Važno: Prilikom korištenja ACC TAG uređaja pažljivo pročitati i pratiti upute. Ukoliko se koriste neodgovarajuće staze na naplatnim mjestima, uređaj neće funkcionisati pri ulazu kao ni pri izlazu sa autoceste prilikom naplate cestarine.

„Autoceste Card“ (ACC) je elektronska naplata cestarine koja korisniku autoceste omogućuje brzu i efikasnu naplatu cestarine bez posredovanja blagajnika i čekanja na naplatnim mjestima. Korisniku ove usluge omogućen je bonus od 20% na svaku dopunu novčanih sredstava na ACC TAG.

ACC usluga se realizuje na svim naplatnim mjestima na autocesti A1, na naplatnim stazama označenim prometnom signalizacijom – ACC koja je smještena na nadstrešnici naplatnog mjesta, kao i odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Samo poštivanjem navedene signalizacije korisnik ostvaruje pravo korištenja brzog prolaska kroz naplatno mjesto.

POSTUPAK KORIŠTENJA ACC TAG UREĐAJA 

  1. Vozilo ulazi u traku predviđenu za elektronsku naplatu sa minimalnom brzinom (ne većom od 40 km/h) kretanja približava rampi na ulazu. Rampa mora biti u spuštenom položaju. Indikator na korisničkom displeju daje crveni svjetlosni signal.

2. Antena prima signal ACC TAG uređaja iz vozila, te dolazi do podizanja rampe i nesmetanog ulaza na autocestu. Paralelno na korisničkom displeju se očitava preostali iznos novčanih sredstava koje korisniku ostaju na raspolaganju dok za korisnike prepaid bilinga ovaj iznos je prikazan ulaskom na žutu listu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ukoliko ACC TAG nije očitan na ulazu ili izlazu sa autoceste, zatražite pomoć uposlenih na naplatnom mjestu. Ukoliko naplatno mjesto ne opslužuje posada, sačekajte 5 min. Ako poslije 5 min. antena ne očitava ACC TAG, uzmite magnetnu karticu sa davača kartica, uklonite ACC TAG sa vjetrobranskog stakla, odložite ACC TAG u kutiju koju ste dobili prilikom kupovine i na krajnjem odredištu platite gotovinom ili platnom karticom. Nepravilnost rada ACC TAG uređaja prijavite uposlenicima JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, koji su dužni na licu mjesta testirati i u slučaju kvara uređaja u garantnom roku zamjeniti uređaj ili vas uputiti na prodajno mjesto gdje možete izvršiti zamjenu. Ukoliko je neispravni uređaj van garantnog roka, potrebno je izvršiti kupovinu novog uređaja.

4. Ukoliko posjedujete ACC TAG uređaj, a ne želite ga koristiti kao sredstvo plaćanja cestarine, dužni ste odložiti ACC TAG u kutiju koju ste dobili prilikom kupovine, uzeti magnetnu karticu sa davača kartica i na krajnjem odredištu platiti gotovinom ili platnom karticom. Slučajna očitanja ACC TAG uređaja neće biti predmet reklamacije.

Postupak izlaska sa autoceste je istovjetan postupku ulaza.

 

UPUTSTVO za ACC možete preuzeti OVDJE