Na osnovu člana 5. Zakona o autocesti na koridoru Vc (Službene novine Federacije BiH, broj 8/13) JP Autoceste FBiH d.o.o. definira Tehničke specifikacije za projektiranje, građenje i  održavanje autocesta.

Tehničke specifikacije su pravila, procedure i standardi prema kojima se vrši projektiranje, građenje i održavanje autocesta.

Tehničke specifikacije sačinjavaju sljedeće grupe dokumenata:

1. Upute JP Autoceste FBiH

2. BAS standardi, evropski EN i međunarodni ISO standardi

3. Smjernice za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima

4. Zakoni, uredbe, pravilnici i drugi obavezujući akti koje donose nadležna ministarstva