USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA ZA UPOSLENIKE JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

FIZIČKA I TEHNIČKA ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE, OSIGURANJE I PRIJEVOZ NOVCA BLINDIRANIM VOZILOM ZA POTREBE JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA

IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA

USLUGE PRETPLATE ZA STRUČNU LITERATURU/MAGAZINE I DNEVNU ŠTAMPU

STRUČNO USAVŠAVANJE RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE 

IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA STRUČNO USAVRŠAVANJE RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE

USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI OŠTEĆENJA NA AUTOCESTE A1, DIONICA LAŠVA – KAKANJ, STACIONAŽA KM 20+700 

ADVOKATSKE USLUGE LOT 2 – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI PRIVREDNOG PRAVA

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ADVOKATSKE USLUGE LOT 2 – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI PRIVREDNOG PRAVA

IZMJENJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – NOTARSKE USLUGE

POJAŠNJENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA – USLUGE ZASTUPANJA PRED ARBITRAŽOM

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA- ADVOKATSKE USLUGE