OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-72-3-290/21

Održavanje robotskih kosilica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-149-5-48/22

Nabavka stolica za potrebe naplate cestarine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-110-5-47/22

Nabavka i ugradnja ograde za zaštitu od snijega opreme i uređaja na dionici autoceste Sarajevo sjever-Lašva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-134-5-46/22

Nabavka lož ulja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-125-5-14/22

Redovno i tekuće održavanje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-10-5-6/22

Održavanje software-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-215-5-1/22

Izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi – Visoko

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-132-5-361/21

Održavanje Oracle infrastrukture i tehnologije

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-112-5-350/21

Revizija glavnog projekta autoceste dionica Ozimica-Poprikuše (Žepče jug)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-191-5-348/21

Zamjena oštećene prelazne naprave na mostu MO6, desna strana autoceste, dionica Podlugovi – Jošanica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-120-5-345/21

Nabavka uredskog materijala i pribora

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-88-5-340/21

Nabavka ACC TAG uređaja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-112-5-336/21

Usluge korporativnog štampanja na „per click“ osnovi za ured Sarajevo naplatna mjesta i COKP-ove

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-159-5-331/21

Dodatni radovi na sanaciji mosta M06, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-97-5-322/21

Redovno održavanje Dacia Duster vozila na području Mostara LOT 1 i Sarajeva LOT 2

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-12-5-320/21

Izrada Glavnog projekta autoceste dionica Ozimica-Poprikuše (Žepče jug)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-79-5-314/21

Redovno održavanje IVECO vozila

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE USLUGE 266-0-2-167-7-310/21

Usluge prevođenja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-74-5-307/21

Zamjena prelaznih naprava na mostovima dionice Kakanj – Visoko – Izvođenje radova, prema Projektnom zadatku i Predmjer
u radova datim u tenderskoj dokumentaciji

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-330-5-304/21

Radovi na redovnom i zimskom održavanju dionice autoceste A1, dionice: Zenica Jug -Tarčin“ – LOT 1Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Zenica Sjever – Podlugovi

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-36-5-294/21

Nabavka opreme za monitoring core mreže, sistema naplate cestarine i sistema nadzora i daljinskog upravljanja autocestom

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-331-5-285/21

Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi – Sarajevo sjever

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-337-8-282/21

Nabavka uniformi za uposlenike na naplati i upravljanju AC-om

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-337-5-281/21

Nabavka uniformi za uposlenike na naplati i upravljanju AC-om

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-319-5-276/21

Sanacija kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA  266-1-2-303-5-273/21

Zakup oglasnog prostora

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-292-5-270/21

Revizija glavnog projekta brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica HR dionica ll Polog-granica HR (L=40,5km)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-326-5-269/21

Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-321-5-256/21

Održavanje priključaka za višenamjensko vozilo

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-8-5-266/21

Adaptacija i opremanje Kontrolonog centra na COKP-u Zvirići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-287-5-264/21

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-328-5-263/21

Nabavka kancelarijskog namještaja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-338-5-262/21

Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Mostara (Lot 1 Mostar)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-302-5-261/21

Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-287-5-260/21

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-324-5-258/21

Nabavka službenih vozila

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-284-5-257/21

Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Mostar

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-321-5-256/21

Održavanje priključaka za višenamjensko vozilo

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-1-11-255/21

Usluge prevođenja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-288-5-251/21

Nabavka ribon traka davača kartica koji se koriste u procesu naplate cestarine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-293-5-246/21

Nabavka transportnog vozila za potrebe logistike JPAC FBiH

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-287-5-242/21

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 35 miliona KM

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-277-5-240/21

Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) – Izvođenje radova

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-327-5-239/21

Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-227-5-238/21

Sanacija mosta M06, lijeva strana autoceste, dionice Podlugovi – Jošanica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-285-5-61/21

Nabavka i ugradnja Info Displeja u tunelu 1. mart

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-233-5-36/21

Usluge online plaćanja (e-commerce usluge)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-193-5-27/21

Kontrolno ispitivanje elemenata okoliša prema okolinskim dozvolama

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-282-5-6/21

Održavanje Oracle infrakstrukture i tehnologija

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-323-5-211/20

Nadzor nad dodatnim radovima na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići  u dužini oko 5,8 km

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-111-5-210/20

Izgradnja Sarajevske zaobilaznice (LOT 3B)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-171-5-186/20

Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prijenosa i popravka kvarova

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-197-5-188/20

Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu OU Sarajevo – Sarajevo sjever, CORE Internet pristup

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-222-5-181/20

Nabavka autoguma za vozila JP Autoceste FBiH

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-188-5-178/20

Dorada na prepaid biling sistemu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-55-5-175/20

Zamjena rasvjetnih tijela s klasičnim žaruljama s rasvjetnim tijelima u LED tehnologiji

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-2-185/20

Usluge produkcije i pripreme propagandnog/dokumentarnog programa

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-350-5-169/20

Izrada Glavnog projekta brze ceste Prača-Goražde (dio saobraćajnice) (Zaključak Vlade FBiH)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-175-5-165/20

