i pražnjenja kontejnera od 5m3” LOT 1, broj. 01-01.3-5156-10/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u otvorenom postupku za isporuku roba: „Nabavka korisničkih licenci za operativne sisteme, office pakete i aplikativne softvere“ broj: 01-01.3-5020-7/19 PV

  Odluka o poništenju  u otvorenom postupku za izvođenje radova: „Sanacija mosta MO6, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica: Radovi na sanaciji mosta“ broj: 01-01.3-5471-6/19 PV

  Odluka i  Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i konačnih ponuda u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona: Stručno osposobljavanje – edukacija viših referenata za upravljanje i nadzor autoceste” broj: 01-01.3-4294-9/19 AK

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka službenih vozila” broj: 01-01.3-4846-15/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku nabavke roba: „Nabavka alata, dijagnostičkih alata i sitnog potrošnog materijala za potrebe internih odjela održavanja“ broj: 01-01.3-4303-9/19 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u ponovljenom  konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za pružanje usluga: „Kontrola mjerenja ugrađenih geotehničkih sidara“ broj: 01-01.3-3957-13/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: „Dopuna studije utjecaja na okoliš, dionica Mostar jug-Buna, poddionica Mostar jug-Tunel Kvanj“ broj: 01-01.3-4827-8/19 PV

  Odluku o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka službenih vozila” broj: 01-01.3-4846-11/19 MA

  Odluka o poništenju u otvorenom postupku za pružanje usluga “Revizija Glavnog projekta autoceste dionica Ozimica-Poprikuše (Žepče jug)” broj: 01-01.3-4830-9/19 SL

  Odluka o pokretanju postupka nabavke za izvođenje radova: “Dodatni radovi na sanaciji klizišta Treševine” broj: 01-01.3-6002/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku direktnog sporazuma za  isporuku roba: Elektroinstalacijski materijal, žarulje i sklopni aparati za održavanje objekata u sklopu autoceste” broj: 01-01.3-4993-6/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku direktnog sporazuma za  pružanje usluga:  Izrada Preliminarnog Elaborata eksproprijacije za dionicu autoceste Mostar sjever – Mostar jug” broj: 01-01.3-5841-3/19 ŽB

  Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku konkuretskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluga: „Iznajmljivanje jednog vozila na period od 12 mjeseci“ broj: 01-01.3-5014-6/19 AK

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Proširenje firewall sigurnosnog rješenja (nabavka hardware-a i licenci)” broj: 01-01.3-50117/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku konkuretskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluga: „Nadzor na izvođenju radova sanacije klizišta kod naplatnog mjesta Sarajevo zapad“ broj: 01-01.3-4293-9/19 AK

   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u ponovljenom konkurentskom zahtjevu za isporuku roba: „Nabavka i ugradnja vrata za SOS niše“ broj: 01-01.3-4309-10/19 PV

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga “Uvođenje platforme za podršku service desk-a po ITIL procedurama, radnim nalozima, upravljanje promjenama i ugovorima” broj: 01-01.3-3947-20/19 MA

  Odluka o poništenju  u otvorenom postupku„Sistem daljinskog nadzora mreže optičkih kablova“ broj: 01-01.3-5095-8/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Implementacija ITS-a  (Inteligentni transportni sistemi) na izgrađenoj dionici autoceste Bilješevo-Sarajevo sjever” 01-01.3-4381-15/19 SL

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za otvoreni postupak: “Radovi na sanaciji klizišta kod naplatnog mjesta Sarajevo zapad” broj: 01-01.3-4321-7/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja na autocestu” broj: 01-01-3-4476-10/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga “Revizija glavnog projekta autoceste Koridora Vc dionica Medakovo – Ozimica”, broj: 01-01.3-4831/19 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Otklanjanje efekata aquaplaninga na mostu M6 dionice Podlugovi – Sarajevo sjever”, broj: 01-01.3-3940/19 AK 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Konzultantske usluge za implementaciju FUK-a”, broj: 01-01.3-3938/19 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma za isporuku roba “Korporativni pokloni”, broj: 01-01.3-5349-5/19 ŽB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga “Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, Sjedišta u Mostaru i Ureda u Sarajevu”, broj:01-01.3-4377-14/19 SL

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba: „Nabavka ublaživača udara“,broj: 01-01.3-4389-12/19 AK

  Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga: Redovno i vanredno održavanje bankarske opreme koja se koristi u procesu naplate cestarine na autocesti A1“ broj: 01-01.3-3932-10/19 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma za pružanje usluga: “Obuka iz prve pomoći za vatrogasce i ophodare” broj: 01-01.3-4990-3/19 S.L.

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda “Izvođenje radova zaštitnih arheoloških istraživanja i izmještanja tumula na dionici autoceste  Počitelj-Zvirovići” broj: 01-01.3-4320-16/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u otvorenom postupku za  isporuku roba: „Nabavka i nadogradnja Blade šasije i Blade servera“ broj: 01-01.3-4829-7/19 PV

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Izrada Glavnog projekta autoceste dionica Ozimica-Poprikuše (Žepče jug)” broj: 01-01.3-3805-18/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku direktnog sporazuma za  isporuku roba: Nabavka sprava za vježbanje za vatrogasnu jedinicubroj: 01-01.3-4996-2/19 SL

  Odluka o  poništenju u postupku direktnog sporazuma za  isporuku roba: Elektroinstalacijski materijal, žarulje i sklopni aparati za održavanje objekata u sklopu autoceste” broj: 01-01.3-4993-2/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku direktnog sporazuma za  pružanje usluga: „Nabavka zastava za jarbole BiH i JPAC“ broj: 01-01.3-4991-4/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Izrada Glavnog projekta autoceste dionica Medakovo-Ozimica” broj: 01-01.3-3905-13/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za: “Nabavka ribon traka davača kartica koji se koriste u procesu naplate cestarine” broj: 01-01.-4047-17/19 SL

  Odluke o poništenju postupka javne nabavke: “Izgradnja Sarajevske zaobilaznice (LOT 3B)” broj: 01-01.3-4057-18/19 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku direktnog sporazuma za nabavku roba: “Nabavka bankarske opreme i rezervnih dijelova za potrebe naplate cestarine” broj: 01-01.3-4988-5/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku direktnog sporazuma za  pružanje usluga: „Tehnički i šestomjesečni pregled službenih vozila“ broj: 01-01.3-4989-5/19 SL

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Analiza i prilagodba postojećih projekata autoceste na Koridoru Vc i izrada inoviranog glavnog projekta: dionica Putnikovo brdo – Karuše i Karuše – Medakovo, L=8,5 km” broj: 01-01.3-3903-20/19 AK

  Odluku o poništenju postupka za isporuku roba: “Nabavka autoguma za vozila JP Autoceste FBiH” broj: 01-01.3-4570-14/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za: “Nabavka softverskog modula za evidenciju kreditnih obaveza i praćenje gotovinskog toka” 01-01.3-4712-7/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga: “Održavanje Workflow DMS-a”01-01.3-4292-7/19 AK

   

  ________________________________________

  1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2018

  ________________________________________

  OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018. GODINU

  _________________________________________

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “LOT 1: Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Sarajevo” broj: 01-01.3-4383-8/19 S.L. 

