JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU DIONICE MOSTAR SJEVER – MOSTAR JUG I TUNELA PRENJ NA KORIDORU Vc

Federalna vlada je na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu utvrdila da je izgradnja dionice autoceste Mostar Sjever – Mostar Jug na Koridoru Vc u dužini od 15,4 kilometra od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Korisnik eksproprijacije nekretnina je JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, kojem je naloženo da pokrene ovaj postupak.

Utvrđeno je i da je izgradnja dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc u dužini od 12 km od javnog interesa za Federaciju BiH i da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta, te mu je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije.

Sredstva za realizaciju ovih odluka osigurat će JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, u skladu s Trogodišnjim planom poslovanja za period 2019. – 2021. godina.

Također Vlada je dala saglasnost JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra u katastarskim općinama Gnojnice, Ortiješ i Kosor za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Buna, poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj.

Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen, odnosno ostaju upisane u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro. Davanjem na korištenje ovih zemljišnih čestica javnog dobra uređuju se stvarno-pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

 

 Press JP Autoceste FBiH