Održavanje sistema radio govornih veza za potrebe preduzeća

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-228-5-164/20

Dodatne geoistražne usluge za dionicu Putnikovo brdo – Medakovo

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-263-5-150/20

Izrada Idejnog i Glavnog projekta brze ceste Mostar-Široki Brijeg-granica RH, dionica Polog-granica RH (40,5 km)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-162-5-146/20

Usluge revizije finansijskih izvještaja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-44-5-141/20

Nabavka hardware i software za Call Centar na lokaciji COKP Zvirići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-1-5-140/20

Opremanje arhivskog depoa na Bijači i Mostaru

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-24-5-137/20

Eksterna kontrola kvaliteta za ugovor o građenju dionice Prača- Goražde (Faza I)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-41-5-135/20

Postavljanje zaštitne ograde i odbojno elastične ograde na dionici brze ceste Briješće – spoj sa ulicom Safeta Zajke

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-178-5-131/20

Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići  u dužini oko 5,8 km

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-353-5-130/20

Usluge nabavke avio karata

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-1-172-8-129/20

Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-12-5-128/20

Usluge grafičkog dizajna i štampe

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-173-5-127/20

Usluge dezinfekcije objekata JP Autoceste FBiH

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-1-172-5-126/20

Nabavka sredstava za definfekciju ruku

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-219-5-122/20

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi – Visoko

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-2-188/19

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju kolovozne konstrukcije na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI
266-4-3-121-6-118/20

Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići u dužini oko 5,8 km

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-346-8-117/20

Nadzor nad implementacijom ITS-a (inteligentni transportni sistemi) na izgrađenoj dionici autoceste Bilješevo-Sarajevo sjever

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-319-5-116/20

Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Sarajeva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-9-5-115/20

Nabavka lamelnih i koalescentnih filtera za odvajanje ulja od vode u separatorima

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-346-5-114/20

Nadzor nad implementacijom ITS-a (Inteligentni transportni sistemi) na izgrađenoj dionici autoceste Bilješevo-Sarajevo sjever

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-116-5-106/20

„Dodatni radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Treševine“

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-231-5-105/20

„Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila“

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-306-5-104/20

„Proširenje, nadogradnja i održavanje sistema videonadzora na naplatnim mjestima i COKP-ovima“

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-274-5-102/20

Dogradnja sistemskih NVR rješenja – Milestone certificiranje

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 266-1-2-10-8-96/20

Obavještenje koje se ispravlja 266-1-2-10-3-8/20

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-324-5-99/20

Održavanje Integralnog finansijskog informacionog sistema

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-7-1-321-5-98/20

Proširenje firewall sigurnosnog rješenja (nabavka hardware-a i licenci)

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE USLUGE 266-0-2-8-7-95/20

Stručno osposobljavanje – edukacija viših referenata za upravljanje i nadzor autoceste

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE USLUGE 266-0-2-7-7-94/20

ADVOKATSKE USLUGE – Advokatske usluge iz oblasti opšteg poreznog savjetovanja te oblasti indirektnih poreza odnosno PDV-a

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-339-5-93/20

Nabavka sistema za pohranu backup-a podataka

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-264-5-91/20

Održavanje verifikacionog videonadzora

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-287-5-88/20

Nabavka korisničkih licenci za operativne sisteme, office pakete i aplikativne softvere

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-288-5-85/20

Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja na autocestu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-311-5-84/20

Dopuna studije utjecaja na okoliš, dionica Mostar jug-Buna, poddionica Mostar jug-Tunel Kvanj

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-222-5-82/20

Uvođenje platforme za podršku service desk-a po ITIL procedurama, radnim nalozima, upravljanje promjenama i ugovorima

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-2-304/19

Nadzor na izvođenju radova sanacije klizišta kod naplatnog mjesta Sarajevo zapad

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-229-5-81/20

„Implementacija ITS-a (Inteligentni transportni sistemi) na izgrađenoj dionici autoceste Bilješevo-Sarajevo sjever“

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Iznajmljivanje jednog vozila na period od 12 mjeseci

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-239-5-73/20

Nabavka ublaživača udara

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-268-5-60/20

Revizija glavnog projekta autoceste Koridor Vc dionica Medakovo-Ozimica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-267-5-47/20

Radovi na sanaciji klizišta kod naplatnog mjesta Sarajevo zapad

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-230-5-18/20

Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, Sjedišta u Mostaru i Ureda u Sarajevu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-194-5-10/20

Izrada Glavnog projekta autoceste dionica Medakovo-Ozimica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-234-5-7/20

Revizija glavnog projekta autoceste dionica Putnikovo brdo-Karuše i Karuše-Medakovo L=8,5 km

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-262-5-2/20

Nabavka i nadogradnja Blade šasije i Blade servera

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-3-301/19

Izvođenje radova zaštitnih arheoloških istraživanja i izmještanja tumula na dionici autoceste Počitelj-Zvirovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-228-5-221/19

Nabavka brklji/letvi za rampe naplate cestarine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-187-5-220/19

Analiza i prilagodba postojećih projekata autoceste na Koridoru Vc i izrada inoviranog glavnog projekta: dionica Putnikovo brdo – Karuše i Karuše – Medakovo, L=8,5 km

