Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo s ograničenom odgovornošću, osnovano je u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a registrovano i započelo rad 1. januara 2011. godine, kao pravni sljednik Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, organa u sastavu Ministarstva prometa i komunikacija  Federacije BiH.

Osnovni zadatak JP Autoceste FBiH je izgradnja, upravljanje i održavanje autocesta i brzih cesta. Izgradnja autoceste na Koridoru Vc najveći je projekat transportne infrastrukture u BiH kroz koju prolazi najduži dio koridora. U ukupnoj dužini od oko 335 kilometara, izgradnja autoceste Koridora Vc unapređuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu potporu Vlade Federacije BiH, a očekuje se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju integraciju sa ekonomskim i socijalnim strukturama u Evropi.

Djelatnosti JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su definisane Statutom preduzeća kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji i to: —

  • priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, održavanje, zaštita. Izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama kao i izvještaji o realizaciji tih planova i programa; —
  • obavljanje poslova održavanja autoceste; —
  • investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje na autocestama i objektima; —
  • predlaganje finansijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava namijenjenih za potrebe izgradnje autocesta; —
  • vođenje evidencije (baze podataka) autocesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na autocestama i katastra autocestovnog zemljišnog pojasa; —
  • ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju autocesta; — priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti saobraćaja na autocestama kojima upravlja; —
  • priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora; — organizacija sistema naplate cestarine; —
  • prikupljanje podataka i obavještavanje javnosti o stanju autocesta i načinu odvijanja saobraćaja; —
  • poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša; —
  • organizovanje i pružanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr.