Objavljen Javni poziv za uvid u izmijenjeni Glavni projekat autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin – tunel Ivan

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u

IZMIJENJENI GLAVNI PROJEKAT AUTOCESTE NA KORIDORU VC, DIONICA TARČIN – TUNEL IVAN

autori projekta: „Divel“ d.o.o. Sarajevo, Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, „Infra“ d.o.o. Sarajevo

investitor: JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

 

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku donošenja rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o odobrenju za građenje autoceste na koridoru Vc, dionica Tarčin – tunel Ivan, u dužini od 6,8 km, na području općina Hadžići (Kanton Sarajevo) i Konjic (Hercegovačko-neretvanski kanton), na K.O. Tarčin, K.O. Raštelica i K.O. Bradina, a u skladu sa članom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana.

 

Broj: UPI/03-23-2-331/19