Šta je WBIF?

Investicijski okvir za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework – WBIF) je uspostavljen 2009. godine kao zajednička inicijativa Evropske komisije (EC), Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB), dok su se Svjetska banka (WB) i Njemačka razvojna banka (KfW) naknadno priključili.

WBIF podržava širenje EU i socio-ekonomski razvoj zemalja Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, pruža finansiranje i tehničku pomoć strateškim investicijama u slijedećim sektorima: energija, okoliš, socijalni razvoj, transport, razvoj privatnog sektora i digitalne infrastrukture.

WBIF sačinjavaju Zajednički fond za grant sredstva i Zajednički fond za kreditiranje. Finansijska sredstva Zajedničkog fonda za grant sredstva su namijenjena projektima koji su podržani kreditima partnerskih međunarodnih finansijskih institucija u prioritetnim oblastima infrastrukture i ostalim oblastima koje podržavaju socio-ekonomski razvoj.

Do danas je WBIF podržao ukupno 162 strateška investicijska projekta koja će doprinijeti ekonomskoj konkurentnosti, rastu i kreiranju radnih mjesta kroz 842 milliona eura u bespovratnim grantovima što odgovara iznosu od 5.4 milijarde eura potpisanih zajmova.

Koja je svrha grant sredstava?

Bitno je istaći da su grant sredstva bespovratna sredstva i njihova svrha je da se podrže aktivnosti finansirane kreditima partnerskih međunarodnih finansijskih institucija.  Aplicirati mogu javni i privatni subjekti ili subjekti sa mješovitim javnim i privatnim kapitalom, zaduženi za pružanje javnih usluga, njihovo upravljanje, ugovaranje i izgradnju. Pošto je izgradnja autoceste na Koridoru Vc infrastrukturni, strateški i projekat od međunarodnog značaja, te pošto se za njenu izgradnju koriste kreditna sredstva EBRD-a i EIB-a, JP Autoceste FBiH je u prilici da aplicira za grant sredstva prema projektima koje finansiraju navedene banke.

Kako se aplicira za grant? 

Grantovi WBIF-a se odobravaju i nadzire ih upravni odbor dok se pripremaju i nadzire ih grupa projektnih finansijera, a tehnička i logistička podrška je osigurana od strane sekretarijata WBIF-a.

Proces apliciranja za WBIF grant traje otprilike 24 sedmice od dana objave poziva i može se objasniti u slijedećih sedam koraka:

1. Poziv za dostavu aplikacija
2. Pripremanje i predaja aplikacija
3. Potvrda vodeće međunarodne finansijske institucija koja kreditira projekat
4. Pregledavanje od strane Evropske komisije
5. Procjena od strane vodeće međunarodne finansijske institucije
6. Pregled od strane grupe projektnih finansijera
7. Odobrenje upravnog odbora

Upravni odbor Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (koji čine predstavnici Evropske komisije, međunarodnih finansijskih institucija i država članica koje su usmjerile grant sredstva u WBIF) odlučuje o projektima koji će dobiti grant podršku. Grant aplikacije svih država korisnica Investicijskog okvira za Zapadni Balkan mogu biti predložene putem državnog IPA koordinatora (NIPAC-a) ili putem partnerskih međunarodnih finansijskih institucija, a uz saglasnost NIPAC-a.

Nakon odobrenja upravnog odbora finansijska institucija koja daje grant priprema nacrt sporazuma o grantu i taj ugovor kao i ugovor o zajmu je međunarodni ugovor i prolazi cjelokupnu proceduru odobravanja, potpisivanja i ratifikacije  koja je propisana zakonima o dugu i zaduživanju na nivou BiH i FBiH.

Razlika između investicijskih i grantova tehničke pomoći je da kod grantova tehničke pomoći JP Autoceste FBiH realizaciju granta dobivaju u vidu gotovog projekta ili obezbijeđenog nadzora za građenje.

Koliko ukupno je do sada JP Autoceste FBiH dobilo grant sredstava za izgradnju, a koliko za tehničku pomoć, i za koje projekte?

Dosada je službeno odobreno više od 165 milona eura bespovratnih sredstava za izgradnju Koridora Vc u Federaciji kroz 10 aplikacija. Jedan od grantova je realiziran u većem dijelu, dok su ostali grantovi u različitim fazama administrativne procedure koja prethodi operativnosti grant sredstava.

Dionica/Poddionica Odobrenje Granta od strane WBIF SC IFI Iznos Granta

EUR

Status Sporazuma o grantu
Svilaj – Odžak

 

 (JP AC dio granta)

Dec-15 EIB 19.606.000 Sredstva granta su operativna i povučena u cijelosti za investicijski dio. Očekuje se povlačenje TA komponente granta u toku 2021. godine u iznosu od 2,5 mil. EUR.
Putnikovo brdo

Medakovo

Dec-19 EBRD 15.550.000 Potpisivanje Sporazuma o granta za INV i TA komponentu očekuje se u 2021.godini.
Poprikuše – Nemila Dec-19 EBRD 41.174.000 Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god. Povlačenje dijela sredstava se očekuje do kraja tekuće godine.

