JP Autoceste FBiH prva kompanija u BiH koja je dobila certifikat „CIPS“

JP Autoceste FBiH prva je kompanija u BiH i regiji, a iz oblasti cestogradnje prva u svijetu koja je svoje poslovanje uskladila sa zahtjevima međunarodnog standarda za nabavku ovlaštenog instituta za nabavku i snabdijevanje – Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS). Standardi CIPS-a znače potvrdu najvišeg stepena profesionalnosti u nabavkama. Dobivanjem CIPS-ovog certifikata preduzeće potvrđuje i osnažuje ugled kako u zemlji tako i u inostranstvu. Sve to vodi unapređenju poslovanja kroz kvalitetnije kontakte preduzeća na međunarodnoj sceni.

Certifikat CIPS-a je još jedan dokaz kvalitetnog i profesionalnog poslovanja i sistema vrijednosti na kojima svoj rad temelji JP Autoceste FBiH.

CIPS certifikacija će pomoći JP Autoceste FBiH da poboljša operativnu, tehničku, komercijalnu i finansijsku efikasnost, kao i izgradnju integrisane korporativne strukture i identiteta koji uključuju naše usluge izgradnje autoceste.

Procedura provjere dostizanja standarda, kao i dodjelu certifikata proveo je ovlašteni instituta za nabavku i snabdijevanje Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) iz Londona. Certifikat je uručio generalni direktor CIPS-a za kontinentalnu Evropu Will Beattie.

Godinu dana je trajala procedura dobivanja certifikata. Oblasti koje je obuhvatilo certificiranje su: vodstvo i organizacija, strategija i politike, ljudski resursi, proces i sistem te mjerenje performansi.

 JP Autoceste FBiH je bilo u obavezi, u skladu sa ugovorom o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc Buna -Počitelj i Donja Gračanica – tunela Zenica, da stekne certifikat za nabavku od strane ovlaštenog instituta za nabavku i snabdijevanje – Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).

 U sklopu paketa mjera koje se koriste za promovisanje najbolje prakse u svijetu iz oblasti nabavki, EBRD je identifikovala profesionalnu certifikaciju nabavki kao korisno sredstvo za omogućavanje svojim klijentima da odrede trenutni status svojih postupaka nabavke, prakse i osoblja i da identifikuju korake koji se mogu preduzeti da bi se poboljšala efikasnost nabavke zasnovana na najboljoj globalnoj praksi.

  • Politika kvalitete i zaštite okoliša JP Autoceste FBiH temelji se na savremenim tržišno orijentisanim principima, s ciljem zadovoljavanja izraženih potreba za transportom ljudi i roba na siguran, brz i pouzdan način. Izgradnja, upravljanje i održavanje savremene cestovne infrastrukture poštujući najviše zahtjeve zaštite okoliša, kao misija preduzeća, nalazi se u osnovi dosadašnjeg i budućeg uspjeha JP Autoceste FBiH.

Svjesni svoje pozicije jednih od najvećih privrednika u BiH, odlučni smo u namjeri istodobnog ostvarenja daljeg ekonomskog razvoja i odgovorne i učinkovite zaštite okoliša, za koje smatramo da su neraskidivo povezani.

Postati dijelom savremene cestovne infrastrukture na širem području, čime bi omogućili dugoročan i stabilan rast korištenja naših usluga, vizija je preduzeća. Kvalitetna izgradnja autocesta i brzih cesta, zaštita okoliša, kao i održavanje i upravljanjen istim, proizvod su potreba da se ispravno i adekvatno odgovori na postavljene zahtjeve korisnika usluga JP Autoceste FBiH. Upravljanje kvalitetom i zaštitom okoliša je postao prepoznatljivi znak preduzeća koje u svojem poslovanju posebnu pažnju posvećuje kvaliteti svojih proizvoda i/ili usluga, koji u svom poslovanju koristi najsavremenije poslovne trendove u svijetu.

Posebnu pozornost posvećujemo:

  • Preferiranju odabira izvođača (dobavljača) radova koji su ekološki osviješteni pridržavajući se svih propisa i procedura zaštite okoliša,
  • Kontroli proizvoda (usluga) čime jamčimo ispunjenje ugovornih i zakonskih obaveza,
  • Nadzoru ključnik kompetencija radnika i poslovodstva po pitanju upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša,

Praćenju procesa rada i integriranog sistema upravljanja kvalitetom i okolišem (IMS) kako bi se osigurala što veća efikasnost i unapređenje poslovanja kao i očuvanje prirodnih resursa i energije kroz njihovo racionalno korištenje.

Za zadovoljenje potreba korisnika naših usluga i kontinuirano poboljšanje procesa, rukovodstvo JP Autoceste FBiH je oprijedeljeno da konstantno radi na usavršavanju i edukovanju kadrova kako bi postigli izvrsnost u ispunjenju svih potreba i zahtjeva korisnika usluga.

Dugoročno zadovoljstvo korisnika naših usluga bit će ostvareno sa motom:

Gradimo da spajamo!

Dokumenti:

CIPS Corporate Certifikat Primary Award

Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 9001:2015 

Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 14001:2015 

 

Zaštita okoliša i monitoring

 

Gradnja svakog objekta pa tako i autoceste utječe na okoliš, no međutim neophodno je u svim fazama od gradnje pa dalje kroz period eksploatacije voditi računa i poduzimati potrebne mjere da se negativni utjecaji svedu na najmanju moguću mjeru i budu ispod propisanih graničnih vrijednosti.

