Uvodne informacije

Politika obrade i zaštite ličnih/osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) je temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja ličnim/osobnim podacima od strane JP Autoceste FBiH doo Mostar (u daljnjem tekstu: JPAC). Cilj Politike je uspostaviti odgovarajuće procese zaštite i upravljanja ličnim/osobnim podacima ispitanika, odnosno korisnika usluga, radnika i drugih osoba čiji se lični/osobni podaci obrađuju, u skladu sa GDPR uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. (u daljnjem tekstu: Uredba), Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka BiH (u daljem tekstu Zakon) o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih/osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i internim aktima JPAC. JPAC je prepoznala važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka svih pojedinaca koji se pojavljuju kao učesnici u svim našim poslovnim procesima. JPAC putem ove Politike izražava spremnost na poštivanje Uredbe, Zakona, internih akata preduzeća  o zaštiti ličnih/osobnih podataka.

Pojedinci kao učesnici procesa na koje se Politika odnosi su:

 • sadašnji radnici u preduzeću JPAC,
 • članovi porodica sadašnjih radnika u JPAC,
 • bivši radnici JPAC,
 • članovi porodica bivših radnika JPAC,
 • potencijalni novi radnici (kandidati za posao)
 • radnici izvođača, nadzora, podizvođača na pojedinim gradilištima,
 • korisnici autocesta i brzih cesta kojima upravlja JPAC,
 • ostale privatne osobe koje dijele svoje privatne podatke na projektima s JPAC.

 

Voditelj obrade

Ova politika se primjenjuje na sve lične/osobne podatke prikupljene i pohranjene od strane JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar, Adema Buća 20, 88000 Mostar.

Kao voditelj obrade, JPAC je odogovoran za obradu i pohranu vaših ličnih /osobnih podataka

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi sa korištenjem ove politike ili u vezi sa ostvarivanjem svojih prava koja proizilaze Iz ove politike, a koja su navedena u nastavku, kontaktirajte nas na neki od sljedećih kontakt podataka:

 • dpo@jpautoceste.ba
 • +387 36 512 300 (lok.361) / 387 33 277 900 (lok.953)
 • JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar, ul. Adema Buća 20, 88000 Mostar, uz naznaku “GDPR – zaštita podataka”

Osnovni pojmovi

U ovome poglavlju možete naći objašnjenja za osnovne pojmove koji se nalaze u Politici zaštite podataka.

 • Lični/osobni podaci podrazumjevaju sve podatke po kojima se pojedinac može identificirati (ime, prezime, telefonski broj, matični broj, e-mail adresa itd.)
 • Voditelj obrade – subjekt koji utvrđuje svrhu, uslove i način obrade ličnih/osobnih podataka
 • Izvršitelj obrade – subjekt koji provodi obradu podataka u ime voditelja obrade
 • Agencija za zaštitu ličnih/osobnih podataka – državna agencija čiji je zadatak da štiti podatke i privatnost, nadgleda procese primjene Uredbe, te aktivno provodi Uredbu o zaštiti podataka.
 • Službenik za zaštitu podataka (DPO) – uposlenik zadužen za zaštitu podataka koji samostalno djeluje kako bi osigurao da poslovni entitet djeluje u skladu sa politikom i procedurama koje su postavljene na temelju Uredbe
 • Obrada ličnih/osobnih podataka – bilo koja akcija koja se provodi nad lični/osobnim podacima, automatski ili ne, koja uključuje prikupljanje, upotrebu, izradu izvještaja za zapise i slično

 

Svrha prikupljanja ličnih/osobnih podataka

Kako bi JPAC bile u mogućnosti pružiti svoje usluge ispitanicima, nužno obrađuje njihove

lične/osobne podatke koji su potrebni za kvalitetno pružanje pojedine usluge. U suprotnom,

odnosno ukoliko ispitanik odbije ustupiti takve lične/osobne podatake, JPAC neće biti u mogućnosti pružiti mu uslugu.