JPAC su dostavile komentare na nacrt Sporazuma o investicijskom grantu, a potpisivanje se očekuje do kraja 2021.godine.

Ponirak – Vraca Jun-18 EIB 19.000.000 Sporazum o grantu je potpisan decembru 2019. god., ratificiran u oktobru 2020. godine. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su potpisani u decembru 2020. godine.

Zahtjev za povlačenje prve tranše granta u iznosu od 5 mil. EUR je službeno dostavljen EIB-u u septembru 2021. godine.

Tunel Zenica

 –

Donja Gračanica

Jun-18 EBRD 12.062.000 Sporazum o investicijskom grantu je potpisan u martu 2021. godine, a ratificiran u julu 2021. Vlada FBiH je prihvatila Sporazum o grantu. Sporazum o pod-grantu je potpisan u julu 2021.god. JPAC je dostavilo Pravno mišljenje EBRD-u.

Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god.

Povlačenje dijela sredstava za obje komponente granta se očekuje do kraja tekuće godine.

Tarčin –

ulaz u tunel Ivan

(LOT 1)

Dec-18 EIB 11.780.000 Sporazum o grantu je potpisan 29.07.2020. godine, a ratificiran je u februaru 2021. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su potpisani u februaru 2021. godine. Zahtjev za povlačenje prve tranše granta u iznosu 1,6 mil. EUR je službeno dostavljen EIB-u u septembru 2021. godine.
 Tunel Ivan

(Lot 2)

Dec-18 EBRD 11.480.000 Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god. Povlačenje dijela sredstava se očekuje do kraja tekuće godine.

JPAC su dostavile komentare na nacrt Sporazuma o investicijskom grantu, a potpisivanje se očekuje do kraja 2021.godine.

Tunel Kvanj

 –

Buna

Nov-20 EIB 20.671.580 Aplikacija je odobrena u novembru 2020 na Summitu koji je održan u virtualnom formatu. JPAC je poslao dodatnu aplikaciju u Šestom pozivu za dodatnih 20% sredstava (INV komponenta) Aplikacija je pozitivno ocijenjena i finalno odobrenje se očekuje u decembru 2021. godine.
Buna – Počitelj Dec-18 EBRD 8.789.140 Sporazum o investicijskom grantu je potpisan 10.03.2021.god, a ratificiran u julu 2021.god. Vlada Federacije je prihvatila Sporazum o grantu. Sporazum o pod-grantu je potpisan u augustu. JPAC je dostavilo Pravno mišljenje EBRD-u.

Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god.

Povlačenje dijela sredstava za obje komponente granta se očekuje do kraja tekuće godine.

Počitelj – Zvirovići Jun-18 EIB 5.000.000 Sporazum o grantu je potpisan u novembru 2021.
TOTAL: 165.112.720 EUR

Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju.

Detalji o grantovima tehničke pomoći su dati u Tabeli ispod.

Poddionica IFI Vrijednost

Implementator Granta Status
Ivan – Ovčari EIB 2.512.500 IPF9 IPF9 je zadužen za izradu projektne dokumentacije i to: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekta. Izrada studijske dokumentacije počela je u januaru 2021.
Ovčari

ulaz u Tunel Prenj

EBRD 3.051.180 IPF8 2 WBIF granta se realizuju zajedno u dvije komponente.

 

Komponenta 1 obuhvata gap analizu, Studiju utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Početak izrade studija je bio u junu 2020. Izrada dokumentacije je u toku.

 

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju, završetak Glavnog projekta očekuje se u oktobru 2022. Tender će biti pokrenut po završetku Glavnog projekta.

 

Izlaz iz Tunela Prenj 

Mostar Sjever

EBRD 3.893.500 IPF8

Šta je potrebno da bi aplikacija uspjela? 

Da bi aplikacija bila usvojena mora biti usklađena sa osnovnim ciljevima WBIF-a: da je usmjerena ka rješavanju značajnih infrastrukturnih investicijskih potreba Zapadnog Balkana i da doprinosi procesu pristupanja EU zemlji korisnici.

Kao općeniti princip, aplikacije za WBIF TA i investicijske grantove moraju biti tačne i detaljne i također treba da pokažu zašto su bespovratna sredstva ključna za realizaciju projekta. Aplikacije se uvijek vezuju uz sredstva kredita u maksimalnom iznosu do 20% vrijednosti investicije.

Pored gore navedenog aplikacija mora poštovati dva veoma važna principa: princip dodane vrijednosti i poluge. Dodana vrijednost podrške bespovratnih sredstava definirana je kao pozitivni rezultati koje bespovratna sredstva EU postižu iznad onoga što bi se moglo postići bez njih. Poluga: svaki grant treba imati za cilj da mobilizira dodatna sredstva za ukupnu investiciju koja premašuje veličinu inicijalne potpore.

Da li JP Autoceste FBiH kad dobije sredstva dostavlja izvještaje o napretku projekta (utrošku sredstava) i kome? 

JP Autoceste FBiH u skladu sa ugovorima o kreditu kao i ugovorima o grantu je dužano dostavljati kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o napretku projekta za predmetne dionice finansijskoj međunarodnoj instituciji sa kojom je zaključen ugovor o finansiranju ili ugovor o grantu.