Javni poziv za za uvid u Glavni projekat za izgradnju poddionica Nemila – Vranduk

Na osnovi člana 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc (»Službene novine Federacije BiH«, br. 8/13), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u Glavni projekat za izgradnju autoceste na koridoru Vc, poddionica Nemila – Vranduk, od st. 0+000,00 km do st. 5+671,22 km, sa pratećim objektima i instalacijama, na k.č. nabrojanim u Elaboratima eksproprijacije za područje K.O. Kovanići i K.O. Nemila, na poddručju Grada Zenica, Zeničko-dobojski kanton, a u skladu s čl. 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc (»Službene novine Federacije BiH«, br. 8/13).

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku u skladu sa članom 33. stav. 2  Zakona o autocesti na koridoru Vc.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat investitora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ul. H. Ćemerlića 2, od 11 do 15 sati u roku 15 dana.

Broj UPI/03-19-2-172/21