Javni poziv za prikupljanje ponuda za kontinuirani otkup, transport i ekološko zbrinjavanje otpadnih materijala prikupljenih u JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Na osnovu člana 33. Statuta JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br. 1.1-3923-4/16 od 30.11.2016..godine i Odluke broj: 01-2281-9/17 od 31.05.2017. godine Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za kontinuirani otkup, transport i ekološko zbrinjavanje otpadnih materijala prikupljenih u Javnom preduzeću Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresovane subjekte da podnesu svoje ponude za ekološko zbrinjavanje otpada kako slijedi:

 1. a) Ekološko zbrinjavanje istrošenih pneumatika (guma) putničkih i teretnih službenih vozila JP Autoceste FBiH,
 2. b) Preuzimanje i ekološko zbrinjavanje metalnog otpada (čelik, žica, aluminij, bakar…),
 3. c) Preuzimanje i ekološko zbrinjavanje papirnog otpada i iskorištenih magnetnih kartica,
 4. d) Preuzimanje i ekološko zbrinjavanje ophodarskog otpada (plastični, stakleni metalni, papirnati, kontaminirani pijesak i sl.),
 5. e) Preuzimanje i ekološko zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada,
 6. f) Preuzimanje i ekološko zbrinjavanje baterijskog i akumulatorskog otpada,
 7. g) Preuzimanje i ekološko zbrinjavanje potrošenih tonera.

Kvalifikacioni uslovi za učešće ponuđača su slijedeći:

 1. Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ugovora uz dokaz o registraciji u relevantnom registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovan. Ponuđač je obavezan kao dokaz dostaviti riješenje/izvod iz sudskog registra.
 2. Da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom. Ponuđač je obavezan kao dokaz dostaviti potvrdu ili uvjerenje nadležnog sudskog organa ili upravnog tijela u BiH ili u zemlji iz koje dolazi ponuđač.
 3. Da ponuđač dostavi ovjerenu Izjavu da nema dospjelih, a neizmireni obaveza po osnovu javnih davanja, odnosno poreza i doprinosa.
 4. Da ponuđač nije bio u blokadi u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na Javni poziv.

Ponuđač je obavezan dostaviti najmanje jednu potvrdu poslovne banake o bonitetu firme u zadnjih 6 (šest) mjeseci da račun ponuđača nije bio u blokadi.

 1. Da ponuđač dostavi Izjavu o validnosti ponude 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
 2. Da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji minimalno 1 (jednog) ugovora koji je predmet ovog javnog poziva, u zadnje 3 godine.

Kao dokaz ponuđači su dužni dostaviti:

 • Referenc lista sa nazivima primalaca usluga, ukupnoj vrijednosti ugovora i datumom realizacije ugovora.
 1. Ponuđač je dužan dostaviti ovjerenu Izjavu da na dan dostave ponude nema dospjelih, a neizmirenih obaveza prema JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za otkup sekundarnih sirovina i otpadnih materijala.
 2. Ponuđač mora dostaviti izjavu da prihvata audit od strane Naručioca.
 3. Da dostavi original ili ovjerenu kopiju dozvola za upravljanje otpadom i/ili okolinsku dozvolu i/ili Dozvola za upravljanje optadnom električnom i elektroničkom opremom (samo za EEO) ili saglasnost o oslobađanju obaveza pribavljanja dozvole izdatu od nadležnog ministrastva.
 4. Da u stalnom radnom odnosu ima ili da dostavi Izjavu da će angažovati kvalifikovano osoblje za pripremu, utovar i transport otpada.
 5. Ponuđač mora posedovati najmanje 2 atestirana kamiona za transport otpada – ADR certifikat.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cjena, pod kojom se podrazumjeva zbir ponuđenih cjena po jedinici mjere za sve gore navedene vrste otpada.

U slučaju da postoje dve ili više ponuda sa istom cjenom, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će prednost dati ponudi onog ponuđača koji ponudi kraći rok preuzimanja.

Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje.

Pristigle ponude kojim se izostavlja jedna ili više prethodno navedena vrsta otpada neće biti prihvaćene na razmatranje.

Svi gore navedeni kvalifikacioni uslovi su eliminatorni i ponude ponuđača koji ne ispunjavaju kvalifikacione uslove za učešće će biti odbijene.

Ponuđač je dužan uz prijavu za učešće da priloži:

– Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren dokument broj 1 – podaci o ponuđaču (dio tehničke specifikacije);

– Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren dokument broj 2 – obrazac ponude (dio tehničke specifikacije);

– Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren dokument broj 3 – izjava o prihvatanju uslova iz poziva (dio tehničke specifikacije);

– Orginal ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje ispunjavanje obaveznih kvalifikacionih uslova.

Tehničku specifikaciju za učešće po Javnom pozivu zainteresovani ponuđači mogu preuzeti u Javnom preduzeću Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, operativni ured Sarajevo, Dubrovačka br. 6 (zgrada Union banke), kontakt osoba Saša Rudan, tel: 033/277-926 u periodu od 30.10.2017. do 08.11.2017. godine, od 09:00h do 16:00h ili im se može dostaviti putem elektronske pošte.

Tehnička dokumentacija za učešće je besplatna.

Rok za dostavu zatvorenih i zapečaćenih ponuda je 08.11.2017.godine, u 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda će se izvršiti u prisustvu ovlaštenih predstavnika zainteresovanih ponuđača na gore navedenoj adresi dana, 08.11.2017. godine u 13:00 sati.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar zadržava pravo da u svakom trenutku poništi javno prikupljanje ponuda bez posebnog obrazloženja.

Ovaj poziv će biti objavljen u dnevnim listovima: Dnevni avaz, Dnevni list i web portalu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar – www.v2novi.jpautoceste.ba.