Javni poziv za za uvid u dopunu Glavnog projekta za izgradnju autoceste na koridoru Vc, poddionice Buna – Počitelj

Na osnovi člana 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc (»Službene novine Federacije BiH«, broj 8/13), ovo Federalno ministarstvo

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u dopunu Glavnog projekta za izgradnju autoceste na koridoru Vc, poddionice Buna – Počitelj, područje Općine Čapljina i Grada Mostara (sistem vodozaštite i prelaganje i zaštita DV), a u skladu s čl. 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc (»Službene novine Federacije BiH«, broj 8/13).

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku u skladu sa st. 2. i 3. člana 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat investitora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ul. M Marulića 2, od 11 do 15 sati u roku 15 dana.

 

Broj UPI/03-23-2-181/18