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni pounda u otvorenom postupku “Održavanje vanjske rasvjete, transformatorskih stanica, SN i NN elektro opreme” broj: 01-01.3-3953-9/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za  isporuku roba: „Nabavaka lož ulja za Mostar“ broj: 01-01.3-4308-17/19 PV

  Obavještenje o obustavljanju postupka nabavke usluga iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama “Advokatske usluge – Advokatske usluge iz oblasti opšteg poreskog savjetovanja te oblasti indirektnih poreza odnosno PDV-a” broj:01-01.3-4409-6/19 AK

  Odluka o poništenju postupka za nabavku roba: “Nabavka i ugradnja vrata za SOS niše” broj: 01-01.3-4309-5/19 PV

  Odluka o otkazivanju postupka – konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku radova “Izvođenje radova zaštitnih arheoloških istraživanja i izmještanja tumula na dionici autoceste Počitelj-Zvirovići” broj: 01-01.3-4320-10/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba:  „Nabavka brklji/letvi za rampe naplate cestarine“ broj: 01-01.3-4291-8/19 AK

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za otvoreni postupak: ” Uvođenje platforme za podršku service desk-a po ITIL procedurama, radnim nalozima, upravljanje promjenama i ugovorima” broj: 01-01.3-3947-12/19 MA

  Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. dio B za javnu nabavku usluga: Advokatske usluge  Advokatske usluge iz oblasti opšteg poreznog savjetovanja te oblasti indirektnih poreza odnosno PDV-a” Broj: 01-01.3-4409-4/19 AK

  Odluku o poništenju postupka i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci na nabavku usluga “Nadzor nad dodatnim radovima na sanaciji klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-4392-8/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za  „Nabavka sustava za ranu detekciju zaleđenosti kolnika i opreme za benzinske crpke na COKP-ovima“ broj: 01-01.3-4048-11/19 SL

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba: “Nabavka rezervnih dijelova za Škoda vozila” broj: 01-01.3-4058-8/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u otvorenom postupku  za pružanje usluga: „Održavanje Oracle infrastrukture i tehnologija“ broj: 01-01.3-4307-7/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za  isporuku roba: „Nabavka sistema za upravljanje mrežnom pristupu infrastrukturi“ broj: 01-01.3-3958-6/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za  isporuku roba: „Nabavka Reverse Proxy sistema“ broj: 01-01.3-3956-6/19 PV

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku radova: “Izvođenje radova zaštitnih arheoloških istraživanja i izmještanja tumula na dionici autoceste Počitelj-Zvirovići” broj: 01-01.3-4320-6/19 MA

  Odluka o poništenju i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za javnu nabavku radova:  “Otklanjanje efekata aquaplaninga na mostu M6 dionice Podlugovi – Sarajevo sjever”, broj: 01-01.3-3940-6/19 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača   u postupku direktnog sporazuma za pružanje usluga: „Održavanja namjenskog e-mail servera“ broj: 01-01.3-4306-5/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za pružanje usluga: „Dopuna idejnog projekta dionica Mostar jug-Buna, poddionica Tunel Kvanj-Buna, privremeno bočno naplatno mjesto Hodbina“ broj: 01-01.3-4110-6/19 PV

   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga:  „Ažuriranje i usklađivanje postojećeg glavnog projekta poddionice brze ceste Lašva-Nević polje, Lota-a 3 i Lot-a 5 sa Lot-om 4“ broj: 01-01.3-3-9/19 SL

  Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga: “Kontrola mjerenja ugrađenih geotehničkih sidara” broj: 01-01.3-3957-5/19 PV

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga: Ekshumacija porodičnog mezarja na trasi brze ceste Prača – Goražde u naselju Kaljani – izmještanje mezarja na drugu lokaciju” broj: 01.01.3-3902-15/19 AK

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za otvoreni postupak: “Zamjena prelaznih naprava na mostovima – izvođenje radova” broj: 01-01.3-3946-7/19 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga:„Izrada projektne dokumentacije za sanaciju kolovozne konstrukcije na mostu M2, desna strana, na dionici autoceste A1 Lepenica-Tarčin“ broj: 01-01.3-4046-5/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku direktnog sporazuma za pružanje usluga: „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju sustava hlađenja i grijanja na objektima u sklopu autoceste“ broj: 01-01.3-3959-4/19 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova “Dodatni radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-3747-8/19 MA

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku “Održavanje računarskog sistema računalske i slične opreme, mrežne, serverske i printerske opreme”, broj: 01-01.3-4994-10/18 NH 

  Odluku o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni konačnih ponuda u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja za nabavku usluga “Implementacija DMS-a za potrebe vođenja projekata gradnje” broj: 01-01.3-5231-42/18 AK

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabave usluga: “Nadzor na izvođenju radova sanacije klizišta na lokalitetu Treševine” broj: 01-01.3-3044-12/19 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku “Radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Treševine” broj: 01-01.3-3051-13/19 SL

  Odluku o otkazivanju postupka javne nabavke usluga “Advokatske usluge LOT 2 – Advokatske usluge iz oblasti opšteg poreznog savjetovanja te oblasti indirektnih poreza odnosno PDV-a” broj: 01-01.3-1521-25/19 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za  nabavku roba: „Nabavka kutija, uputstava naljepnica za ACC TAG uređaj i promotivnih letaka“ broj: 01-01.3-4996-16/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za  nabavku usluga: „Održavanje računarskog sistema, računarske i slične opreme, mrežne, serverske i printerske opreme“ broj: 01-01.3-4994/7/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba: “Rezervna serverska oprema za IT sisteme” broj: 01-01.3-4959-10/18 PV

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama za pružanje usluga: „Advokatske usluge LOT 1 – Advokatske usluge  iz oblasti usaglašenosti ugovora sa pozitivno-pravnom  regulativom u BiH, u oblasti privrede i naknade štete” broj: 01-01.3-1521-21/19

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga: “Izrada projekta rekonstrukcije videonadzora na autocesti” btoj: 01-01.3-4046 -26/18 AK

  Odluka o poništenju i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  za postupak javne nabavke usluga:  “Otklanjanje efekta aquaplaninga na mostu M6 dionice Podlugovi-Sarajevo sjever” broj: 01-01.3-4849-6/18 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku roba: „Hitna nabavka dijelova i otklanjanje kvarova na Škoda vozilima“ broj: 01-01.32175-5/19 PV

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke usluga: „Nadzor na izvođenju radova sanacije klizišta na lokalitetu Treševine” broj: 01-01.3-3044/19 AK

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke “Radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Treševine” broj: 01-01.3-3051/19 S.L. 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa 2 dio B Zakona za nabavku usluga “Sistematski pregledi” broj: 01-01.3-1695-15/19 SL

  Odluka i zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi – Sarajevo sjever”, broj: 01-01.3-4848-11/18 AK

  Odluku o izboru i Zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga “Razvoj i implementacija GIS Rješenja – potporna informatička infrastruktura” broj: 01-01.3-5233-24/18 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke usluga: “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj: 01-01.3-4999-7/18 AK

  Odluka o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za isporuku roba: “Nabavka termo ading rolni” broj: 01-01.3-5246-32/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka vatrogasnih vozila s opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima i autocesti” broj: 01-01.3-3454-16/18 MA

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga: „Usluge GPRS praćenje vozila“ broj. 01-01.3-1731-3/19 PV

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke za nabavku  roba: „Hitna nabavka dijelova i otklanjanje kvarova na Škoda vozilima“ broj: 01-01,3-2175/19 PV

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku roba “Nabavka i ugradnja elektromotornih pogona SN prekidača” broj: 01-01.3-4846-11/18 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke: “Implementacija VDI infrastrukture za distribuirane korisnike”, broj: 01-01.3-5244-9/18 SL

  Odluka o poništenju postupka nabavke: “Implementacija ITS-a na izgrađenim dionicama autoceste Bilješevo-Sarajevo sjever” broj: 01-01.3-3245-13/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Redovno održavanje Škoda vozila”, broj: 01-01.3-4810-18/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)” broj: 01-01.3-2598/19 AK

  Odluka o odobravanju vanplanske nabavke : „Nabavka uniformi za uposlenike naplate cestarine i upravljanja AC“ broj: 01-01.3-1944/19 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za nabavku roba: “Nabavka alata, dijagnostičkih alata i sitnog potrošnog materijala za potrebe internih odijela održavanja” broj: 01-01.3-4807-8/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba: “Nabavka računara” broj: 01-01.3-4993-10/18 NH

  Odluku o poništenju postupka javne nabavke za nabavku usluga “Izrada projektne dokumentacije za sanaciju kolovozne konstrukcije na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever” broj: 01-01-3-4847-6/18 AK

