Objavljen Javni poziv za uvid u Glavni projekat za izgradnju objekata faze 1: tunel Hranjen – i tehnološka cjelina

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

 

o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU OBJEKATA FAZE 1: TUNEL HRANJEN – I TEHNOLOŠKA CJELINA

autori projekta: „Design&QC“ d.o.o. Sarajevo i „ES Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo

investitor: J.P. „Autoceste Federacije BiH“ d.o.o. Mostar

1.

Na Javni poziv se, u skladu sa članom 56. st. 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za građenje objekata Faze 1: Tunel Hranjen – I tehnološka cjelina: radovi probijanja glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade, kao dijela složene građevine – dionice brze ceste Hrenovica – Hranjen – Goražde, u sklopu brze ceste Prača – Goražde, na području Grada Goražde i općine Pale F BiH.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 12 sati, u roku 15 dana.

 

Broj: UPI/03-19-2-59/20