U skladu sa Pravilnikom o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima sa naplatom u FBiH cestarina na autocesti A1 se naplaćuje na osnovu razdaljine između dvije naplatne stanice i na osnovu pripadajuće klase vozila.

Cestarina se plaća na izlaznim naplatnim stanicama i može se platiti gotovinom, karticama za koje je istaknuta vidljiva oznaka da su prihvatljivo sredstvo plaćanja te sredstvima pretplate.

Cestarina se može platiti i u stranoj valuti EUR. Povrat novca se vrši u domaćoj valuti uz primjenu definisanog valutnog kursa.

Sistem naplate cestarine na autocestama FBiH može biti organiziran kao zatvoreni ili otvoreni sistem naplate.

Korisnik autoceste, brze ceste ili cestovnih objekata u zatvorenom sistemu naplate cestarine, funkcijski gledano, razlikuje ulaznu i izlaznu naplatnu stanicu.

U otvorenom sistemu naplate, naplatna stanica je istovremeno i ulazna i izlazna.

U zatvorenom sistemu naplate cestarine korisnik na ulazu autoceste uzima magnetnu naplatnu karticu, a istu predaje na izlazu autoceste blagajniku naplate cestarine, na temelju koje se naplaćuje cestarina u skladu sa dužinom korištene dionice i klase vozila.

Korisnik plaća KAZNENI IZNOS CESTARINE u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću skupinu vozila ukoliko:

1. na izlazno naplatno mjesto dođe bez tranzitnog medija ili zapisa na tranzitnom mediju,

2. na izlazno naplatno mjesto dođe sa zapisom na tranzitnom mediju koji je stariji od 14 sati, a nema dokaza o razlogu zadržavanja na dionici autoceste,

3. na izlaznom naplatnom mjestu ne koristi podatak s tranzitnog medija kojim je ostvario ulaz na tu dionicu autoceste,

4. na naplatnu stanicu dođe sa magnetnom naplatnom karticom bez zapisa, koji nije moguće identificirati (bjanko kartica),

5. izađe na naplatnoj stanici na kojoj je i ušao, bez obzira na relaciju korištenja autoceste ili brze ceste, ako je od vremena ulaska do vremena izlaska proteklo više od 15 minuta.

Korisnici ACC usluge postupaju po Općim uvjetima korištenja ACC usluge i koriste posebne ulazne/izlazne trake predviđene za taj način plaćanja cestarine.

 

Dokumenti:

Zakon o cestama FBiH SN 12/10

Ispravka Zakona o cestama FBiH SN 16/10

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama FBiH SN 66/13

Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 53/15

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH 47/16

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 8/18

Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestamma i objekuma s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 6/20

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 94/20

Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za  pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz autoceste i brze ceste SN 81/10

Uredba o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 SN 86/20

Uredba o naplati naknade za korištenje autoceste A1 SN 54/15

Uredba o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u FBiH SN 99/17