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke za nabavku usluga: „Usluge GPRS praćenja vozila” broj: 01.01.3-1731/19 PV

  Odluka o poništenju postupka nabavke i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba “Rezervni dijelovi za Škoda vozila” broj: 01-01.3-5230-7/18 MA

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi Sarajevo-sjever” broj: 01-01.3-5228-12/18 MA

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za otvoreni postupak “Proširenje i nadogradnja sistema radio-govornih veza za potrebe preduzeća” broj: 01-01.3-5226-7/18 MA

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga: “Izrada projektne dokumentacije odmorišta na autocesti” broj: 01-01.3-4853-24/18 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Redovno održavanje Iveco vozila” broj:01-01.3-5242-12/18 PV

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke za “Sistematski pregled” broj: 01-01.3-1695/19 SL

  Odluka o poništenju ponovljenog otvorenog postupka javne nabavke „Radovi na sanaciji mosta MO6, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica“ broj: 01-01.3-3745-30/18 PV

  Odluka o poništenju postupka za “Nabavka sustava za ranu detekciju zaleđenosti kolovoza” 01-01.3-4961-16/18 SL

  Odluka o poništenju  za isporuku roba: „Nabavka i nadogradnja Blade šasije i Blade servera” broj: 01-01.3-4960-7/18 PV

  Odluka o izboru za izvođenje radova: „Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G1, poddionica: Mostar sjever-Mostar jug“ broj: 01-01.3-822-7/19 PV

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Nabavka mrežne opreme” broj: 01-01.3-5227-7/18 MA

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Razvoj i implementacija GIS rješenja-potporna informatička infrastruktura” broj: 01-01.35233-13/18 MA

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga: “Implementacija DMS-a za potrebe vođenja projekata gradnje” broj: 01-01.3-5231-16/18 AK

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za otvoreni postupak “Održavanje hardwareskog dijela sistema nadzora i upravljanja na svim dijelovima autoceste A1” broj: 01-01.3-5229-10/18 MA

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke za „Kontrolno ispitivanje elemenata okoliša prema okolinskim dozvolama“– peti pojedinačni ugovor, broj: 01-01.3-1385/19 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u  otvorenom postupku za nabavku roba: Nabavka ublaživača udara” broj: 01-01.3-4569-8/18 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u  konkurentskom postupku za nabavku usluga: “Nabavka usluga redovnog šestomjesečnog pregleda sustava videonadzora i panik sustava na svim dionicama i objektima autocestebroj: 01-01.3-4291-12/18 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba: “Nabavka termo ading rolni” broj: 01-01.3-5246-15/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga: “Proširenje, nadogradnja i održavanje sistema videonadzora na naplatnim mjestima i COKP-ovima” broj: 01-01.3-49637/18 SL

  Odluka o poništenju postupka znabavku roba: “Nabavka sistema za upravljanje mrežnom pristupu infrastrukturi” 01-01.3-4728-6/18 PV

  Odluka o poništenju postupka znabavku roba: “Nabavka Reverse Proxy sistema” 01-01.3-47198/18 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom otvorenom postupku za izvođenje radova: „Radovi na sanaciji mosta MO6, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica“ 01-01.3-3745-22/18 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: „Nabavka sistema kontrolisanog i udaljenog pristupa preko osiguranog hosta“ broj: 01-01.3-4718-6/18 PV

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke: “Nabavka kutija, uputstava naljepnica za ACC TAG uređaje i promotivnih letaka” broj: 01-01.3-4996-10/18 NH

  Odluka o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za LOT 2 za pružanje usluga: Ostali projekti, studije, planovi, kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti Lot 2 – elaborat eksproprijacije i parcelizacije za dionicu autoceste Putnikovo Brdo-Medakovo (od međuentitetske linije do petlje Medakovo) broj: 01-01.3-4411-30/18 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova: “Adaptacija arhivskog depoa u Zvirićima” broj: 01-01.3-4748-7/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za pružanje usluga: „Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Mostara“ broj: 01-01.3-4779-7/18 PV

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke za izvođenje radova: „Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G1, poddionica: Mostar sjever-Mostar jug“ broj: 01-01.3-822/19 PV

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu: “Redovno održavanje Škoda vozila” broj: 01-01.3-4810-7/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovoračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: Ažuriranje postojećeg glavnog projekta poddionice autoceste na Koridoru Vc: Tarčin – tunel Ivan, sa Tehničkim specifikacijama” broj: 01-01.3-5254-9/18 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za:”Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila, LOT 2: Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Mostar” broj: 01-01.3-3429-19/18 SL

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za: “Izrada projekta rekonstrukcije videonadzora na autocesti” broj: 01-01.3-4046-9/18 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku: “Glavni projekt izmještanja DV 110 kV TS Hadžići-EVP Konjic lokacija Bradina” broj: 01-01.3-5243-7/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Cloud servisi za potrebe Integralnog Finansijskog Informacionog sistema” broj: 01-01.3-4995-7/18 NH

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga “Usluge nabavke avio karata” broj: 01-01.3-4534-14/18 MA

  Odluka o izboru i zapisnik o ocjeni ponuda  za pružanje usluga: „Ostali projekti, studije, planovi, kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti“ Lot 1: “Faza 1: Idejni projekat Knjiga A (trasa+vanjska odvodnja) i Knjige F (objekti) za izmjenu završnog dijela dionice autoceste Ozimica-Poprikuše,dužine cca 1,1 km”;
  Faza 2:Elaborat eksproprijacije i parcelizacije od krajnje točke dionice Poprikuše (Golubinja)-Ozimice (Želeće), dužine cca 6 km prema sjeveru“  broj: 01-01.3-4411-17/18 PV

  Odluka o izboru i zapisnik o ocjeni ponuda  za pružanje usluga:  „Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja modernizacije postojeće saobraćajnice do nivoa brze ceste granica Hrvatske – Bihać – Ključ“ broj: 01-01.3-3993-19/18 PV

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u direktnom sporazumu: “Revizija glavnog projekta ITS-a (Integralni transportni sustav na dionici Sarajevske zaobilaznice Briješće – Butile” broj: 01-01.3-4202-7/18 AK 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga “Cloud servisi za potrebe Workflow Document Management Systema” broj: 01-01.3-4757-7/18 AK

  Odluka o izuzećima od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama za 2019. godinu broj: 01-01.3-424/19

  Odluka o pokretanju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku uslugaAžuriranje postojećeg glavnog projekta poddionice autoceste na Koridoru Vc: Tarčin – tunel Ivan, sa Tehničkim specifikacijama“ broj: 01-01.3-5254/18 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Zamjena prelazne naprave na vijaduktu Bojnik lijeva strana Autoceste, km 66+800 dionica Autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad” broj: 01-01.3-5164-9/18 MA 

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavku usluga: “Srevisiranje, održavanje i nadogradnja vatrodojave i gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani” broj: 01-01.3-4630-9/18 MA

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku roba „Nabavka profesionalnih potisnih vatrogasnih cijevi ø52/15 i ø75/15“ broj: 01-01.3-3454-16/18 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja  za pružanje usluga: Lot 1: Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste Nemila – Vranduk“ broj: 01-01.3-3253-32/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja  za pružanje usluga: „Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc: Izgradnja autoceste tunel Vraca-tunel Pečuj sa petljom Zenica sjever“ broj: 01-01.3-3250-21/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: “Nabavka materijala za potrebe naplatnih mjesta na autocesti A1 (naljepnice davača kartica, naljepnice cjenovnika, tablice sa stubom cjenovnika, numeracijske tablice naplatnih staza, tablice firme, vezica sa logom firme i PVC omotom, računi za ručnu naplatu i sl.)” broj: 01-01.3-159-5/19 NH

  Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavka usluga: “Najam profesionalnih linkova na potezu Drivuša – Zvirovići” broj: 01-01.3-3845-13/18 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku radova “Rehabilitacija regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići u dužini oko 5,8 km” 01-01.3-2597-61/18 AK