U početnoj fazi izrade projektne dokumentacije izradom Procjene utjecaja na okoliš trebaju se analizirati područja kroz koja se planira graditi autocesta. S ciljem da se spriječe i/ili ublaže izravni i neizravni negativni utjecaji projekta na okoliš  daju se osnovni podatci za:

– područja koridora koja trasa autoceste mora izbjeći zbog izuzetne vrijednosti ili  osjetljivosti (zaštićene prirodne i kulturne vrijednosti, vrijedna šumska i poljoprivredna zemljišta, vodoopskrba itd.)

– područja koridora kroz koje trasa može proći uz primjenu mjera ublažavanja negativnih utjecaja na okoliš.

Odgovor koji također treba dati već u projektnoj dokumentaciji jeste da se propišu mjere zaštite okoliša koje se trebaju provoditi kroz period gradnje i kasnije eksploatacije.

Proces praćenja utjecaja na okoliš treba započeti već sa samim početkom gradnje i provoditi.

Plan monitoringa  kroz tri faze:

1. Nulto stanje monitoringa (prije početka izvođenja radova),

2. Monitoring tijekom faze građenja,

3. Monitoring tijekom eksploatacije objekata.

Dok se prva i druga faza provode kroz relativno kraći vremenski period, treća faza se provodi duže, odnosno tijekom cijelog perioda eksploatacije. Nakon završetka gradnje pojedine dionice, provođenja Tehničkog pregleda, uz izdavanje Upotrebne dozvole, ovlaštene institucije propisuju i kriterije koje treba zadovoljiti u kasnijem periodu eksploatacije. Kroz navedene kriterije propisane su dopuštene granične vrijednosti za pojedina zagađenja, te učestalost i vrste potrebnih ispitivanja i izvještavanja za koje je zadužen upravitelj autocestom, odnosno JP Autoceste FBIH, za dio autoceste na koridoru Vc koji prolazi kroz FBiH.

Kroz period eksploatacije, prema važećim propisima, obveza JP Autoceste FBiH jeste da se provode kontrolna mjerenja kvaliteta, odnosno zagađenosti vode, zraka, tla i razine buke.

Veliki napori i sredstava se ulažu u sustave za pročišćavanje vode i zaštite od buke. Voda koja se sliva s površine kolnika sliva kroz zatvoreni sustav odvodnje prije ispuštanja u okoliš prolazi kroz prečistače. Redovito, prema zahtjevanoj učestalosti, vrši se  kontrola kvaliteta vode nakon prolaska kroz prečistače.

Izmjenom zakonskih propisa i dozvoljenih vrijednosti razine buke, na dionicama koje su izgrađene nakon 2012. godine, a na dijelovima dionice koji prolaze u blizini naseljenih mjesta grade se i zidovi za zaštitu od buke. Za dionice koje su izgrađene ranijih godina u narednom periodu će biti potrebno dodatno ugraditi zidove za zašitu od buke na mjestima gdje se samim mjerenjima pokaže da je to potrebno.

Valja istaći da je još prije 40-ak godina bio definiran koridor na kojem je planirana gradnja autoceste od Sarajeva ka Zenici. Međutim, nakon toga izgrađen je samo dio, odnosno magistralna cesta M17, te je planirana dogradanja do punog profila autoceste kada se steknu potrebni uvjeti i osiguraju finasijska sredstva. Kako je gradnje autoceste započela tek od 2000. godine, u međuvremenu, zbog nepoštivanja urbanističkih uvjeta uz sami planirani koridor nastala su ili se proširila mnoga postojeća naselja. Kao posljedica ovoga, danas imamo situaciju da dionica autoceste od Sarajeva do Kaknja dobrim djelom prolazi u blizini naseljenih mjesta ili praktično i kroz naselja, što uveliko ostavlja posljedice i stvara probleme za održavanje same autoceste.

Transportna strategija EU 2050, usvojena 2011. godine, ima za cilj kreiranje zajedničkog evropskog transportnog prostora radi dalje integracije svih vidova transporta, te smanjenja emisije štetnih gasova za 60 % do 2050. godine.

 

Javne rasprave:

 

 

 

Medakovo – Poprikuše

Dokumenti za preuzimanje:

Zahtjev za izdavanje (produženja) okolinske dozvole za projekt „Autocesta na Koridoru Vc LOT 2 dionica Doboj jug (Karuše) – Sarajevo jug (Tarčin)

Okolinska dozvola za LOT 2

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6

Prilog 7

Prilog 8

Prilog 9

 

Dokumenti:

Vodič za primjenu mehanizma pritužbi po pravilima međunarodnih finansijskih institucija

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC – LOT 1

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC – LOT 2

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC – LOT 3

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC – LOT 4

Zakon o zaštiti okoliša

Put i životna sredina

Sažetak procjene uticaja na okoliš

Uredba o ispuštanju otpadnih voda

Izvještaj o monotoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda: dionica Bilješevo – Jošanica

Okolišna dozvola za LOT 1

Okolišna dozvola za LOT 2

Okolišna dozvola za LOT 3

Okolišna dozvola za LOT 4

Okolišna dozvola za Sarajevsku obilaznicu

Izvještaj o ispitivanju uzoraka tla za “JP Autoceste FBiH – dionica Zenica jug – Tarčin i Zvirovići – Bijača”