Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine SN 44/15 uređeno je učešće u radu i odlučivanje skupštine privrednog društva.

Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Vlada Federacije ostvaruje putem punomoćnika, koji je u svemu dužan postupati u skladu sa dobijenim obavezujućim uputama Vlade Federacije.

Vlada Federacije za svaku sjednicu skupštine punomoćniku daje punomoć u pisanom obliku.