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-254-5-217/19

Nabavka softverskog modula za evidenciju kreditnih obaveza i praćenje gotovinskog toka

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-220-5-216/19

Održavanje vanjske rasvjete, transformatorskih stanica, SN i NN elektro opreme

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-231-5-214/19

Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-237-5-212/19

Održavanje Workflow DMS-a

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-195-5-208/19

Nabavka sustava za rano otkrivanje zaleđenosti kolnika i oprema za benzinske crpke na COKP-ovima

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-238-5-199/19

Ažuriranje i usklađivanje postojećeg glavnog projekta poddionice brze ceste Lašva-Nević polje, Lota-a 3 i Lot-a 5 sa Lot-om 4

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-224-5-193/19

Održavanje Oracle infrastrukture i tehnologija

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Ekshumacija porodičnog mezarja na trasi brze ceste Prača – Goražde u naselju Kaljani – izmještanje mezarja na drugu lokaciju

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-192-5-182/19

Zamjena prelaznih naprava na mostovima

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-235-5-172/19

Dodatni radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Ban brdo

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-41-5-153/19

Implementacija DMS-a za potrebe vođenja projekata gradnje

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-151-5-144/19

Radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Treševine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-133-5-143/19

Rezervna serverska oprema za IT sisteme

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-61-5-142/19

Razvoj i implementacija GIS rješenja – potporna informatička struktura

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-92-5-140/19

Nabavka vatrogasnih vozila s opremom za gašenje požara i spošavanje u tunelima i autocesti

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-74-5-136/19

Implementacija VDI infrastrukture za distribuirane korisnike

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-2-104/19

Izrada projekta rekonstrukcije videonadzora na autocesti

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-7-5-138/19

Nabavka termo ading rolni

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-2-123/19

Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi – Sarajevo sjever 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-1-80/19

Nabavka i ugradnja elektromotornih pogona SN prekidača

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-83-5-134/19

Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-364-5-129/19

Nabavka ublaživača udara

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-84-5-128/19

Proširenje i nadogradnja sistema radio govornih veza za potrebe preduzeća

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-70-5-127/19

Nabavka mrežne opreme

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-81-5-124/19

Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-1-5-121/19

Izrada projektne dokumentacije odmorišta na autocesti

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-73-5-120/19

Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G1, poddionica: Mostar sjever-Mostar

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-58-5-118/19

Održavanje hardware-skog dijela sistema nadzora i upravljanja na svim dionicama autoceste A1

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-296-5-117/19

Nabavka profesionalnih potisnih vatrogasnih cijevi ø52/15 i ø75/15

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-9-5-113/19

Proširenje, nadogradnja i održavanje sistema videonadzora na naplatnim mjestima i COKP-ovima

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Nabavka redovnog šestomjesečnog pregleda sustava videonadzora i panik sustava na svim dionicama i objektima autoceste

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-380-5-112/19

Adaptacija arhivskog depoa u Zvirićima

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-379-5-111/19

Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Mostara

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-269-5-107/19

Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-362-5-106/19

Ostali projekti, studije, planovi, kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-384-5-102/19

Nabavka skalabilnog Storage Sistema za pohranu podataka

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-360-5-99/19

Usluge nabavke avio karata

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-267-5-97/19

Nadzor nad izgradnji Sarajevska obilaznica (lot 3b)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-369-5-94/19

Servisiranje, održavanje i nadogradnja vatrodojave i gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-270-5-93/19

Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-310-5-92/19

Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu Drivuša – Zvirovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-362-5-91/19

Ostali projekti, studije, planovi, kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-82-5-88/19

Ažuriranje postojećeg glavnog projekta poddionice autoceste na Koridoru Vc: Tarčin – tunel Ivan, sa Tehničkim
specifikacijama

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Revizija Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević Polje u području poslovnih zona

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA266-1-2-324-5-87/19

Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja modernizacije postojeće saobraćajnice do nivoa brze ceste granica
Hrvatske – Bihać – Ključ

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-268-5-82/19

Konsultantske usluge za Projekt menadžment na izgradnji autoceste na Koridoru Vc: Izgradnja autoceste tunel Vraca-tunel
Pečuj sa petljom Zenica sjever

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Izrada 3D modela trase i projekta zaštite od buke na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA  266-1-3-129-5-80/19

Sanacija klizišta na lokalitetu Ban brdo

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-391-5-72/19

Cloud servisi za potrebe Workflow Document Management Systema

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-277-5-71/19

Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija-D.D.D.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-265-5-70/19

Nadzor nad izvođenjem radova rehabilitacije regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa-Zvirovići u dužini oko 5,8 km

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-60-5-64/19

Zamjena prelazne naprave na vijaduktu Bojnik lijeva strana Autoceste, km 66+800, dionica Autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-338-5-61/19

Usluge korporativnog štampanja na “per click” osnovi Sjediste Mostar

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-352-5-34/19

Održavanje verifikacionog videonadzora

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-365-5-30/19

Redovno održavanje Volkswagen vozila na području Sarajeva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-307-5-29/19

Nabavka usluga za preuzimanje vrijednosnih pošiljki, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja sredstava

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-337-5-12/19

Nabavka kancelarijskog namještaja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-275-5-217/18

