Gradnja svakog objekta pa tako i autoceste utječe na okoliš, no međutim neophodno je u svim fazama od gradnje pa dalje kroz period eksploatacije voditi računa i poduzimati potrebne mjere da se negativni utjecaji svedu na najmanju moguću mjeru i budu ispod propisanih graničnih vrijednosti.

U početnoj fazi izrade projektne dokumentacije izradom Procjene utjecaja na okoliš trebaju se analizirati područja kroz koja se planira graditi autocesta. S ciljem da se spriječe i/ili ublaže izravni i neizravni negativni utjecaji projekta na okoliš  daju se osnovni podatci za:

– područja koridora koja trasa autoceste mora izbjeći zbog izuzetne vrijednosti ili  osjetljivosti (zaštićene prirodne i kulturne vrijednosti, vrijedna šumska i poljoprivredna zemljišta, vodoopskrba itd.)

– područja koridora kroz koje trasa može proći uz primjenu mjera ublažavanja negativnih utjecaja na okoliš.

Odgovor koji također treba dati već u projektnoj dokumentaciji jeste da se propišu mjere zaštite okoliša koje se trebaju provoditi kroz period gradnje i kasnije eksploatacije.

Proces praćenja utjecaja na okoliš treba započeti već sa samim početkom gradnje i provoditi.

Plan monitoringa  kroz tri faze:

1. Nulto stanje monitoringa (prije početka izvođenja radova),

2. Monitoring tijekom faze građenja,

3. Monitoring tijekom eksploatacije objekata.

Dok se prva i druga faza provode kroz relativno kraći vremenski period, treća faza se provodi duže, odnosno tijekom cijelog perioda eksploatacije. Nakon završetka gradnje pojedine dionice, provođenja Tehničkog pregleda, uz izdavanje Upotrebne dozvole, ovlaštene institucije propisuju i kriterije koje treba zadovoljiti u kasnijem periodu eksploatacije. Kroz navedene kriterije propisane su dopuštene granične vrijednosti za pojedina zagađenja, te učestalost i vrste potrebnih ispitivanja i izvještavanja za koje je zadužen upravitelj autocestom, odnosno JP Autoceste FBIH, za dio autoceste na koridoru Vc koji prolazi kroz FBiH.

Kroz period eksploatacije, prema važećim propisima, obveza JP Autoceste FBiH jeste da se provode kontrolna mjerenja kvaliteta, odnosno zagađenosti vode, zraka, tla i razine buke.

Veliki napori i sredstava se ulažu u sustave za pročišćavanje vode i zaštite od buke. Voda koja se sliva s površine kolnika sliva kroz zatvoreni sustav odvodnje prije ispuštanja u okoliš prolazi kroz prečistače. Redovito, prema zahtjevanoj učestalosti, vrši se  kontrola kvaliteta vode nakon prolaska kroz prečistače.

Izmjenom zakonskih propisa i dozvoljenih vrijednosti razine buke, na dionicama koje su izgrađene nakon 2012. godine, a na dijelovima dionice koji prolaze u blizini naseljenih mjesta grade se i zidovi za zaštitu od buke. Za dionice koje su izgrađene ranijih godina u narednom periodu će biti potrebno dodatno ugraditi zidove za zašitu od buke na mjestima gdje se samim mjerenjima pokaže da je to potrebno.

Valja istaći da je još prije 40-ak godina bio definiran koridor na kojem je planirana gradnja autoceste od Sarajeva ka Zenici. Međutim, nakon toga izgrađen je samo dio, odnosno magistralna cesta M17, te je planirana dogradanja do punog profila autoceste kada se steknu potrebni uvjeti i osiguraju finasijska sredstva. Kako je gradnje autoceste započela tek od 2000. godine, u međuvremenu, zbog nepoštivanja urbanističkih uvjeta uz sami planirani koridor nastala su ili se proširila mnoga postojeća naselja. Kao posljedica ovoga, danas imamo situaciju da dionica autoceste od Sarajeva do Kaknja dobrim djelom prolazi u blizini naseljenih mjesta ili praktično i kroz naselja, što uveliko ostavlja posljedice i stvara probleme za održavanje same autoceste.

Transportna strategija EU 2050, usvojena 2011. godine, ima za cilj kreiranje zajedničkog evropskog transportnog prostora radi dalje integracije svih vidova transporta, te smanjenja emisije štetnih gasova za 60 % do 2050. godine.

 

Javne rasprave:

 

 

 

Dokumenti:

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC – LOT 1

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC – LOT 2

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC – LOT 3

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru VC – LOT 4

Zakon o zaštiti okoliša

Put i životna sredina

Sažetak procjene uticaja na okoliš

Uredba o ispuštanju otpadnih voda

Izvještaj o monotoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda: dionica Bilješevo – Jošanica

Okolišna dozvola za LOT 1

Okolišna dozvola za LOT 2

Okolišna dozvola za LOT 3

Okolišna dozvola za LOT 4

Okolišna dozvola za Sarajevsku obilaznicu

Izvještaj o ispitivanju uzoraka tla za “JP Autoceste FBiH – dionica Zenica jug – Tarčin i Zvirovići – Bijača”