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga: „Revizija Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević Polje u području poslovnih zona“ broj: 01-01.3-4045-9/18 AK

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni konačnih ponuda u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja o nabavci: “Nadzor nad izvođenjem radova na rehabilitaciji regionalne ceste R425 na dionici Tromeđa-Zvirovići u dužini oko 5,8 km” broj: 01-01.3-3114-28/18 MA

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku “Nabavka kutija, uputstava, naljepnica za ACC TAG uređaje i promotivnih letaka” broj: 01-01.3-4996-6/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka ACC TAG uređaja” broj: 01-01.3-766-50/17 AZ

  Odluku o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Nadzor nad izgradnjom (probijanjem) tunela Hranjen” broj: 01-01.3-1851-39/18 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga: Nadzor na izgradnji Sarajevska obilaznica – (lot 3b)“ broj: 01-01.3-3178-27/18 AZ

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u direktnom sporazumu: “Nabavka materijala za potrebe naplatnih mjesta na autocesti A1 (naljepnice davača kartica, naljepnice cjenovnika, tablice sa stubom cjenovnika, numeracijske tablice naplatnih staza, tablice irme, vezica s logom firme i PVC omotom, računi za ručnu naplatu i sl.)”, broj: 01-01.3-4806-5/18 NH

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga:  Izrada 3D modela trase i projekta zaštite od buke na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever“, broj: 01-01.3-4047-6/18 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u  u otvorenom postupku za nabavku usluga “Održavanje hardware-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1” broj: 01-01.3-3982-11/18 AZ

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga: “Nabavka usluga redovnog šestomjesečnog pregleda sustava videonadzora i panik sustava na svim dionicama i objektima autoceste”, broj: 01-01.3-4291-5/18 AK

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga:  “Izrada projekta rekonstrukcije videonadzora na autocesti”, broj: 01-01.3-4046-6/18 AK

  Odluka o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: “Usluge prevođenja” broj: 01-01.3-1482-58/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga “Iznajmljivanje jednog vozila na period od 12 mjeseci” broj 01-01.3-4767-9/18 NH

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: “Usluge korporativnog štampanja na “per click” osnovi” broj: 01-01.3-4167-11/18 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: “Održavanje verifikacionog videonadzora” broj: 01-01.3-4413-7/18 PV

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke za nabavku radova “Zamjena prelazne naprave na vijaduktu Bojnik lijeva strana autoceste, km 66+800, dionica autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad” broj: 01-01.3-5164/18 MA

  Odluku o izboru  najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Sarajeva“ broj: 01-01.3-4595-7/18 PV

  Odluka o izboru za pružanje usluga: „Redovno servisiranje benzinske stanice COKP Drivuša i COKP Zvirići, edukacija i certifikacija zaposlenika JP AC FBiH“ broj:01-01.3-4594-6/18 PV

  Odluka o poništenju postupka za pružanje usluga: “Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc – Lot2: “Konsultantske usluge Za Projekt menadžment na izgradnji autoceste Vranduk-Ponirak” broj: 01-01.3-3253-21/18 SL

  Odluka o nastavku otvorenog postupka kroz pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci za pružanje usluga: “Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc – Lot1: “Konsultantske usluge Za Projekt menadžment na izgradnji autoceste Nemila-Vranduk” broj: 01-01.3-3253-20/18 SL

  Odluka o izboru  za pružanje usluga: Nabavka i implementacija programa za izdavanje poreznih računa za gotovinu“ broj: 01-01.3-3994-6/18 PV

  Odluku o izboru za pružanje usluga: „Nabavka usluga za preuzimanje vrijednosnih pošiljki, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja sredstava“ broj: 01-01.3-3918-10/18 PV

  Odluka o pokretanju  vanplanske javne nabavke usluga: “Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Mostara broj: 01-01.3-4779/18 PV

  Odluka o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Dezinsekcija, dezinfekscija, deratizacija – D.D.D.” 01-01.3-3254-26/18 S.L.

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za isporuku roba: “Nabavka kancelarijskog namještaja” broj: 01-01.3-4011-8/18 S.L.

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: „Testna platforma za implementaciju RFID tehnologije“ broj: 01-01.3-3831-7/18 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku: “Održavanje software-skog dijela sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1” broj: 01-01.3-4319-9/18 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga: „Provođenje nadzornih audita za ISO 9001 i za ISO 14001 jednom godišnje“ broj: 01-01.3-4412-4/18 PV 

  Odluka o vanplanskoj nabavci, Ugovor za pružanje usluga: “Održavanje hardwer-skog dijela sistema naplate cestraine na svim dionicama autoceste A1”, broj: 01.01.-3-3982/18 AZ

  Odluka o izboru i Zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Sanacija klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1601-55/18 MA

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku javne nabavke: “Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje uređaja i opreme za zaštitu od požara i zaštitu na radu” broj: 01-01.3-3455-17/18 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za  za isporuku roba: Sistem za analizu prikupljenih log-ova“ broj: 01-01.3-3762-9/18 SL

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke i TD za pregovarački postupak bez objave obavještenja  “Održavanje software-skog dijela sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1” broj: 01-01.3-4319/18 AZ

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga: “Pružanje usluga praćenja štampanih i elektronskih medija sa područja BiH odnosno pružanje usluga pressclipinga” broj: 01-01.3-2784-14/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku: “Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija – D.D.D.” broj: 01-01.3-3254-16/18 SL

  Odluka o izboru za pružanje usluga: „Redovito i tekuće održavanje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja” broj: 01-01.3-3495-7/18 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Usluge pranja i čišćenja vozila JP Autoceste FBiH” broj: 01-01.3-2785-4/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Prihvat Diners kartica za plaćanje cestarine na A1” broj: 01-01.3-2764-4/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Redovno i vanredno servisiranje i održavanje hidrauličkog alata za spašavanje Holmatro” broj: 01-01.3-3275-3/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: “Nabavka vatrogasnog pjenila” broj: 01-01.3-3273-3/18 NH

  Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga: “Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu OU Sarajevo – Sarajevo sjever, CORE Internet pristup” broj: 01-01.3-1158-3/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: “Pružanje usluga geodetskog snimanja oštećena autoceste na dionici Zenica jug – Lašva” broj: 01-01.3-3290-4/18 NH

  Odluka o dodjeli ugovora za izvođenje radova: “Hortikulturno uređenje zelenih površina na autocesti” broj: 01-01.3-1352-3/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: “Zahtjev za zaključivanje direktnog sporazuma za nabavku bijelog fotokopir papira A4 i koverata Amerikan strip bijela (lijevi prozor) 11-23 cm” broj: 01-01.3-1662-3/18 NH

  Odluka o dodjeli govora za nabavku usluga: “Dopuna elaborata eksproprijacije sa parcelizacijom za poddionicu Buna – Počitelj” broj: 01-01.3-3677-5/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Usluge kopiranja i plotanja” broj: 01-01.3-2926-14/18 NH

  Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga: “Nabavka SSL certifikatata” broj: 01-01.3-3582-3/18 NH

  Odluka o dodjeli ugovora za nabavku roba: “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.3-3823-3/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovor za nabavku: “Nabavka usluga za preuzimanje vrijednosti pošiljki, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja sredstava” broj: 01-01.3-3911-4/18 NH

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga: Održavanje centralnog autorizacionog repozitorija“ broj: 01-01.3-2770-10/18 AK

  Odluka o poništenju  za nabavku  radova Radovi na sanaciji mosta MO6, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica” broj: 01-01,3-3754-8/18 PV

  Odluka o izboru  za nabavku putem direktnog sporazuma  Elektroinstalacijski materijal, žarulje i sklopni aparati za održavanje objekata u sklopu autoceste“ broj: 01-01.3-3847-3/18 PV

  Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga: “Projekat poboljšanja sigurnosnih elemenata na autocesti” broj: 01-01.3-3824-3/18NH

