JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

Na osnovu člana 2., 4. i 5. Pravilnika o dodjeli stipendija broj 01-383-10/13 od 01.02.2013. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija, broj: 01-3514-4/16 od 20.10.2016. godine direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuje,

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR ZA REDOVNE ILI REDOVNE SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA I FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE (CESTOVNI SMJER), MAŠINSKOG FAKULTETA I ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA TREĆE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVE I DRUGE GODINE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2019./2020. GODINU

I

Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

II

Ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 25, od čega je 15 stipendija planirano za studente treće godine prvog ciklusa i to za studente:
– Građevinskog fakulteta,
– Saobraćajnog fakulteta,
– Elektrotehničkog fakulteta,
– Mašinskog fakulteta.

Deset stipendija za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija i to za studente:
– Građevinskog fakulteta,
– Saobraćajnog fakulteta,
– Elektrotehničkog fakulteta,
– Mašinskog fakulteta.

Stipendije će biti dodjeljenje za smjerove koji se odnose na potrebe JP Autoceste FBiH, a tiču se građenja, upravljanja i održavanja autocesta.

Visina mjesečne stipendije iznosi:
100 KM – za studente treće godine prvog ciklusa studija (za akademsku 2019./2020. godinu)
300 KM – za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija (za akademsku 2019./2020. godinu).

III

Sa izabranim kandidatima, zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno regulišu prava i obaveze stipendista i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

IV

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

V

Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju fakultete nabrojane u članu II, na osnovu rezultata ostvarenih u 2018./2019. akademskoj godini, po sljedećim uvjetima:
1. da je student treće godine prvog ciklusa studija ili prve ili druge godine drugog ciklusa studija;
2. da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta;
3. da je državljanin Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta u BiH;
4. da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća).

VI

Preliminarnu listu stipendista objavljuje Komisija za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na web stranici JP Autoceste FBiH www.jpautoceste.ba najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.
Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. Biografiju
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. CIPS prijava mjesta prebivališta
5. Uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student/redovan samofinansirajući student
6. Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine
7. Izjava (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća) za akademsku godinu 2019./2020. godinu.
8. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u Općini)
9. Uvjerenje o visini prosječnih primanja za članove domaćinstva (potvrda firme o visini plate, čekovi od penzije, i drugih novčanih primanja ili potvrda o nezaposlenosti)
10. Za studente porodica poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i
civilnih žrtava rata, dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa).

Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs je otvoren do 16.10.2019.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Ul. Adema Buća 20
88 000 Mostar
s naznakom “Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“