Ismet Hajdar

predsjednik Odbora za reviziju

Rođen je 1963. godine u Konjicu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Mostaru 1987. godine.
Od 2000. godine, zaposlen je u Agenciji za privatizaciju HNK, na radnom mjestu viši stručni saradnik u Sektoru za provedbu privatizacije, a trenutno obavlja dužnost savjetnika direktora za Javno-privatno partnerstvo. Također, trenutno
obavlja i dužnost predsjednika Upravnog odbora ZZO HNK.
Završio je i obavezujuće usavršavanje za predsjednika i članove Nadzornih odbora i članova Uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala prema programu usavršavanja koji je realizovan od strane Privredne komore FBiH, učestvovao je na više specijalističkih edukacija i seminara iz oblasti javno-privatnog partnerstva, računovodstva, radnih odnosa, provedbe odredbi Zakonao stvarnim pravima i drugim edukacijama.

Slobodan Vukoja

član Odbora za reviziju

Rođen je 1973. godine u Grudama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Od 2015. imenovan je za zamjenika direktora Porezne uprave FBiH. Prije imenovanja obavljao je dužnost šefa Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika regije
Mostar. Također, obavljao je dužnost rukovoditelja Kantonalnog poreznog ureda Ljubuški, te poslove Federalnog poreznog inspektora.
Educirao se na brojnim seminarima iz oblasti računovodstva, finansija i direktnih poreza.

Na 27. sjednici Skupštine, održanoj 28.12.2018. godine Slobodan Vukoja je imenovan za člana Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, na vremenski period od četiri godine, počevši od dana donošenja Odluke Skupštine JP Autoceste FBiH.

Nina Džidić

članica Odbora za reviziju

Rođena je 1981. godine u Mostaru. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno obavlja poslove savjetnice izvršnog direktora za financije u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar. Obavljala dužnosti rukovoditelja Odjela za računovodstvo i rukovoditelja Odjela za kontroling u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

Na 27. sjednici Skupštine, održanoj 28.12.2018. godine Nina Džidić je imenovana za članicu Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, na vremenski period od četiri godine, počevši od dana donošenja Odluke Skupštine JP Autoceste FBiH.