  Odluka o izboru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga “Usluge grafičkog dizajna i štampe” broj: 01-01.3-2877-10/18 MA

  Odluka o izboru za nabavku putem direktnog sporazuma: Provođenje informativnih kampanja i promovisanje sigurnog korištenja autoceste“ broj: 01-01.3-3846-4/18 PV

  Odluka o izboru za nabavku putem direktnog sporazuma :Nabavka vode za piće za Sarajevo i Mostar“ broj: 01-01.3-3796-4/18 PV

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge: “Revizija glavnog projekta ITS-a (Integralni transportni sustav) na dionici Sarajevske zaobilaznice Briješće – Butile” broj: 01-01.3-3912-2/18 NH

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i  Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova: Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)” broj: 01-01.3-2598-23/18 AK

  Odluka o izboru za  isporuku roba: „Nabavka SNMP kartica za UPS-ove, agregate i klimatizatore na industrijskim postrojenjima“ broj: 01-01.3-3271-6/18 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku: “Nabavka robotskih i ručnih kosilica za potrebe održavanja” broj: 01-01.3-3251-7/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku: “Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja na autocestu” broj: 01-01.3-3252-7/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku: “Izrada Idejnog projekta BC Prača-Goražde” broj: 01.01-3-2720-14/18 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku: Nabavka rezervnih dijelova za Volkswagen vozila LOT 1: Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Sarajevo” broj: 01-01.3-249-/18 SL

  Odluku o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. dio B Zakona za nabavku: “Usluge prevođenja” broj: 01-01.3-1482-45/18 SL

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke: “Nabavka usluga za preuzimanje vrijednosnih pošiljki, kontrole  i knjigovodstvenog evidentiranja sredstava” broj: 01-01.3-3918/18 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za pružanje usluga “Održavanje Oracle infrastrukture i tehnologija” broj: 01-01.3-3680-8/18 PV

  Zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o poništenju za postupak javne nabavke radova: “Rehabilitacija regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići u dužini oko 5,8 km“ broj: 01-01.3-2597-44/18 AK

  Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga: Održavanje software-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1“ broj: 01-01.3-3797-8/18 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za isporuku roba: “Nabavka uredskog materijala i pribora” broj: 01-01.3-2762-16/18 SL

  Odluku o pokretanju postupka javne nabavke “Održavanje software-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1” broj 01-01.3-3797/18 AK

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u direktnom sporazumu: “Revizija glavnog projekta ITS-a (Integralni transportni sustav) na dionici Sarajevske zaobilaznice Briješće-Butila” broj: 01-01.3-3274-2/18 NH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za postupak javne nabavke radova: “Rehabilitacija regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići  u dužini oko 5,8km” broj: 01-01.3-2597-37/  AK

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu “Pružanje usluga praćenja štampanih i elektronskih medija sa područja BiH odnosno pružanja usluga pressclippinga” broj: 01-01.3-2784-6/18 N.H.

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Nabavka brklji/letvi za rampe naplate cestarine” broj: 01-01.3-2771-6/18 A.K. 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Nabavka lož ulja za Mostar” broj: 01-01.3-2782-12/18 P.V. 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Elaborati eksproprijacije za predviđena odlagališta materijala prilikom izvođenja radova na poddionicama autoceste na koridoru Vc: Nemila-Vranduk, Vranduk-Ponirak, Ponirak-Južni izlaz iz tunela Zenica” broj: 01-01.3-2761-12/18 S.L. 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku  “Probijanje glavne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela “Hranjen” broj: 01-01.3-1177-32/18 AZ

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku “Izrada Idejnog projekta BC Prača-Goražde” broj 01-01.3-2720-818 S.L.

  _______________________________________

  1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2017

  2. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2017

  3. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2017

  ___________________________________________

  OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2017. GODINU

  ___________________________________________

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Revizija glavnog projekta privremenog priključka sa magistralne ceste M17 na Koridor Vc lokacije Mostar Sjever i Bradina” broj: 01-01.3-1629-7/18 SL

  Odluku o izboru za isporuku roba: Nabavka višenamjenskog vozila za potrebe održavanja autoceste“ broj: 01-01.3-5073-1417 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za “Usluge prevođenja”, broj: 01-01.3-1482-24/18 SL

  Obavještenje o dostavljanju prijedloga okvirnog sporazuma i prvog pojedinačnog ugovora trećerangiranom ponuđaču u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga: „Usluge korporativnog štampanja na „per click“ osnovi“ broj: 01-01.3-5382-29/17 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba: “Nabavka naftnih derivata i pratećih roba za službena motorna vozila JP Autoceste FBiH” broj: 01-01.3-1466-16/18 AZ

   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Nabavka kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 10.000.000,00 KM” – LOT 5, broj: 01-01.3-1603-45/18 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Nabavka kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 10.000.000,00 KM” – LOT 4, broj: 01-01.3-1603-43/18 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Nabavka kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 10.000.000,00 KM” – LOT 3, broj: 01-01.3-1603-41/18 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova “Uklanjanje objekata u zaštitnom pojasu autoceste” broj:01-01.3-5384-16/17 MA

  Obavještenje o dostavljanju prijedloga okvirnog sporazuma i prvog pojedinačnog ugovora drugorangiranom ponuđaču u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga “Usluge korporativnog štampanja na “per click” osnovi” broj: 01-01.3-5382-22/17 AK

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o poništenju u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku usluga ” Projekat hitnih mjera sanacije klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1811-5/18 MA

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke “Nadzor nad izgradnjom (probijanjem) tunela Hranjen” broj: 01-01.3-1851/18 MA

  Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke “Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne pregrade cestovnog tunela Hranjen” broj: 01-01.3-1177/18 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. dio B Zakona “Stručno osposobljavanje – edukacija viših referenata za upravljanje i nadzor autoceste” broj: 01-01.3-5025-10/17 AK

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke “Nadzor nad radovima – obaveze u sklopu eksproprijacije” broj: 01-01.3-854-16/18 AK

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke “Projekat hitnih mjera sanacije na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1811/18 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku “Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Bihać-Cazin-V.Kladuša” broj: 01-01.3-5121-13/17 SL

  Odluka o odobravanju vanplanske nabavke “Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, sjedišta u Mostaru i ureda u Sarajevu” broj 01-01.3-1734/18 S.L.

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke “Revizija glavnog projekta privremenog priključka sa magistralne ceste M17 na Koridor Vc lokacije Mostar Sjever i Bradina” broj 01-01.3-1629/18 S.L.

  Odluka o odobravanju vanplanske javne nabavke “Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prenosa i popravka kvarova” broj 01-01.3-1446/18 S.L.

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke usluga na koje se primjenjuje poseban režim “Usluge prevođenja” broj 01-01.3-1482/18 S.L.

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Održavanje sustava odvodnje na autoceste A1” broj 01-01.3-5131-17/17 S.L.