Radovi na redovnom i zimskom održavanju dionice autoceste A1, dionica Zvirovići-Bijača

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA  266-1-2-346-5-214/18

Usluge cloud hostinga obračunskog sistema sistema naplate cestarine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-273-5-211/18

Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja na autocestu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-271-5-209/18

Usluge grafičkog dizajna i štampe

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-319-5-207/18

Testna platforma za implementaciju RFID tehnologije

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-303-5-199/18

Sistem za analizu prikupljenih log-ova

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-306-5-194/18

Redovito i tekuće održavanje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-302-5-193/18

Proširenje firewall sigurnosnog rješenja (nabavka hardware-a i licenci)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-342-5-182/18

Održavanje software-skog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-284-5-180/18

Nabavka robotskih i ručnih kosilica za potrebe održavanja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-272-5-178/18

Projekat mjera sanacije autoceste na dionici Zenica jug-Lašva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-237-5-174/18

Nabavka uredskog materijala i pribora

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-262-5-175/18

Obaveze u sklopu poslova eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.) -usluge projektovanja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-276-5-171/18

Izrada Idejnog projekta BC Prača – Goražde

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-270-5-168/18

Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila za Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-101-5-164/18

Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela “Hranjen”

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Nabavka brklji/letvi za rampe naplate cestarine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-89-5-145/18

Uklanjanje objekata u zaštitnom pojasu autoceste

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-130-5-133/18

Nabavka kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 10.000.000,00 KM

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-69-5-119/18

Usluge korporativnog štampanja na „per click“ osnovi

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-1-5-117/18

Održavanje sustava odvodnje na autocesti A1

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-130-5-113/18

Nabavka kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 10.000.000,00 KM

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-412-5-106/18

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za proširenu funkcionalnost sistema upravljana

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-471-5-104/18

Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Bihać-Cazin-V. Kladuša

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Izrada projekta vođenja saobraćaja na autocesti A1 u naseljenim mjestima: Kanton Sarajevo, Hercegovačko-neretvanski kanton i Zeničko-dobojski kanton

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE 266-0-2-7-7-98/18

Stručno osposobljavanje – edukacija viših referenata za upravljanje i nadzor autoceste

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-470-5-96/18

Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-39-5-94/18

Redovno održavanje objekata naplate na naplatnim mjestima duž autoceste

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-427-5-93/18

Nabavka i ugradnja prometno-tehničke opreme za poboljšanje sigurnosnih elemenata na autocesti i tunelima

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-85-5-91/18

Redovno održavanje hidrantske mreže na tunelima i naplatnim mjestima duž autoceste A1

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-148-5-89/18

Nadzor nad radovima na hitnim mjerama sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-19-5-80/18

Nabavka termo ading rolni

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-125-5-79/18

Hitne mjere sanacije novonastalih klizišta na dionici Vlakovo-Lepenica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-450-5-78/18

Geotehnički monitoring postojećih inklinometarskih instalacija na lokalitetima: Ulazni portal tunela 1. mart na dionici Drivuša-Lašva; Izlazni portal tunela Grab na dionici Lepenica-Tarčin i Lokalitet Topla voda na dionici Lašva-Kakanj

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-383-5-75/18

Nabavka servera i serverske opreme

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-477-5-73/18

Konsultantske usluge za strukturiranje emisije korporativnih obveznica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-340-5-69/18

Obaveze u sklopu eksproprijacije (izgradnja pristupnih puteva, nasipa, manjih zidova i sl.)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-438-5-63/18

Izrada glavnog projekta priključaka sa magistralne ceste M17 na koridor Vc Lokacije Mostar Sjever i Bradina

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-408-8-62/18

Obavještenje koje se ispravlja 266-1-1-408-5-61/18 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-408-5-61/18

Nabavka uređaja za inspekciju kanalizacionog sistema i prikupljanje podataka za izradu digitalnog katastra

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-446-5-60/18

Nabavka mrežne opreme

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-472-5-59/18

Rezervni dijelovi za VW vozila na području Mostara

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-2-368/17

Nadzor nad izvođenjem radova učvrščivanja potpornog zida u Tarčinu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-402-5-54/18

Instaliranje digitalnih mjernih uređaja u NN ormarima transformatorskih stanica

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-1-481/17

Proširenje firewall sigurnosnog rješenja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-474-5-47/18

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 30.000.000,00 KM

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-473-5-46/18

Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević polje u području poslovnih zona

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-432-5-43/18

Učvršćivanje potpornog zida u Tarčinu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-379-5-27/18

Glavni projekti petlji brze ceste na dijelu Vitez-Nević Polje i priprema projektne dokumentacije neophodne za početak fazne izgradnje brze ceste Lašva-Nević Polje Lot-a 5 (izlaz iz poslovne zone Vitez-petlja Nević Polje) i Lot-a 3 (Selište-ulaz u poslovnu zonu Vitez)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-342-5-16/18

Nabavka bankovnih sigurnosnih i numerisanih PVC vrećica za pakiranje novca i sigurnosnih bankovnih PVC vezica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-394-5-3/18

Prihvat platnih bankovnih kartica u sistemu naplate cestarine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA  266-1-2-327-5-2/18

Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja brze ceste Nević Polje-Jajce

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-290–5–555/17

Usluge nabavke avio karata

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-337-5-173/17

Nabavka trajnih Microsoft licenci

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-344-5-157/17

Privremena prometna signalizacija i oprema

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-277-5-146/17

Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-131-5-136/17

Redovno i zimsko održavanje autoceste A1

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-280-5-118/17

Redovno održavanje Škoda vozila

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-261-5-116/17

Nabavka kancelarijskog namještaja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-215-5-113/17

Rekonstrukcija poslovnog objekta u Mostaru na adresi Adema Buća br. 20 (zgrada bivšeg Općinskog suda u Mostaru)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-43-5-81/17

Generalni projekt i prefizibiliti studija brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica HR 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-136-5-80/17

Nabavka rezervnih dijelova za Volkswagen vozila za područje Sarajeva 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-1-2-94/17

USLUGE REVIZIJE ZA RAZDOBLJE  OD 2016. DO 2018. GODINE 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-41-5-77/17

Idejni projekt i studija za dobivanje Urbanističke suglasnosti za dionicu autoceste na Koridoru Vc Mostar jug- Buna 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-368-5-76/17

Idejni projekt i studijska dokumentacija brze ceste Travnik (petlja Nević Polje) – Jajce (petlja Bravnice privremeni spoj na M5)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-158-5-72/17

Dodatne usluge 2 za ugovor JPAC 720-A100-15 Usklađivanje glavnog projekta dionica Buna-Počitelj sa važećim tehničkim specifikacijama

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-364-5-70/17

Nabavka vertikalne signalizacije

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-365-5-68/17

Izrada glavnog projekta zaštite od buke na dionicama Lašva-Kakanj i Visoko –Podlugovi

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-157-5-66/17

Izvođenje radova na sanaciji oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-38-5-65/17

Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prenosa i popravka kvarova 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-385-5-67/17

Nabavka mrežne opreme 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-155-5-64/17

Izvođenje radova na uklanjanju nanešenog materijala na autocestu km 20+700 izazvanog prodorom veće količine vode kroz hidrotehnički tunel rudnika mrkog uglja Kakanj

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-146-5-63/17

Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-382-5-62/17

Nabavka HTZ opreme 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-354-5-61/17

Idejni projekt i studija za dobivanje urbanističke suglasnosti za dionicu autoceste na Koridoru Vc Poprikuše-Nemila

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-145-5-60/17

Izvođenje radova na primarnom uklanjanju štete na autocesti km 20+700 izazavanog prodorom veće količine vode kroz hidrotehnički tunel rudnika mrkog uglja Kakanj

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-381-5-57/17

Održavanje sistema radio govornih veza za potrebe preduzeća 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-128-5-54/17

Izrada projekta sanacije oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-380-5-51/17

Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu OU Sarajevo – Sarajevo sjever, CORE Internet pristup 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-13-5-5/17

Dodatne usluge za ugovor JPAC 720-A100-15 Usklađivanje glavnog projekta dionica Buna-Počitelj sa važećim tehničkim specifikacijama

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-379-5-47/17

Nabavka rezervnih dijelova za Volkswagen vozila za  područje Mostara 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-378-5-46/17

Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Mostara 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-378-5-49/17

Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Sarajeva 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-101-5-41/17

Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik desna strana autoceste na stacionaži km 66+800, dionica autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-1-5-37/17

Održavanje IFIS informacionog sistema 2 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-330-5-36/17

Nabavka računara i računarske opreme 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-2-283/16

Usluge produkcije i pripreme propagandnog/dokumentarnog programa 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-169-5-8/17

Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, Sjedišta u Mostaru i Ureda u Sarajevu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-219-5-3/17

Usluge štampe i dizajna 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Geotehnički monitoring postojećih inklinometarskih instalacija na lokalitetima: – Ulazni portal tunela 1. mart na dionici Drivuša-Lašva; – Izlazni portal tunela Grab na dionici Lepenica-Tarčin; – Lokalitet Topla voda na dionici Lašva-Kakanj 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-310-5-138/16

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 12.000.000,00

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-310-5-137/16

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 12.000.000,00 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-1-218/16

Nabavka brklji/letvi za rampe naplate cestarine 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-267-5-115/16

Održavanje Workflow Document Management Systema – Owis

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-235-5-109/16

Usluge iz oblasti geodezije: Geodetska snimanja, iskolčavanja i izrada elaborata eksproprijacije 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-111-5-110/16

Kontrolno ispitivanje elemenata okoliša prema okolinskim dozvolama

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Održavanje namjenskog e-mail servera

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-145-5-98/16

Izgradnja 10(20) kV kablovskog voda od TS 110/10(20) kV “Sarajevo 4” (Vogošća) do TS 10(20)/0,4kV naplatne kućice Jošanica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-211-5-97/16

Redovno i vanredno održavanje bankarske opreme koja se koristi u procesu naplate cestarine na autocesti A1 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-203-5-93/16

Održavanje centralnog autorizacionog repozitorija, nabavka licenci za antivirus consolu, dropbox, teamviewer 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-84-5-89/16

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00 KM 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-1-156/16

