JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR ZA AKADEMSKU 2021./2022. GODINU

Na osnovu člana 3., 5. i 6. Pravilnika o dodjeli stipendija broj 01-12365-20/21 od 28.10.2021. godine, direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuje,

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR ZA REDOVNE ILI REDOVNE SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE (CESTOVNI SMJER), MAŠINSKOG FAKULTETA I ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA, PRAVNOG FAKULTETA I EKONOMSKOG FAKULTETA POČEV OD TREĆE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVE I DRUGE GODINE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2021./2022. GODINU

I

 Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Elektrotehničkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Ekonomskog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

II

Ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 30, od čega je deset stipendija planirano za studente počev od treće godine prvog ciklusa i to za studente:

 • Građevinskog fakulteta,
 • Saobraćajnog fakulteta,
 • Elektrotehničkog fakulteta,
 • Mašinskog fakulteta.
 • Pravnog fakulteta,
 • Ekonomskog fakulteta.

Dvadeset stipendija za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija i to za studente:

 • Građevinskog fakulteta,
 • Saobraćajnog fakulteta,
 • Elektrotehničkog fakulteta,
 • Mašinskog fakulteta
 • Pravnog fakulteta,
 • Ekonomskog fakulteta.

Stipendije će biti dodijeljene za smjerove koji se odnose na potrebe JP Autoceste FBiH, a tiču se građenja, upravljanja i održavanja autocesta.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

200 KM – za studente treće godine prvog ciklusa studija (za akademsku 2021./2022. godinu)

300 KM – za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija (za akademsku 2021./2022. godinu).

III

S izabranim kandidatima, zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno regulišu prava i obaveze stipendista i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

IV

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

V

Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju fakultete nabrojane u članu II, na osnovu rezultata ostvarenih u 2020./2021. akademskoj godini, po sljedećim uvjetima:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine s mjestom prebivališta u BiH;
 2. da je student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini i ima status redovnog studenta redovnog samofinansirajućeg studenta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine studija,
 3. da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća).

VI

Obavijest o utvrđenim listama kandidata, koji su ostvarili pravo na stipendiju Komisija objavljuje na web stranici JP Autoceste FBiH www.jpautoceste.ba najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za dodjelu stipendija.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 1. Biografiju
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. CIPS prijava mjesta prebivališta
 5. Uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student/redovan samofinansirajući student
 6. Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine
 7. Izjava (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća) za akademsku godinu 2021./2022. godinu.
 8. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u Općini)
 9. Uvjerenje o visini prosječnih primanja za članove domaćinstva (potvrda firme o visini plate, čekovi od penzije, i drugih novčanih primanja ili potvrda o nezaposlenosti)
 10. Za studente porodica RVI i civilnih žrtava rata dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa).

Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs je otvoren do 15.11.2021.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 Dopuna dokumentacije koja stigne izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava kao prilog prijavi, neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

 Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Ul. Adema Buća 20

88 000 Mostar

s naznakom “Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“