  Odluka o ponovnom izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: “Izrada idejnog projekta i pre-fizibiliti studije modernizacije postojeće saobraćajnice i podizanja do nivoa brze ceste granica Hrvatska -Bihać-Ključ” broj: 01-01.3-4727-35/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za proširenu funkcionalnost sistema upravljanja” broj: 01-01.3-4369-12/17 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine” broj: 01-01.3-4936-46/17 MA

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Hitne mjere sanacije klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1260-13/MA

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga: „Usluge korporativnog štampanja na „per click“ osnovi“ broj: 01-01.3-5382-13/17 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova: “Redovno održavcanje objekata naplate na naplatnim mjestima duž autoceste” broj: 01-01.3-4877-12/17 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku roba: “Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima” broj: 01-01.3-4366-85/16 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku usluga “Nadzor nad radovima na hitnim mjerama sanacije novonastalih klizišta na dionici Vllakovo-Lepenica” broj: 01-01.3-1259-9/18 MA

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga: „Nadzor nad radovima – obaveze u sklopu eksproprijacije (Izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.)“ broj: 01-01.3-854-13/18

  Odluka o poništenju konkurentskog zahtjeva za: “Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja autocestu” broj: 01-01.3-53-8/18 SL

  Odluka o poništenju postupka JN u postupku nabavke radova: “Adaptacija arhivskog depoa u Zvirićima” broj: 01-01.3-5074-16/17 PV

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke “Hitne mjere sanacije klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1260-7/18 MA

  Odluka o poništenju postupka “Hitne mjere sanacije klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1260-6/18 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci “Hitne mjere sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica” broj: 01-01.3-1194-9/18 MA

  Odluku o pokretanju i Poziv za dostavu zahtjeva za učešće i inicijalne ponude za nabavku uradova “Hitne mjere sanacije klizišta na lokalitetu Ban brdo” broj: 01-01.3-1260/18 MA

  Odluka o pokretanju i Poziv za dostavu zahtjeva za učešće i inicijalne ponude za nabavku usluga “Nadzor nad radovima na hitnim mjerama sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica” broj: 01-01.3-1259/1 MA

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke za nabavku usluga:  Kontrolno ispitivanje elemenata okoliša prema okolinskim dozvolama“– četvrti pojedinačni ugovor, broj:01-01.3-1216/18 SL

  Odluka o poništenju za isporuku roba: “Nabavka uredskog materijala i pribora” broj: 01-01.3-4166-32/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. dio B Zakona “Sistematski pregled” broj: 01-01.3-5368-10/17 SL

  Odluka o pokretanju i Poziv za dostavu ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci “Hitne mjere sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica” broj: 01-01.3-1194/18 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i dostavi ponuda u otvorenom postupku javne nabavke “Redovno održavanje hidrantske mreže na tunelima i naplatnim mjestima duž autoceste A1” broj: 01-01.3-5383-9/17 MA

  Odluku o poništenju postupka nabavke: Nabavka robotskih i ručnih kosilica za potrebe održavanja” broj: 01-01.3-4644-7/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba “Nabavka servera i serverske opreme” broj: 01-01.3-4332-27/17 PV 

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona: Advokatske usluge LOT 1 – Advokatske usluge iz oblasti usaglašenosti ugovora sa pozitivno-pravnom regulativom u BiH, FIDIC-standardima i drugim međunarodnim standardima” broj: 01-01.3-5071-15/17 AK

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za  postupak dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona„Advokatske usluge LOT 3 – Advokatske usluge u oblasti opšteg poreskog savjetovanja te oblasti indirektnih poreza odnosno PDV-a” broj: 01-01.3-5071-15/17 AK

  Odluku o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u otvorenom postupku za pružanje usluga: Izrada Idejnog projekta i pre-fizibiliti studije modernizacije postojeće saobraćajnice i podizanja do nivoa brze ceste granica Hrvatska – Bihać – Ključ“ broj: 01-01.3-4727-23/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku: “Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik, desna strana autoceste na stacionaži km 66+800, dionica autoceste Butila-Sarajevo zapad” broj: 01-01.3-852-8/17 AZ

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba: „Nabavka termo ading rolni“ broj: 01-01.3-5130-11/17 SL 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona: “Redovni periodični ljekarski pregled zaposlenika koji su raspoređeni na radna mjesta s posebnim uslovima rada” broj: 01-01.3-4525-15/17 SL 

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga: “Održavanje verifikacionog videonadzora” broj: 01-01.3-5075-10/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba: “Rezervna serverska oprema za IT sisteme” broj: 01-01.3-3929-24/17 PV

  Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3: “Izrada projekta vođenja saobraćaja u naseljenim mjestima: KS; HNK i ZE- DO Kanton” broj: 01-01.3-4789-23/17 MA 

  Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2: “Izrada projekta vođenja saobraćaja u naseljenim mjestima: KS; HNK i ZE- DO Kanton” broj: 01-01.3-4789-22/17 MA  

  Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za LOT1: “Izrada projekta vođenja saobraćaja u naseljenim mjestima: KS; HNK i ZE- DO Kanton” broj: 01-01.3-4789-21/17 MA 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova: “Obaveze u sklopu eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.)” broj: 01-01.3-5215-18/17 MA

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke: ” Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik, desna strana autoceste na stacionaži KM 66+80, dionica autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad” broj: 01-01.3-852/18 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke roba: “Nabavka servera i serverske opreme za potrebe lokalnih ureda” broj: 01-01.3-4827-13/17 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja za isporuku roba:„Nabavka uredskog materijala i pribora“ broj: 01-01.3-4166-24/17 SL

  Odluku o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja “Nabavka uređaja za inspekciju kanalizacionog sistema i prikupljanje podataka za izradu digitalnog katastra” broj: 01-01.3-4585-13/17 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine” broj: 01-01.3-4936-28/17 MA

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Izrada glavnog projekta rekonstrukcije poslovnog objekta uz kružni tok Briješće” broj: 01-01.3-5307-10/17 MA

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku” Najam profesionalnih linkova na potezu Drivuša – Zvirovići” broj: 01-01.3-4820-8/17 AZ

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku – Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G21 i G23, poddionica: Tuzla-Lukavac

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za za pružanje usluga: Izrada glavnog projekta priključaka sa magistralne ceste M17 na koridor Vc Lokacije Mostar Sjever i Bradina

  Odluka o poništenju postupka JN u postupku nabavke roba: “Nabavka SNMP kartica za UPS-ove, agregate i klimatizatore na industrijskim postrojenjima” broj:01-01.3-4534-10/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku radova “Zamjena prelaznih naprava i ležišta na mostovima” broj: 01-01.3-4012-20/17 AZ

   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Konsultantske usluge za strukturiranje emisije korporativnih obveznica” broj: 01-01.3-5265-18/17 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba “Rezervni dijelovi za VW vozila na području Mostara” broj: 01-01.3-5041-9/17 PV

  Odluka o poništenju “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 4, broj: 01-01.3-5077-37/17 AZ

  Odluka o poništenju “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 9, broj: 01-01.3-5077-42/17 AZ

  Odluka o poništenju “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka  u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 8, broj: 01-01.3-5077-41/17 AZ

  Odluka o izboru “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 7, broj: 01-01.3-5077-40/17 AZ

  Odluka o izboru “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 6, broj: 01-01.3-5077-39/17 AZ

  Odluka o poništenju “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 5, broj: 01-01.3-5077-38/17 AZ

  Odluka o izboru “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000.00” – LOT 2, broj: 01-01.3-5077-35/17 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Učvršćivanje potpornog zida u Tarčinu” broj: 01-01.3-3737-13/17 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga:  Nadzor nad izvođenjem radova učvršćivanja potpornog zida u Tarčinu“ broj: 01-01.3-3710-14/17 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Nabavka mrežne opreme” broj: 01-01.3-4897-12/17 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke “Proširenje firewall sigurnosnog rješenja (nabavka hardware-a i licenci)”  broj: 01-01.3-5363-6/17 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga ” Cloud servisi za potrebe Integralnog Finansijskog Informacionog sistema” broj: 01-01.3-4935-9/17 PV

  Odluku o izboru  Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000,00“ –  LOT 3: Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 4.000.000,00 KM, broj: 01-01.3-5077-36/17 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku, okvirni sporazum za nabavku roba “Nabavka naftnih derivata i pratećih roba za službena motorna vozila JP Autoceste FBiH” broj: 01-01.3-4538-16/17 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: „Instaliranje digitalnih mjernih uređaja u NN ormarima transformatorskih stanica“ broj: 01-01.3-4406-7/17 S.L.

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga “Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević Polje u području poslovnih zona” broj: 01-01.3-5168-7/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba “Nabavka alata i potrošnih materijala za rad internih odjela održavanja” broj: 01-01.3-4483-8/17 PV

  Odluku o poništenju “Rezervna serverska oprema za IT sisteme” -ponovljeni postupak, broj: 01-01.3-3929-16/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: “Nadzor nad izvođenjem radova zamjene prelaznih naprava“ broj: 01-01.3-4006-16/17 S.L.