Nabavka auto guma za vozila JP Autoceste FBiH

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-144-5-76/16

Nabavka uniformi za uposlenike na naplati i upravljanju AC

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-164-5-77/16

Održavanje vanjske rasvjete, transformatorskih stanica, SN i NN elektro opreme

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-123-5-70/16

Redovno održavanje Škoda vozila

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-141-5-59/16

Nabavka rezervnih dijelova za Škoda vozila

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-824-5-43/16

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u vrijednosti od 30.000.000,00 KM

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-701-5-35/16

Osiguranje djelimično izgrađenog dijela dionice na Koridoru Vc, dionica Svilaj-Odžak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-789-5-29/16

 Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti, Elaborata i Separata za dobijanje saglasnosti za poddionicu autoceste na koridoru Vc, Donja Gračanica – tunel Pečuj

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-87-5-30/16

Sanacija dijela krovnog pokrivača na objektu D-COKP Zvirići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-790-5-26/16

Nabavka računara i računarske opreme

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-713-5-2/16

Redovno održavanje Volkswagen vozila

OBAVJEŠTENJE SVIM PONUĐAČIMA

Kontrolno ispitivanje kvaliteta tla uz autocestu Zenica Jug – Tarčin 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-713-5-174/15

Redovno održavanje Volkswagen vozila

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-559-5-168/15

Usklađivanje glavnog projekta dionica Buna-Počitelj sa tehničkim specifikacijama

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-598-5-171/15

Kontrolno ispitivanje nivoa buke na autocesti: Zenica jug – Lašva, Kakanj – Tarčin i Zvirovići – Bijača

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-558-5-169/15

Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje uređaja i opreme za zaštitu od požara i zaštitu na radu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-3-1-664-5-162/15

Nabavka namjenskih vozila za manje tehničke intervencije i gašenje požara sa pratećom opremom

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-669-5-160/15

Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu OU Sarajevo – Sarajevo sjever, CORE internet pristup

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-472-5-158/15

Usluge prihvata platnih bankovnih kartica na sistemu naplate cestarine 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-1-473/15

Nabavka kutija, uputstava naljepnica za ACC TAG uređaje i promotivnih letaka

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-784-5-156/15

Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja

SLUŽBENA ZABILJEŠKA 01-01.3-3038-31/15 AD

Izrada saobraćajne studije, studije uticaja na okoliš, studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti i studije izvodljivosti za dionicu autoceste Konjic-Mostar

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-460-5-146/15

Izvođenje geotehničkih istražnih radova za odabranu trasu na dionici Konjic-Mostar sjever (Tunel Prenj)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-338-5-132/15

Održavanje i dorada sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-346-5-131/15

Nabavka ACC TAG uređaja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-403-5-102/15

Nabavka ribbon traka davača kartica koji se koriste u procesu naplate cestarine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-427-5-99/15

Servisiranje, održavanje i nadogradnja sistema vatrodojave i gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-255-5-98/15

Redovno održavanje vanjske rasvjete na autocesti

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI SPORAZUM 266-1-2-353-9-80/15

Redovno i tekuće održavanje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-353-5-79/15

Redovno i tekuće održavanje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-240-5-60/15

Radovi na zamjeni dilatacionih naprava na mostovima autoceste A1, dionica Visoko- Sarajevo sjever

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-241-5-59/15

Izrada i montaža zaštite od snijega na prolazima i objektima na izgrađenim dionicama autoceste Zenica jug-Tarčin i dionica autoceste Bijača-Zvirovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-401-5-54/15

Emitiranje propagandnog programa na radio stanici RSG i Antena Sarajevo

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Održavanje centralnog autorizacionog repozitorija (nabavka jednogodišnji licenci)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-218-5-52/15

Redovno održavanje „Iveco“ vozila

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Kontrolno ispitivanje kvaliteta vode iz separatora na dionicama: Sarajevo Sjever-Tarčin, Zvirovići-Bijača, Zenica Jug-Lašva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-372-5-49/15

Oglašavanje na web portalu klix.ba

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Uređaji za mjerenje, dijagnostiku i kontrolu rada elektro i mašinskih instalacija na objektima autocesti A1

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Usluge kopiranja i plotanja

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Nabavka i ugradnja kancelarijskog namještaja na objektima naplate cestarine na autocesti A1 Č.N.M. Sarajevo zapad, B.N.M. Lepenica, B.N.M. Tarčin i Č.N.M. Ljubuški

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Čišćenje krovova, nadstrešnica na naplatnim mjestima dionice autoceste Zenica jug – Tarčin i Zvirovići – Bijača

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-132-5-40/15

Nabavka bankarske oprme i rezervnih dijelova za potrebe naplate cestarine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-215-5-27/15

Dodatne usluge: Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

 

DODJELA UGOVORA

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: King ICT d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4201150250005

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Datum zaključenja ugovora: 12.2.2015.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 198.550,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-2-2-350/15

Naziv predmeta ugovora: Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Triglav Osiguranje d.d.

IDB/JIB: 4200247470003

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 30.1.2015.

Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 266.024,30 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Da.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

Dodatne informacije

U toku postupka bio je uložen prigovor na tendersku dokumentaciju. Nakon slanja Odluke o prigovoru ponuđač nije uložio žalbu.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-3-2-340/14

Naziv predmeta ugovora: Redovno i zimsko održavanje autoceste A1 – dionica Zvirovići – Bijača

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: H.P. INVESTING d.o.o. Mostar

IDB/JIB: 4227093480006

Općina/Grad: Mostar

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 24.12.2014.

Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 2.026.920,72 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-3-2-327/14

Naziv predmeta ugovora: Rekonstrukcija i izgradnja sistema odvodnje oborinskih voda sa Autoceste A1 na lokaciji Malešići, petlja Visoko i uređenje vodotoka koji prolazi kroz trup Autoceste na lokalitetu Kula Banjer

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: H.P. INVESTING d.o.o. Mostar

IDB/JIB: 4227093480006

Općina/Grad: Mostar

Datum zaključenja ugovora: 10.11.2014.

Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 131.371,13 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-326/14

Naziv predmeta ugovora: Termo ading rolne namjenjene za termo štampače

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: ELKOM d.o.o.

IDB/JIB: 4236087580006

Općina/Grad: Vitez

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 10.11.2014.

Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 75.702,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-323/14

Naziv predmeta ugovora: Implementacija backup sistema – sistema za kreiranje sistemskih sigurnosnih kopija

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

1. Domaći ponuđač

Naziv: GBG d.o.o.

IDB/JIB: 4201856600009

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

2. Domaći ponuđač

Naziv: QSS d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200103980007

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 3.11.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 153.300,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-320/14

Naziv predmeta ugovora: Nabavka uredskog materijala i pribora

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: R & S d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200056290005

Općina/Grad: Vogošća

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 23.10.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 205.797,90 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

Dodatne inforamacije:

Dobavljač je izavran u trećem ponovljenom postupku.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-315/14

Naziv predmeta ugovora: Poboljšanje sigurnosti saobraćaja na autocesti

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

Domaći ponuđač

Naziv: SACOM Sarajevo

IDB/JIB: 4200814900006

Općina/Grad: Hadžići

Datum zaključenja ugovora: 10. 9. 2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.254,62 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

V.3. Dodatne informacije

U toku postupka Uložen je prigovor na Odluku o dodjeli ugovora, nakon kojeg nije uložena žalba URŽ.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-314/14

Naziv predmeta ugovora: Nabavka računarske opreme

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

Domaći ponuđač

Naziv: GBG d.o.o.

IDB/JIB: 4201856600009

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 22.8.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 72.575,90 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-2-2-309/14

Naziv predmeta ugovora: Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prevoz novca blindiranim vozilom

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

Domaći ponuđač

1. Naziv: Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar

IDB/JIB: 4227417480004

Općina/Grad: Mostar

2. Naziv: CONDOR d.o.o. Zenica

IDB/JIB: 4218485220003

Općina/Grad: Zenica

3. Naziv: FLEK d.o.o. ZA USLUGE TEHNIČKE I FIZIČKE ZAŠTITE LICA I STVARI

IDB/JIB: 4600039630003

Općina/Grad: Brčko distrikt

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 1. 8. 2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.915.600,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-305/14

Naziv predmeta ugovora: Pružanje Dodatnih usluga Fizička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBIH d.o.o. Mostar

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar

IDB/JIB: 4227417480004

Općina/Grad: Mostar

Datum zaključenja ugovora: 25. 6. 2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 88.580,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-306/14

Naziv predmeta ugovora: Emitiranje informativnih priloga o izgradnji Kordora Vc u trajanju 60 sekundi u odabranim terminima medijskog emitera FACE TV

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: FACE d.o.o.

IDB/JIB: 4201510990005

Općina/Grad: Novo Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 3. 7. 2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.529,20 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-3-3-304/14

Naziv predmeta ugovora: Izvođenje radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Podlugovi-Jošanica, od km 47+360 do 49+300

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Strani ponuđač

Naziv: STRABAG AG

IDB/JIB: 61689

Država: Austrija

Datum zaključenja ugovora: 26.6.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 847.588,76 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-293/14

Naziv predmeta ugovora: Emitiranje informativnih priloga o izgradnji Kordora Vc u trajanju 60 sekundi u odabranim terminima medijskog emitera TV1

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Telavizija jedan d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4201841160002

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 13.06.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 79.900,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-291/14

Naziv predmeta ugovora: Izrada projekta hitne sanacije klizišta na autocesti A1 dionica Lašva-Kakanj

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

IDB/JIB: 4200287770000

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 13.06.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.000,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-3-2-289/14

Naziv predmeta ugovora: Izvođenje radova na hitnoj sanaciji klizišta na autoceste A1 dionica Lašva – Kakanj

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Mibral d.o.o.

