Glavne aktivnosti upravljanja i održavanja autoceste jesu redovno i zimsko održavanje izgrađenog dijela autoceste, implementacija i praćenje funkcionisanja zatvorenog sistema naplate, zatim praćenje i upravljanje saobraćajem na autocesti, zaštita autoceste od prekomjernog saobraćajnog opterećenja, nekontrolirane gradnje uz autocestu, postavljanje reklama i drugo, a sve u cilju sigurnog i neometanog odvijanja saobraćaja.

Izgrađeni dio autoceste A1 kojim upravljaju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je dužine cca 110 km, i to dionica autoceste A1 Svilaj – Odžak u dužini od cca 10 km, dionica Zenica sjever – Tarčin u dužini od 90 km i dionica Međugorje – Bijača u dužini od cca 10 km.

Pored navedenih dionica od mjeseca februara 2016. godine Odlukom Vlade FBiH, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je preuzelo izgrađeni dio brze ceste BC1 Butila – Briješće dužine cca 4,5 km na upravljanje i održavanje od JP Ceste FBiH, koje su bile implementator izgradnje ove dionice.

Uz veće prometno opterećenje, starenje postojeće i nadogradnju mreže autoceste na Koridoru Vc, također, raste i opseg radova.

Osnovni ciljevi održavanja autocesta su:

 • sprečavanje propadanja autocesta
 • omogućavanje sigurnog saobraćaja
 • smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta
 • dovođenje ceste u projektovano stanje uzimajući u obzir izmijenjene potrebe saobraćaja
 • zaštita ceste od korisnika i trećih osoba, zaštita okoliša od štetnog utjecaja ceste i cestovnog saobraćaja

Redovno održavanje autoceste obuhvaća sljedeće radove:

 • popravka kolovoza, trupa ceste, potpornih i obložnih zidova
 • uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju
 • održavanje bankina (planiranje i poravnavanje), bermi i kosina usjeka, nasipa i zasjeka
 • održavanje objekata na cestama, održavanje objekata, opreme i instalacija sistema naplate cestarina i inteligentnog transportnog sistema za upravljanje i vođenje saobraćaja
 • održavanje rasvjete, semafora i drugih instalacija i elektroopreme koji su izgrađeni u funkciji sigurnosti saobraćaja na cesti
 • izrada i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosno sigurnosnih uređaja, zamjena, popravka i uklanjanje oštećene te nepotrebne saobraćajne signalizacije i opreme ceste
 • košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u cestovnom pojasu
 • održavanje potrebne preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu
 • čišćenje snijega i leda sa kolovoza, te posipanje kolovoza s ciljem sprečavanja poledice i osiguranja prohodnosti cesta u zimskim uslovima
 • manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza
 • manji zahvati na ojačanju i zamjeni propusta, potpornih i obložnih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije
 • manji zahvati na ugrađivanju ivičnjaka i izradi pješačkih staza
 • manji zahvati na saniranju klizišta i odrona
 • vođenje podataka o javnim cestama
 • obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava stalan, nesmetan i siguran promet na cestama
 • obnovu i farbanje kilometarskih oznaka, stubova saobraćajnih znakova i nosača rasvjetnih tijela
 • uređenje i popravke sistema za odvodnju (jaraka, rigola, drenaža i drugo)
 • mjestimični popravci betonskih pasica
 • popravci lokalnih oštećenja kolovoza (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, oštećenih rubova i razdjelnica betonskog kolovoza)
 • održavanje oznaka referentnog sistema označavanja cesta
 • radovi na održavanju cestovnih objekata, te uklanjanje manjih oštećenja, koja mogu ugroziti stabilnost i sigurnost objekta

Dokumenti:

Putna administracija i zaštita puteva
Redovno održavanje
Zimska služba