Lične/osobne podatke pojedinaca prikupljamo zbog:

– različitih zakonskih obaveza – podatke prikupljamo i šaljemo putem različitih papirnatih i

digitalnih obrazaca u različite institucije Državne uprave u cilju prijave, odjave ili promjene

statusa i prava radnika, istražnih radnji i sudskih procesa.

– različitih ugovornih obaveza – podatke šaljemo naručitelju radova i/ili kreditorima tokom

odvijanja procesa nabavke i tokom izvođenje radova na ugovorenim poslovima.

– naših internih procesa – kojima želimo postići bolju efikasnost rada, isplativosti projekta i

spriječiti otuđenja dugotrajne imovine, materijala, sitnog inventara i sl.

 

Načela obrade podataka

Prilikom obrade ličnih/osobnih podataka ispitanika  JPAC se pridržava sljedećih osnovnih načela:

 • Zakonitost, poštenje i transparentnost – JPAC će obrađivati lične/osobne podatke ispitanika u skladu sa važećim propisima i obuhvaćajući sva prava ispitanika te će prema Uredbi, Zakonu i internim aktima JPAC pružati ispitanicima sve potrebne informacije o tome koji se lični/osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju. Na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u njihove podatke, obrazloženje obrade, temelja i zakonitosti obrade. Ispitanik će  biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja ličnih/osobnih podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.
 • Ograničenje svrhe – lični/osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Smanjenje  količine  podataka –  JPAC prikuplja  i obrađuje lične/osobne podatke na način da su ti podaci primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. Svaka organizaciona jedinica unutar JPAC osigurava da se ovo načelo adekvatno primjenjuje.
 • Tačnost i ažurnost – JPAC osigurava da su podaci tačni te će poduzeti sve razumne mjere radi osiguravanja da se lični/osobni podaci koji nisu tačni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju,  bez odlaganja izbrišu ili isprave. U tu svrhu ispitanici koji su u poslovnom odnosno ugovornom odnosu s JPAC-om imaju pravo i obavezu ažuriranja svojih ličnih/osobnih podataka.
 • Ograničenje čuvanja – lični/osobni podaci ispitanika čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu radi kojih se lični/osobni podaci obrađuju, a dalje ukoliko za to postoji legitimni interes (npr. ukoliko služe kao dokaz u sudskom ili istražnom postupku)
 • Cjelovitost i povjerljivost  – JPAC prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost ličnih/osobnih podataka, uključujući zaštitu  od  neovlaštene ili nezakonite  obrade  te  od slučajnog  gubitka,  uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Provođenje ovog načela osigurava implementacijom sistema koji ima za cilj ograničenje pristupa podacima, detekciju i zaštitu od curenja podataka, metodama nadzora nad pristupom podataka i sl.

Svaka organizacijska jedinica JPAC kao i izvršitelj obrade dužna je osigurati pridržavanje gore navedenih načela prilikom obrade ličnih/osobnih podataka za koje je nadležna.

U skladu sa navedenim načelima, radnici JPAC će pristupati ličnim/osobnim podacima ispitanika ovisno o njihovim ovlaštenjima, a kako bi uspješno obavili poslove vezane uz pojedina radna mjesta.

JPAC će podatke ispitanika proslijediti drugim pravnim osobama i državnim institucijama u slučaju kad za to postoji zakonska osnova.

Svaka organizaciona jedinica JPAC dužna je identifikovati zakonitosti za svaku obradu koja je u njenoj nadležnosti.

 

Prava ispitanika

JPAC će ispitaniku u trenutku prikupljanja ličnih/osobnih podataka pružiti informacije o:

– identitetu i kontaktnim podacima JPAC kao voditelja obrade,

– kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka (DPO),

– svrhama obrade radi kojih se prikupljaju lični/osobni podaci te pravnu osnovu za obradu,

– legitimnim interesima JPAC,

– primateljima ili kategorijama primatelja ličnih/osobnih podataka,  ako takvih primatelja ima,

– namjeri prijenosa ličnih/osobnih podataka trećim zemljama, ako takva namjera postoji,

– period čuvanja podataka,

– pravu ispitanika na pristup ličnim/osobnim podacima, ograničenju obrade i brisanje

podataka,

– pravu na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu ličnih/osobnih podataka BiH.