IDB/JIB: 4200135830007

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 11.06.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 105.031,75 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-286/14

Naziv predmeta ugovora: Specijalno vozilo – radna mašina za mašinsko čišćenje kolovoznih površina, rigola i ostalih elemenata trase

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: AUTO ANIMO

IDB/JIB: 4272032035070006

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 16.6.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 294.900,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-285/14

Naziv predmeta ugovora: Emitiranje propagandnog programa na radio stanici RSG i Antena Sarajevo

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: RSG d.o.o Sarajevo

IDB/JIB: 4200081720006

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 16.6.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.150,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-258/14

Naziv predmeta ugovora: Emitiranje informativnih priloga o izgradnji koridora Vc u trajanju 60 sekundi

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: HAYAT društvo za radio-televizijsku djelatnost d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200164420004

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 16.6.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 73.920,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-280/14

Naziv predmeta ugovora: Bankovne sigurnosne i numerisane PVC vrećice za pakovanje novca i sigurnosne bankovne numerisane vrećice

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200270450001

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 3. 6. 2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.156,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

Dodatne informacije

Izbor Dobavljača izvršen nakon ponovljenog otvorenog postupka

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-3-2-258/14

Naziv predmeta ugovora: Hitno otklanjanje oštećenja uzrokovanih saobraćajnim udesom i stavljanje u funkciju trafostanice na naplatnom mjestu Jošanica

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: DELING d.o.o. Tuzla

IDB/JIB: 4209039530008

Općina/Grad: Tuzla

Datum zaključenja ugovora: 1.4.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 55.642,63 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-3-2-257/14

Naziv predmeta ugovora: Sanacija prelaznih naprava na mostovima na dionici autoceste Visoko – Jošanica

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Sikra d.o.o

IDB/JIB: 4200001630001

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 2.4.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 215.885,19 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-254/14

Naziv predmeta ugovora: Oglašavanje na web portalu klix.ba

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: INTERSOFT d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 420113987000

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Datum zaključenja ugovora: 31.03.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 59.875,20 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-2-2-252/14

Naziv predmeta ugovora: Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u vrijednosti od 40.000.000,00 KM

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

1. Domaći ponuđač

Naziv: UniCredit Banka d.d. Mostar

IDB/JIB: 4227162980008

Općina/Grad: Mostar

2. Domaći ponuđač

Naziv: Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo

IDB/JIB: 4200720670007

Opština/Grad: Sarajevo – Centar

3. Domaći ponuđač

Naziv: Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

IDB/JIB: 4200128200006

Opština/Grad: Novo Sarajevo

4. Naziv: UniCredit bank a.d. Banja Luka

IDB/JIB: 4400958880009

Opština/Grad: Banja Luka

5. Naziv: NLB Banka d.d. Tuzla

IDB/JIB: 4209039610001

Opština/Grad: Tuzla

6. Naziv: UNION BANKA d.d. Sarajevo

IDB/JIB: 4200640130001

Opština/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 17.03.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.400.000,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-229/14

Naziv predmeta ugovora: Nabavka DRSC OBU (ACC TAG) uređaja za elektronsku naplatu cestarine sa nosačima 10.000 komada

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: BS Telecom Solutions d.o.o Sarajevo

IDB/JIB: 4200375390004

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 11.03.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 394.000,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-223/14

Naziv predmeta ugovora: Redovno održavanje dizel elekrtčnih agregata i UPS uređaja

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: ENERGOINVEST – SUE d.d. Sarajevo

IDB/JIB: 4200420360006

Općina/Grad: Sarajevo – Novi Grad

Datum zaključenja ugovora: 18.02.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.893,60 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-185/13

Naziv predmeta ugovora: Nabavka opreme i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije na dionici Kakanj – Jošanica

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: SACOM Sarajevo

IDB/JIB: 4200814900006

Općina/Grad: Hadžići

Datum zaključenja ugovora: 8.11.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 145.970,64 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-182/13

Naziv predmeta ugovora: Nabavka teretnih-ophodarskih vozila

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: AUTO ANIMO d.o.o. Mostar

IDB/JIB: 4272035070006

Općina/Grad: Mostar

Datum zaključenja ugovora: 5.11.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 137.800,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-2-2-179/13

Naziv predmeta ugovora: Nadogradnja i rekonsolidacija HA baze podataka sa Oracle Standard Edition One Standard Edition sa Real Application Cluster-om

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200375390004

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 17.10.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 147.090,25 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-177/13

Naziv predmeta ugovora: Nabavka putničkih motornih vozila

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: AC QUATTRO d.o.o.

IDB/JIB: 4200018440001

Opština/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 3.10.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 179.887,19 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-2-2-174/13

Naziv predmeta ugovora: Analiza Idejnog projekta autoceste na Koridoru Vc; Dionica: Konjic – Jablanica – Mostar sjever

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

1. Domaći ponuđač

Naziv: Divel d.o.o.

IDB/JIB: 4200562580003

Opština/Grad: Sarajevo

2. Domaći ponuđač

Naziv: Institut za građevinarstvo “IG” Banja Luka

IDB/JIB: 4400918310005

Opština/Grad: Banja Luka

Datum zaključenja ugovora: 18.09.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 528.924,88 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-175/13

Naziv predmeta ugovora: Izrada i montaža zaštite od snijega na prolazima i objektima izrađenog dijela autoceste

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

Domaći ponuđač

Naziv: Erax-invest d.o.o. Banovići

IDB/JIB: 4209281740009

Opština/Grad: Banovići

Datum zaključenja ugovora: 24.09.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 156.021,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.