Održan naučno-stručni skup o izazovima građenja tunela Prenj

Danas je u Sarajevu održan naučno-stručni skup o izazovima građenja tunela Prenj, koji je okupio eminentne evropske i domaće stručnjake iz oblasti projektovanja i gradnje tunela.

Skup su organizirali Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Implementator je Udruženje inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Cilj skupa je bio da se kroz predavanja i panel-diskusiju, domaći sudionici koji su na direktan ili indirektan način uključeni u projekat izgradnje tunela Prenj, upoznaju sa potencijalnim problemima i izazovima pri realizaciji projekta ovih razmjera.

Učešće na skupu kao predavači su uzeli dr. Peter Schubert, dr. Alun Thomas, dr. Johannes Kleberger, M. Sc. Gosta Ericson i B.Sc. David Rajster.

Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić održao je prezentaciju pod nazivom „Izgradnja autoceste na Koridoru Vc dionica Konjic – Mostar sjever, poddionica Tunel Prenj dužine 12,4 km“, te prezentirao konkretne aktivnosti koje su do sada urađene na pripremi ovog projekta. Podsjetio je i da su JP Autoceste FBiH pripremu i realizaciju projekta tunel Prenj započele na osnovu Odluke Vlade FBiH o modelu realizacije projekta izgradnje dionice autoceste Konjic – Mostar Sjever na trasi koridora Vc.

Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine “Autocesta na koridoru Vc” za razdoblje od 20 godina je usvojena trasa autoceste koja prolazi kroz tunel Prenj, a u skladu s Prostornim planom je izrađen Idejni projektat dionice autoceste Ovčari – Mostar Sjever. Osim podataka o inžinjerskogeološkim podacima na trasi auotoceste koje je obradio Idejni projekat, JP Autoceste FBiH su naručile i dodatno izradile Elaborat o inženjerskogeološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istražnim radovima za poddionicu Tunel Prenj te Idejni geotehnički projekat. Terzić je naglasio da je za dionicu autoceste Ovčari – Mostar Sjever urađen set studija: Saobraćajna studija, Studija opravdanosti, Studija uticaja na okoliš, Plan upravljanja otpadom i Prethodna studija za dobivanje vodne saglasnosti.

Prema indikatorima sadržanim u studijsko tehničkoj dokumentaciji razmatra se gradnja poddionice tunel Prenj u dvije faze. U prvoj fazi bi se izveli radovi na iskopu i primarnoj podgradi obije tunelske cijevi u punom profilu, a jedna tunelska cijev bi se opremila za eksploataciju sa dvosmjernim režimom odvijanja saobraćaja. Druga tunelska cijev bi se konzervirala na nivou primarne podgrade te osposobila da služi kao servisni i evakuacioni put za korisnike tunela.

„Sigurnosni aspekti projektovanja, izgradnje i eksploatacije su prepoznati kao ključni aspekti na kojima se trebaju bazirati ostali elementi projektnih uslova te zahtjeva za izgradnju i eksploataciju. U tom smislu JP Autoceste FBiH su potpisale konsultantski ugovor sa specijalizovanom kompanijom za primjenu sigurnosnih mjera u svim fazama realizacije projekta. Rezultat te saradnje su saznanja da će izradi Glavnog projekta tunela Prenj nužno prethoditi izrada nekoliko pripremnih studija koje bi dale ulazne podatke za, u slučaju ovakvog cestovnog objekta, nezaobilaznu kvantitativnu Studiju analize rizika (Quantitative Risk Analysis). Aktivnosti na izradi pripremnih studija su u toku. Samo takvim pristupom se može izdefinisati optimalno rješenje primjene sigurnostnih mjera koje istovremeno zadovoljava zahtjeve Direktive 2004/54 EC za primjenu sigurnosnih mjera u tunelima“, naglasio je Terzić.

Što se tiče finansijske konstrukcije za ovaj veliki i važan infrastrukturni projekat, Vlada FBiH je dala zeleno svjetlo JP Autoceste FBiH da kroz saradnju sa finansijskim institucijama osigura ponude za finansiranje izgradnje i to ponuda za zajedničko finansiranje Europske investicijske banke (EIB) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za izgradnju dionica Ovčari – Konjic – Prenj, Tunel Prenj i Izlaz iz Tunela Prenj – Mostar Sjever u iznosu od 600 miliona eura. Uz ovakav finansijski aranžman otvara se i mogućnost aplikacije za grant sredstva WBIF-a u iznosu do 120 miliona eura. Resorno ministarstvo je dalo saglasnost na navedene izvore finansiranja.

Procijenjena vrijednost poddionice Tunel Prenj je 250 miliona eura. Planirano je da izgradnja počne krajem 2020. godine i da traje šest godina. Investitor je Vlada Federacije BiH, a implementator projekta JP Autoceste FBiH. Izvori finansiranja su Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska investicijska banka (EIB).

Press JP Autoceste FBiH