 

Ispitanikova prava na osnovu Uredbe, Zakona i ove Politike su:

Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od JPAC potvrdu obrađuju li se njegovi lični/osobni podaci te ako se takvi lični/osobni podaci obrađuju, pristup ličnim/osobnim podacima i informacije o svrhi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će lični/osobni podaci biti otkriveni, postojanju prava da zatraži ispravak, brisanje ili ograničenje obrade ličnih/osobnih podataka te prava na ulaganje pritužbe nadzornom tijelu.

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja zatražiti od JPAC ispravak netačnih ličnih/osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhu obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune lične/osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje – ispitanik ima pravo od JPAC zatražiti brisanje ličnih/osobnih podataka koji se na njega odnose

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo tražiti i dobiti ograničenje

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na osnovu svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu ličnih/osobnih podataka koji se odnose na njega.

 

JPAC će ispitaniku na njegov zahtjev pružiti informacije o preduzetim radnjama vezanima uz navedena prava u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Iznimno, JPAC može iz opravdanih razloga produžiti rok za odgovor o čemu će obavijestiti ispitanika.

Informacije se pružaju u pisanom obliku ili drugim sredstvima, ako je prikladno i elektronskim putem.  Ako to zatraži ispitanik, informacije će se pružiti i usmenim putem, pod uslovom da je drugim sredstvima utvrđen identitet ispitanika.

U slučaju da JPAC ne postupi po zahtjevu, obavijestit će ispitanika o razlozima  i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

 

Koliko dugo čuvamo podatke

Vaši lični/osobni podaci se čuvaju u skladu s važećim zakonima i  samo toliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se podaci obrađuju, ili za razdoblje propisanog zakonom, ili za razdoblje potrebno za izvršenje ugovora. Podaci prikupljeni na temelju pristanka bit će izbrisani i prije Vašeg otkazivanja, u slučaju da je svrha za koju su prikupljeni podaci postignuta. Lični/osobni podaci za koje je razdoblje zadržavanja isteklo (npr. ako je postignuta svrha za koju su prikupljeni, jer je istekao zakonski rok, itd) bit će izbrisani, uništeni ili anonimizirani na način da obnova osobnih podataka više nije moguća.

Podaci se čuvaju u različitim vremenskim periodima zavisno od svrhe za kou se prikupljaju, a što je definisano u evidencijama zbirki podataka koje JPAC prikuplja.

 

Politika kolačića (Cookies)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina web stranica pohranjuje na uređajima kojima korisnici pristupaju internetu kako bi prepoznali pojedinačne uređaje koje korisnici koriste tokom pristupa. Njihova pohrana je pod potpunom kontrolom preglednika korisnika – koji pohranjivanje kolačića može po želji omogućiti ili onemogućiti. Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni.

Internet stranica JP Autoceste FBiH doo Mostar (www.jpautoceste.ba) sakuplja dvije vrste kolačića (Cookies).

 • Obavezne kolačiće (Cookies) radi ostvarivanja zadatka nesmetanog rada web stranice
 • Statističke kolačiće (Cookies) kojima dozvoljavate praćenje statistike posjeta internet stranice, a vaši podaci (adresa internet protokola, identifikatori kolačića) upotrebljavaju se za podešavanje oglasa prilikom ponovnog posjeta stranici
  Server na kojem se nalazi ova internet stranica zaštićen je sa svim vrstama zaštite kako bi se obezbjedila privatnost i sigurnost podataka.
  Onemogućavanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računaru. Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem internet browseru. Onemogućavanjem kolačića, postoji mogućnost da nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti naše internet stranice.