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Održavanje printera i printerske opreme” broj: 01-01.3-4956-6/17 S.L.

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Izrada Glavnog projekta ITS-a (Inteligentni transportni sustav) na dionici Sarajevske zaobilaznice Briješće-Butila” broj: 01-01.3-4387-9/17 AZ

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke: “Stručno osposobljavanje grupe za operativno održavanje nadzora i daljinskog upravljanja autoceste” broj: 01-01.3-4533-2/17 PV

  Odluka o poništenju postupka za dodjelu ugovora iz Aneksa II dio B: “Redovni periodični ljekarski pregled zaposlenika koji su raspoređeni na radna mjesta s posebnim uslovima rada” broj:01-01.3-4535-3/17 SL

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke: “Rezervni dijelovi za VW vozila na području Mostara” 01-01.3-5041/17 PV

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke: “Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša” broj: 01-01.3-5121/17 SL

  Odluka o poništenju postupka: “Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja na autocestu” broj: 01-01.3-4405-6/17 SL

  Odluka i zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Prihvat platnih bankovnih kartica na sistemu naplate cestarine” broj: 01-01.3-4496-12/17 MA

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: „Glavni projekti petlji brze ceste na dijelu Vitez-Nević Polje i priprema projektne dokumentacije neophodne za početak fazne izgradnje brze ceste Lašva-Nević Polje Lot-a 5 (izlaz iz poslovne zone Vitez-petlja Nević Polje) i Lot-a 3 (Selište-ulaz u poslovnu zonu Vitez) broj: 01-01.3-4165-8/17 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima” broj: 01-01.3-4366-65/17 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona „Konsultantske usluge FIDIC savjetnik za projekte građenja“ broj: 01-01.3-2926-13/17 AZ

  Odluka o izboru za usluge: “„Fizička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“ broj: 01-01.3-3123-20/17 SL

  Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za otvorenii postupak nabavke roba “Nabavka dva UPS uređaja sa ugradnjom, za potrebe Ureda u Sarajevu i Mostaru” broj: 01-01.3-4080-13/17 MA

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke “Vanplanska nabavka antifriza za sistem hlađenja na Centru za održavanje i kontrolu prometa Zenica” broj: 01.01.3-4893/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga „Redovno održavanje specijalno vozilo Dulevo“ broj: 01-01.3-4375-6/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba „Nabavka uredskih i stolica za blagovaonu, samostojećih pepeljara za vanjsku upotrebu, a za potrebe objekata naplate cestarine na autocesti A1“ broj: 01-01.3-4404-6/17 PV

  Oduka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, u postupku javne nabavke roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda “Nabavka rezervnih dijelova za Škoda vozila” broj:01-01.3-3492-17/17 MA

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, i odluka o izboru za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, za usluge “Iznajmljivanje jednog vozila na period od 12 mjeseci” broj: 01-01.3-4497-8/17 MA

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku usluga “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj:01-01.3-4468-5/17 AK

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom postupku nabavke usluga “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj: 01-01.3-4468-4/17 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku “Nabavka trajnih Microsoft licenci” broj: 01-01.3-3934-10/17 AZ

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba „Nabavka autoguma za vozila JP Autoceste FBiH“ broj: 01-01.3-4130-19/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba “Nabavka metalnih polica za potrebe arhiviranja dokumentacije” broj: 01-01.3-4374-5/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka privremene prometne signalizacije i opreme” broj: 01-01.3-4042-7/17 MA

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku radova “Učvršćivanje potpornog zida u Tarčinu” broj: 01-01.3-3737-6/17 MA

  Odluka o izboru u konkurentskom zahtjevu isporuke roba “Nabavka autoguma za potrebe JP Autoceste FBiH” broj: 01-01.3-4130-9/17 PV

  Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke za nabavku usluga “Konsultantske usluge za strukturiranje emisije korporativnih obveznica” i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-3736-10/17 MA

  Odluka o izboru u ponovljenom otvorenom postupku nabavke usluga “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja brze ceste Nević Polje-Jajce” broj: 01-01.3-3122-16/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Usluge nabavke avio karata” broj: 01-01.3-3584-13/17 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurenskom zahtjevu “Tehnički i šestomjesečni pregled službenih vozila” broj: 01-01.3-3841-16/17 PV

  Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku “Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1” broj: 01-01.3-4230-72/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnjieg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješetenja “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj 01-01.3-3495-17/17 AK

  Zapisnik o pregledu i ocjeni konačne ponude u pregovaračkom postupku s objavom obavješetenja “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-16/17 AK

  Zapisnik o pregovorima “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-13/17 AK

  Odluka o vanplanskoj nabavci “Nabavka metalnih polica za potrebe arhiviranja dokumentacije broj: 01.01.3-4374/17 PV 

  Odluku o poništenju postupka za nabavku u konkurentskom zahtjevu i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda “Rezervna serverska oprema za IT sisteme” broj: 01-01.3-3929-5/17 PV 

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom postupku “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj: 01-01.3-3620-9/17 AK

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurenskom zahtjevu “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj: 01-01.3-3620-10/17 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Redovno održavanje Škoda vozila” broj: 01-01.3-3493-7/17 MA

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-7/17 AK

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Rezervni dijelovi za Škoda vozila” broj: 01-01.3-3492-8/17 MA

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-6/17 AK

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku javne nabavke “Redovno održavanje Škoda vozila” broj: 01-01.3-3493-6/17 MA

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku konkuretskog zahtjeva dostavu ponuda za nabavku “Rezervni dijelovi za Škoda vozila” broj: 01-01.3-3492-7/17 MA

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom  postupku “Nabavka kancelarijskog namještaja” broj:  01-01.3-3345-9/17 SL

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke “Izrada glavnog projekta priključaka sa magistralne ceste M17 na koridor Vc Mostar Sjever i Bradina” broj: 01-01.3-31666-10/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Poprikuše-Nemila” broj: 01-01.3-3516-8/17 PV 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konurentskom zahtjevu “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Mostar jug – Buna” broj: 01-01.3-3515-7/17 PV 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima” broj: 01-01.3-4366-41/16 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Nadzor za rekonstrukciju objekta u Mostaru na adresi Adema Buća br. 20” broj: 01-01.3-3049-7/17 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Lot3: Elektroinstalacije” broj: 01-01.3-2981-22/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Lot2: Mašinske instalacije” broj: 01-01.3-2981-21/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Lot1: Građevinski i VIK radovi” broj: 01-01.3-2981-20/17 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja brze ceste Nević polje – Jajce” broj: 01-01.3-3122-8/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1” broj: 01-01.3-4230-52/16 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom postupku “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješanja na dionici autoceste Poprkuše – Nemila” broj: 01-01.3-2927-7/17 PV

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom postupku “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješanja na dionici autoceste Mostar jug – Buna” broj: 01-01.3-2928-7/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cesatrine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.-2212-19/17 AK

  Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci “Nabavka magnetnih kartica u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.3-2212-18/17 AK

  Zapisnik o pregovorima “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01-2212-17/17 AK

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke “Nabavka magnetnih katica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.3-2212-11/17 AK 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.3-2212-8/17 AK 

  ___________________________________________

  1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

  2. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

  3. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

  4. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

  __________________________________________

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.1211-11/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.1211-9/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku broj: 01-01.3.-1366-5/16 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1140-9/16 SK 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1044-9/16 AZ 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1096-9/16 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.-1064-19/16 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1138-7/16 LH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.-1288-11/16 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku broj: 01-01.3.-1285-7/16 SL

  Odluka o dodjeli ugovora broj: 01-01.3-2325-3/16 LH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5891-22/16 SL 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1045-13/16 SL 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1065-23/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2323-8/16 SL 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2553-5/16 SL 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00” – LOT 1 broj 01-01-3-829-52/16 AZ

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00” – LOT 2 broj 01-01-3-829-53/16 AZ

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke  u otvorenom postupku za nabavku usluga “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00” – LOT 1 broj: 01-01.3-829-55/16 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvornom sistemu broj: 01-01-3-2318-13/16 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvornom sistemu broj: 01-01-3-1141-16/16 SK

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2316-7/16 SK

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1546-15/16 LH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01-3-2592-7/16 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01-3-2593-9/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01-3-1064-35/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01-3-2715-17/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-2590-8/16 SK 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-2740-7/16 SK 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2558-11/16 LH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2533-12/16 SL

  DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-1-11-100/16

  DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-2-11-101/16

  DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-3-11-102/16

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2389-8/16 LH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2328-14/16 LH 

  DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠETENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-4-11-108/16

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona “Advokatske usluge, LOT 2 – Advokatske usluge iz oblasti privrednog prava” 

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3085-12/16 LH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1365-22/16 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3034-7/16 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2987-6/16 LH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2322-11/16 LH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3500-13/16 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3500-15/16 AZ 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3619-8/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3502-8/16 SK

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3278-11/16 AZ

  DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠETENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-5-11-118/16

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona “Usluge zastupanja pred arbitražom” 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj; 01-01.3-2316-17/16 SK

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-4231/16 SL 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2390-25/16 AZ 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3227-10/16 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-3302-7/16 SK 

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-4360/16 LH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2988-17/16 AZ

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-3530-5/16 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-3530-4/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3612-9/16 AZ

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.03-2987-9/16 LH 

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-4065/16 SL

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-393/17 LH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1546-35/16 LH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3619-15/16 SL

  Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-433/17 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3798-7/16 AZ 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4211-7/16 PV 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4368/12/16 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4231-8/16 SL 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4114-10/16 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-433-9/17 AZ 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku LOT 2 broj: 01-01.3-4229-14/16 SL 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku LOT 1 broj: 01-01.3-4229-17/16 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4212-6/16 PV 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku Lot1: Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Mostara broj: 01-01.3-4210-12/16 PV 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku Lot2: Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Sarajeva broj: 01-01.3-4210-13/16 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4213-10/16 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-20/16 AZ 

  Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-21/16 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-22/16 AZ 

  Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-23/16 AZ

  Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-24/16 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-25/16 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3906-12/16 SL

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-735/17 AZ 

  Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4296-11/16 AZ 

  Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4296-12/16 AZ 

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-30/16 AZ 

  Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-31/16 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-735-9/17 AZ 

  Odluka o poništenju javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4360-14/16 LH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-424-8/16 LH

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3747-10/16 LH 

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-953/17 AK 

  Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01.01.3-980/17 PV

  Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-982/17 AZ

  Odluka o odobravanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-981/17 SL 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-27-13/17 PV

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja broj: 01-01.3-4233-20/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4232-13/16 SL 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4367-15/16 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4036-10/16 AZ

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-1154/17 SL 

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke broj: 01-01.3-1153/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-982/8/17 AZ 

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-1157/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-980-5/17 PV 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4065-14/16 SL 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4037-41/16 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4368-22/16 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 01-01.3-854-8/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 01-01.3-1157-8/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-583-11/17 AK 

  DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-1-11-59/17

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4367-20/16 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3302-27/16 SK

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj:01-01.3-4369-10/16 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3799-12/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavješetenja o nabavci broj: 01-01.3-1154-9/17 SL

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1545-54/16 LH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-393-10/17 AK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4230-19/16 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješetenja broj: 01-01.3-1153-15/17 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4368-35/16 AZ 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-66-14/17 SK

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4366-17/16 LH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom otvorenom postupku broj: 01-01.3-1141-68/16 SK

  ___________________________________________

  1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2015

  2. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  3. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  4. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  5. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  6. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  7. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  8. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  9. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  10. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  11. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  12. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  13. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  14. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  15. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

  ______________________________________________

  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 

  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2016

  ______________________________________________

  Odluka o nabavci dodatnih usluga

  Odluka o vanplanskoj nabavci

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

  Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-215-6-12/15

  Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-1-214-6-11/15

  Odluka o dodjeli ugovora

  Odluka o poništenju

  Odluka o poništenju

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

  Odluka o poništenju

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

  Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Odluka o poništenju

  Odluka o poništenju

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavješetenja o nabavci

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u ponovljenom otvorenom postupku

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupak bez objave obavještenja o nabavci

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 01-01.3-2573-9/15

  Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke; broj 01-01.3-2065/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1001-15/15

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku: broj 01-01.3-997-9/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-1496-7/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1371-14/15

  Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: broj 01-01.3-2164/15

  Odluka o vanplanskoj nabavci: broj 01-01.3-239/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1941-11/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1165-5/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-534-34/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-10/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-13/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-18/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-17/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-15/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-14/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-12/15

  Odluka o dodjeli ugovora: broj 01-01.3-1370-2/14

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2391-5/15

  Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-02-2-11-57/15

  Odluka o vanplanskoj nabavci: broj 01-01.3-2573/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-1884-10/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1669-8/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2205-5/15

  Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-0-2-3-11-63/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-01.3-905-11/15 AZ

  Odluka o poništenju LOT 3

  Odluka o poništenju LOT 2

  Odluka o poništenju LOT 1

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 266-7-1-461-8-75/15

  ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 266-7-1-462-8-74/15

  Obavještenje o nabavci: broj 266-1-1-295-5-73/15

  Obavještenje o nabavci: broj 266-7-2-464-3-72/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2618-4/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2617-4/15

  Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-0-2-4-11-70/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2164-11/15

  Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-471-6-78/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-2439-7/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-919-15/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2619-10/15

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-2587-13/15 AD

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2621-14/15 LH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-3279-6/15 AD

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u kinkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-2161-5/15 LH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-3280-11/15 AD

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1271-10/15 LH

  Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke: broj 01.01.3-3886/15 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3350-8/15 AZ

  Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-572-6-93/15 AZ

  Odluka o poništenju 01-01.3-6349-47/14 LH

  Odluka o dodjeli ugovora 01-01.3-1369-23/15 AZ

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Usluge geodetskog snimanja repera na objektima na autocesti A1”

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3886-9/15 AZ 

  Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-628-6-110/15 

  Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4041-4/15 SL AZ 

  //Odluka o poniš-t-enju postupka nabavke u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2065-16/15 SL 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3790-7/15 AZ

  Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1777-36/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1777-37/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1726-18/15 AD

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-714-34/15 AZ

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3684-6/15 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj:01-01.3-3301-10/15 SL

  Dobrovoljno ex ante obavješetenje o transparetnosti 266-0-2-5-11-117/15

  Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1372-28/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2484-13/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-4727-6/15 AZ 

  Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01-01.3-4779/15

  Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-714-36/15 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3489-15/15 LH

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj: 01-01.3-4387-8/15 AZ

  Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01-01.3-4861/15 AD

  Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-01.3-4878/15 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3038-27/15 AD

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4767-8/15 AD

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci: 01-01.3-6349-60/14 LH 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3684-14/15 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3192-16/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4380-6/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-4878-9/15 AZ 

  Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-784-6-149/15 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4161-12/15 LH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2065-33/15 SL

  Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4379-7/15 SL

  Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4014-10/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu za LOT 2 broj: 01-01.3-2065-32/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu za LOT 1 broj: 01-01.3-2065-31/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3488-23/15 LH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3309-17/15 LH

  Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4919-10/15 SL 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4918-11/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4918-12/15 SL

  Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4729-9/15 SL 

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-782-16/15 LH

  Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-5765/15 LH 

  Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4385/15 AZ

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4861-9/15 AD

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-920-25/15 LH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4840-21/15 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom otvorenom postupku broj: 01-01.3-4379-24/15 SL 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1271-/15 SL 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-3764-7/15 AD

  Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4014-16/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5397-8/15 AZ

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5765-15/15 LH

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-5106/15 AZ 

  Odluka o poništenju postupka nabavke u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja broj: 01-01.3-4919-27/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4779-39/15 LH

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4730-13/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-759-8/16 AZ

  Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5891-11/15 SL

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5765-35/15 LH[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]